گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار (1402) دانلود رایگان بخشنامه
2 شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها، نیمه اول سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
3 انتقال پیمان دانلود رایگان بخشنامه
4 ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ دانلود رایگان بخشنامه
5 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
6 کاهش دعاوی قراردادی و خسارات ناشیه(از طریق بهسازی فرایند مناقضات و قراردادهای عمومی) دانلود رایگان بخشنامه
7 به‌روز رسانی ضوابط تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای طرح‌های صنعتی به روش طرح و ساخت دانلود رایگان بخشنامه
8 دستورالعمل نحوه استعلام ضوابط حوزه نظام فنی و اجرایی کشور دانلود رایگان بخشنامه
9 بازنگری ماده 68 شرایط عمومیِ پیمانهای مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، به صورت توأم (EP) دانلود رایگان بخشنامه
10 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
11 برنامک های"قالب هوشمند برآورد و تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه (پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا)سال 1402" بسته نظارت 1402 دانلود رایگان بخشنامه
12 شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها، نیمه دوم سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
13 حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1402(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات) دانلود رایگان بخشنامه
14 # موافقت‌نامه شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست‌های پیمان‌های PC برای کارهای صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
15 # موافقت‌نامه شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست‌های پیمان‌های EPC برای کارهای صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
16 دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت-سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
17 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
18 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران جامع (ناحیه) دانلود رایگان بخشنامه
19 دستور العمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
20 اصلاحیه ماده (24) آیین‌نامه خرید خدمات مشاور - 14020204 دانلود رایگان بخشنامه
21 فهرست شرح ردیف رشته فضای سبز سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
22 فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
23 فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
24 فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
25 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
26 فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
27 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
28 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
29 فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
30 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
31 فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
32 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
33 فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
34 فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه 1402 دانلود رایگان بخشنامه
35 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
36 فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
37 فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
38 فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
39 فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
40 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
41 فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
42 فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
43 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
44 فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی‏، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
45 فهرست شرح ردیف رشته کارهای دریایی و ساحلی 1402 دانلود رایگان بخشنامه
46 فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
47 فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
48 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
49 فهرست بهای واحد پایه رشته حفاری اکتشافی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
50 فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
51 فهرست بهای واحد پایه رشته پسماند سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
52 موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای واگذاری (فاکتورینگ) دانلود رایگان بخشنامه
53 دوره مبنای پیمان در مناقصات یا ترک مناقصات فصل بهار سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
54 نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات (نسخه 1401) دانلود رایگان بخشنامه
55 دستورالعمل جدید تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت (اصلاحیه) دانلود رایگان بخشنامه
56 دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
57 ضوابط ارائه خدمات مدیریت طرح دانلود رایگان بخشنامه
58 شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه اول و دوم سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
59 دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره.هیئت عامل شرکت‌های عمومی-دولتی دانلود رایگان بخشنامه
60 اﺻﻼﺣﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ »اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺟﻤﻊ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 96.1299188 ﻣﻮرخ 1396.05.04 دانلود رایگان بخشنامه
61 موافقت‌نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره (جدید) دانلود رایگان بخشنامه
62 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
63 فهرست بهای کلان راه‌سازی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
64 دستورالعمل نحوه جبران افزایش غیر قابل پیش‌‌بینی هزینه‌های قراردادهای مقطوع مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
65 مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرح‌ها - موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
66 آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی دانلود رایگان بخشنامه
67 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
68 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
69 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
70 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
71 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
72 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل (تمدید نوبت دوم و سوم) دانلود رایگان بخشنامه
73 در اجرای مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دانلود رایگان بخشنامه
74 اصلاح جداول شماره 2 و 10 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637 .ت 28437 مورخ 1383.4.23 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
75 شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
76 دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت سال 1401( نظارت جدید - نظارت یکپارچه) دانلود رایگان بخشنامه
77 اجرای بخشنامه شماره 404245 مورخ 1399.07.29 (امور تشخیص صلاحیت پیمانکاران) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 78 حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۴۰۱(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات) دانلود رایگان بخشنامه
79 مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار دانلود رایگان بخشنامه
80 قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
81 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
82 فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
83 فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
84 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
85 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
86 فهرست شرح ردیف رشته کارهای دریایی و ساحلی 1401 دانلود رایگان بخشنامه
87 فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
88 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
89 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
90 فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
91 فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
92 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
93 فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه 1401 دانلود رایگان بخشنامه
94 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
95 فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
96 فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
97 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
98 فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
99 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
100 فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال1401 دانلود رایگان بخشنامه
101 فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
102 فهرست‌بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
103 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
104 فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
105 فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
106 فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
107 فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
108 دستورالعمل نحوه استعلام ضوابط حوزه نظام فنی و اجرایی کشور دانلود رایگان بخشنامه
109 آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی دانلود رایگان بخشنامه
110 آیئن نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره.هیئت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی دانلود رایگان بخشنامه
111 شرح خدمات مطالعات و طراحی کارهای ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
112 شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه اول و دوم 1400 دانلود رایگان بخشنامه
113 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
114 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
115 اصلاح آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
116 شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها توزیع نیروی برق ( الکتریکی ) سال های 1398-1399 دانلود رایگان بخشنامه
117 اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
118 اصلاحیه بخشنامه شماره 96.1299188 مورخ 1396.05.04(انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع) دانلود رایگان بخشنامه
119 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
120 شیوه‌نامه ارائه مدارک و نحوه بررسی پرونده‌های شرکت‌های مهندسان مشاور متقاضی تشخیص صلاحیت در سامانه ساجات دانلود رایگان بخشنامه
121 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
122 تجزیه بهای فهرست‌های واحد پایه سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
123 تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
124 فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
125 بازنگری ضوابط ابلاغی نحوه استفاده از «مبالغ مشروط» موضوع ماده (54) شرایط عمومی 1- پیمان‌های EPC و2- پیمان‌هایPC و 3- پیمان‌های EP ، در کارهای صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
126 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا (کووید 19) دانلود رایگان بخشنامه
127 موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (خدمات سفارشی) دانلود رایگان بخشنامه
128 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست دانلود رایگان بخشنامه
129 نظام نامه ثبت، اندازه‌گیری، راستی آزمایی و تایید صرفه جویی انرژی و کاهش تولید آلاینده‌ها و انتشار گازهای گلخانه ای دانلود رایگان بخشنامه
130 ضریب متوسط افزایش وزنی مورخ 14000504 دانلود رایگان بخشنامه
131 تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013.ت 23251 هـ مورخ 11. 12.1381 هیات محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
132 آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی-خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
133 شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
134 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
135 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
136 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
137 آیین‌نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح‌ها و پروژه‌های کشور دانلود رایگان بخشنامه
138 دﺳتوراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت نظارت سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
139 بازنگری ماده 68 شرایط عمومیِ 1-پیمان¬های‌ مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (EPC) و 2- پیمان‌¬های تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (PC)، برای کارهای صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
140 آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) دانلود رایگان بخشنامه
141 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
142 حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1400(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات) دانلود رایگان بخشنامه
143 فهرست بهای کلان راه‌سازی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
144 اصلاح تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آیین­‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
145 تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه تضمین معاملات دولتی دانلود رایگان بخشنامه
146 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها دانلود رایگان بخشنامه
147 عوامل موثر در فهرست‌بهای واحد پایه سال 1400( نرخ دستمزد نیروی انسانی ، کرایه ماشین آلات و مصالح ) دانلود رایگان بخشنامه
148 فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
149 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
150 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
151 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
152 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
153 فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
154 فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
155 فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
156 فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
157 فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال1400 دانلود رایگان بخشنامه
158 فهرست‌بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
159 فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
160 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
161 فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
162 فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه 1400 دانلود رایگان بخشنامه
163 فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
164 فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
165 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
166 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
167 فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
168 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
169 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
170 فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
171 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
172 آئین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن های نمایش فیلم دانلود رایگان بخشنامه
173 اﻃﻼﻋﯿﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری دانلود رایگان بخشنامه
174 آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانلود رایگان بخشنامه
175 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل-نوبت سوم دانلود رایگان بخشنامه
176 دستورالعمل اجرایی بند«خ» ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی دانلود رایگان بخشنامه
177 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
178 دستورالعمل‌ نصب تجهیزات علایم الکتریکی راه‌آهن دانلود رایگان بخشنامه
179 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(تجهیزات ایمنی) دانلود رایگان بخشنامه
180 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(مسیرهای دوچرخه) دانلود رایگان بخشنامه
181 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(مسیرهای پیاده) دانلود رایگان بخشنامه
182 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(تقاطع ها) دانلود رایگان بخشنامه
183 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(حمل ونقل و کاربری زمین) دانلود رایگان بخشنامه
184 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(حمل ونقل همگانی) دانلود رایگان بخشنامه
185 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(آرام سازی ترافیک) دانلود رایگان بخشنامه
186 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(خیابان های شهری) دانلود رایگان بخشنامه
187 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(تندراه ها و تبادل های شهری) دانلود رایگان بخشنامه
188 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(اجزای نیمرخ های عرضی) دانلود رایگان بخشنامه
189 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(پلان و نیمرخ های طولی) دانلود رایگان بخشنامه
190 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(مبانی) دانلود رایگان بخشنامه
191 تمدید مجدد تاریخ انقضای گواهینامه‌های صلاحیت خدمات مشاوره و مدیریت طرح1399 دانلود رایگان بخشنامه
192 شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها نیمه اول سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
193 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
194 بخشنامه اصلاحات بعمل آمده آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
195 نرخ عوامل مصالح 1399 دانلود رایگان بخشنامه
196 عوامل موثر در فهرست‌بهای واحد پایه سال 1399 ( نرخ دستمزد نیروی انسانی ، کرایه ماشین آلات و مصالح) دانلود رایگان بخشنامه
197 عوامل موثر در فهرست‌بهای واحد پایه سال 1399 ( نرخ ماشین آلات و ابزار) دانلود رایگان بخشنامه
198 عوامل موثر در فهرست‌بهای واحد پایه سال 1399(نرخ دستمزد نیروی انسانی) دانلود رایگان بخشنامه
199 الزام در بکارگیری ضوابط و مقررات مربوط به عایقها، در کل ساختمانهای کشور دانلود رایگان بخشنامه
200 آیین نامه تضامین معاملات مشارکت عمومی -خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
201 ابلاغ فهرست بهای واحد رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
202 تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در کشور دانلود رایگان بخشنامه
203 مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به منظور اجرا، تکمیل و توسعه طرحهای نیروگاهی دانلود رایگان بخشنامه
204 قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
205 لغو بخشنامه دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت دانلود رایگان بخشنامه
206 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل (تمدید 1395) دانلود رایگان بخشنامه
207 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
208 تصویبنامه درخصوص ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور دانلود رایگان بخشنامه
209 آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
210 تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی دانلود رایگان بخشنامه
211 دستورالعمل اصلاح مطالعات مربوط به مکان‌های دفع پسماند در طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
212 دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور دانلود رایگان بخشنامه
213 اصلاح بند ۳ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
214 اصلاح آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
215 تصویبنامه درخصوص مجاز بودن سزمان برنامه و بودجه نسبت به تامین ۱۵درصد سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی برای طرح ریلی احداث قطار شهری کرج از صندوق توسعه ملی دانلود رایگان بخشنامه
216 تصویب نامه درخصوص صدور مجوز به سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اجرای بند (ج) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور نسبت به تامین پانزده درصد (15%) سهم کارفرما دانلود رایگان بخشنامه
217 دستورالعمل نحوه استفاده از فهارس بهای پایه در پروژه های EPC صنعت برق دانلود رایگان بخشنامه
218 شاخص های موقت تعدیل دوره سه ماهه دوم سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
219 تصویب نامه درخصوص اصلاح ماده 8 آیین نامه اجرایی جزءهای 2 و 3 بند د تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
220 تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013‏/ت23251هـ مورخ 11‏/12‏/1381 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
221 آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
222 شرح کلی خدمات پایش کیفیت آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
223 تمدید تاریخ انقضای گواهینامه‌های صلاحیت خدمات مشاوره، مدیریت طرح و انفورماتیکی دانلود رایگان بخشنامه
224 تمدید اعتبار گواهینامه‌های پیمانکاری با بالاترین پایه 3، 4 و 5 تا پایان مهر 1399 دانلود رایگان بخشنامه
225 فهرس بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
226 دادنامه آرای هیات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
227 ابلاغ استعلام ضمانتنامه بانکی در سامانه تاد دانلود رایگان بخشنامه
228 شاخص های موقت تعدیل دوره سه ماهه اول سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
229 آیین نامه اجرایی بند و تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
230 پایان اعتبار نشریه شماره 210‏- پوشش جدار لوله‌ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی دانلود رایگان بخشنامه
231 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
232 مصوبه انتخاب رییس و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای هنر دانلود رایگان بخشنامه
233 اصلاح ماده ۳ آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا دانلود رایگان بخشنامه
234 اصلاح بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ 08-06-1390 دانلود رایگان بخشنامه
235 صدور مجوز ارائه امکانات رفاهی نقدی و غیرنقدی دستگاهها به بازنشستگان و مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
236 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
237 تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای طرح نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری در هنگام وقوع بلایای طبیعی و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه دانلود رایگان بخشنامه
238 آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند الف ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
239 تصویبنامه درخصوص تخصیص اعتبار برای تامین مواد مصرفی آزمایشگاهی به منظور خرید تجهیزات برای شناسایی و تشخیص هویت متوفیان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه دانلود رایگان بخشنامه
240 بخشنامه در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (۹)ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره ۲۰۰-۱۴۵۹۳-۲ مورخ ۱۳۸۸-۲-۲۱ به شماره ۱۴۴۰۹۳ مورخ ۱۳۹۹-۴-۱ دانلود رایگان بخشنامه
241 دﺳتﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت نظارت سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
242 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
243 شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
244 دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران 1399 دانلود رایگان بخشنامه
245 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
246 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
247 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
248 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
249 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
250 آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
251 تصویبنامه درخصوص اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
252 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق دانلود رایگان بخشنامه
253 قانون موافقتنامه خدمات (سرویسهای) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت دانلود رایگان بخشنامه
254 شرح خدمات مهندسی ارزش در برنامه ریزی، پایش و ارزیابی طرح ها و پروژه ها دانلود رایگان بخشنامه
255 الحاق تبصره به ماده ۲ آیین نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی دانلود رایگان بخشنامه
256 اصلاح ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران - مصوب ۱۳۵۲ - و اصلاحات بعدی آن دانلود رایگان بخشنامه
257 تصویبنامه درخصوص تداوم اجرای طرح توسعه فولاد میانه واقع در استان آذربایجان شرقی دانلود رایگان بخشنامه
258 بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اعلام رسته چهاردهم فهرست رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
259 ضریب متوسط افزایش وزنی 1399تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت های پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
260 تصویبنامه درخصوص تنقیح تصویبنامه های هیات وزیران در موضوع بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی دانلود رایگان بخشنامه
261 آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
262 آیین نامه اجرایی بند ح تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
263 آیین نامه اجرایی بند ز تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
264 تصویبنامه درخصوص امضای اسناد مربوط به موافقتنامه وام ۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید - ۱۹ و تامین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور از محل اعتبار مذکور دانلود رایگان بخشنامه
265 بخشنامه درخصوص لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی دانلود رایگان بخشنامه
266 الحاق عبارتی به بند ۲ تصویبنامه هیات وزیران موضوع اجازه برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور دانلود رایگان بخشنامه
267 بخشنامه تغییر ساعات کاری و الزام حضور کلیه کارکنان در ادارات دانلود رایگان بخشنامه
268 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
269 مصوبه شورای اقتصاد درخصوص استفاده ایران از وام بانک جهانی جهت تامین تجهیزات بهداشتی و درمانی مبارزه با ویروس کرونا دانلود رایگان بخشنامه
270 دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
271 تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به مذاکره تاسیس مرکز بین المللی علوم پایه پزشکی و تغذیه انسانی دانلود رایگان بخشنامه
272 دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی دانلود رایگان بخشنامه
273 اصلاحیه بخشنامه تعرفه حق‌ التحریر دفاتر اسناد رسمی دانلود رایگان بخشنامه
274 ضوابط هرگونه پرداخت وجه نقد بیش از مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
275 تصویبنامه درخصوص مجازبودن وزارت علوم نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل دانلود رایگان بخشنامه
276 سند توسعه منطقه ساحلی مکران در افق 1415 - 1399 دانلود رایگان بخشنامه
277 تصویبنامه درخصوص تعیین محورها و مؤلفه های شاخص های خانواده دانلود رایگان بخشنامه
278 تصویبنامه درخصوص ورود دو دستگاه خودروی حمل زباله اهدایی به شهرداری چلیچه (استان چهارمحال و بختیاری) دانلود رایگان بخشنامه
279 فهرست جدید رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا به همراه دستگاههای اجرایی تشخیص دهنده مصادیق رسته ها دانلود رایگان بخشنامه
280 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی دانلود رایگان بخشنامه
281 تصویب نامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
282 تصویب نامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
283 تصویب نامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
284 تصویب نامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
285 اصلاح بند ۳ تصویبنامه درخصوص میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس دانلود رایگان بخشنامه
286 ارائه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
287 تصویبنامه درخصوص تعیین مبلغ جریمه مندرج در بند ۲ اصلاحی ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور دانلود رایگان بخشنامه
288 اصلاحیه مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
289 شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
290 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) دانلود رایگان بخشنامه
291 لزوم بارگذاری کلیه مصوبات متضمن حق و تکلیف عمومی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور دانلود رایگان بخشنامه
292 حقوق و مزایای کارگران مشمول طرح طبق بندی مشاغل در شرکتهای دولتی در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
293 حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در شرکتهای وابسته در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
294 شرایط و ضوابط استفاده از پاداش سنوات تشویقی در شرکتهای وابسته دانلود رایگان بخشنامه
295 تصویب نامه درخصوص امهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا دانلود رایگان بخشنامه
296 سیاستها و ضوابط فنی عمومی برگزاری جلسات از راه دور و دورکاری کارکنان دانلود رایگان بخشنامه
297 حد نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
298 منتفی شدن افزایش حقوق کارکنان قرارداد کار معین دانلود رایگان بخشنامه
299 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
300 فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
301 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
302 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
303 ﺿﻮاﺑﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨظﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ دانلود رایگان بخشنامه
304 اصلاح بندهای ۵ و ۶ تصویبنامه درخصوص تکلیف شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان دانلود رایگان بخشنامه
305 تصویب نامه درخصوص تسهیلات بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۹ بابت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و قیمت تضمینی دانلود رایگان بخشنامه
306 طرح اصلاح ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
307 تصویب نامه درخصوص تعیین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور دانلود رایگان بخشنامه
308 ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99 دانلود رایگان بخشنامه
309 آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399شماره 3707 دانلود رایگان بخشنامه
310 طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (برگزاری جلسات علنی و کمیسیون ها در سامانه مجازی) دانلود رایگان بخشنامه
311 ابلاغ بند "الف" تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص اعطای تسهیلات به دانشگاهها دانلود رایگان بخشنامه
312 قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
313 فهرست‌بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
314 فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
315 فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
316 فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
317 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
318 فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
319 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
320 فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
321 فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
322 فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
323 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
324 فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
325 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
326 فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
327 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
328 فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
329 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
330 فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
331 فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
332 تمدید تاریخ انقضای گواهینامه‌های صلاحیت خدمات مشاوره، مدیریت طرح و انفورماتیکی دانلود رایگان بخشنامه
333 تمدید اعتبار گواهینامه‌های پیمانکاری با بالاترین پایه 3، 4 و 5 دانلود رایگان بخشنامه
334 بخشنامه ترمیم حقوق کارمندان کار معین (مشخص) دانلود رایگان بخشنامه
335 ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﻨﺪ-ث- ﻣﺎده -۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر دانلود رایگان بخشنامه
336 رای شماره‌های ۱۶۷ و ۱۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه دانشگاه شهیدبهشتی دانلود رایگان بخشنامه
337 گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه 1399 دانلود رایگان بخشنامه
338 بخشنامه در خصوص دستورالعمل شرایط احراز پست های مدیریتی دانلود رایگان بخشنامه
339 عدم امکان استناد به استعلام‌های موردی از سازمان اداری و استخدامی دانلود رایگان بخشنامه
340 اصلاح مصوبات شورای اقتصاد در خصوص دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دلیل تغییر نوع ارز دانلود رایگان بخشنامه
341 ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ دانلود رایگان بخشنامه
342 ضوابط طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها دانلود رایگان بخشنامه
343 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
344 اعتبار گواهی‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران دانلود رایگان بخشنامه
345 اصلاحیه آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دانلود رایگان بخشنامه
346 شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
347 عدم اعطای صلاحیت مشاوره به موسسات دانلود رایگان بخشنامه
348 ضوابط کلی پذیرش طرح ها به منظور اجرایی سازی ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کشور دانلود رایگان بخشنامه
349 لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
350 شیوه نامه ارائه مدارک و نحوه بررسی پرونده های شرکت های مهندسان مشاور متقاضی تشخیص صلاحیت در سامانه ساجات دانلود رایگان بخشنامه
351 شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
352 لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 353 آیین نامه نحوه صدور تضمین نامه های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
354 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
355 رای شماره‌های ۳۱۱ و ۳۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ بخش ب مصوبه شورای اسلامی شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
356 دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 357 قانون مدیریت بحران کشور دانلود رایگان بخشنامه
358 اطلاعیه مهم شماره 2 ساجات در خصوص شرکت های مهندسین، مشاور، پیمانکار و انفورماتیکی دانلود رایگان بخشنامه
359 اطلاعیه مهم شماره 1 ساجات در خصوص شرکت های مهندسین، مشاور، پیمانکار و انفورماتیکی دانلود رایگان بخشنامه
360 شاخص‌های تشخیص صلاحیت پیمانکاران سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
361 فهرست بهای کلان راه سازی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
362 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1398 به همراه آنالیز تعرفه دانلود رایگان بخشنامه
363 فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
364 اصلاح معیارهای پرداخت فوق العاده ایثارگری دانلود رایگان بخشنامه
365 ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها دانلود رایگان بخشنامه
366 دستورالعمل اجرایی سامانه جامع مدیریت تضامین دولت دانلود رایگان بخشنامه
367 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
368 شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
369 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
370 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل (تمدید 1395) دانلود رایگان بخشنامه
371 فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 98 دانلود رایگان بخشنامه
372 دﺳتﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧظﺎرت - سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
373 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
374 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
375 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
376 دﺳتﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﻧتﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧظﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎوران - ﺳﺎل 1398 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 377 حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1398(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات) دانلود رایگان بخشنامه
378 بخشنامه در خصوص همترازی رئیس دفتر دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 379 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 380 بخشنامه حق مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور و فوق العاده اشتغال خارج از کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 381 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 382 پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید دانلود رایگان بخشنامه
383 دستورالعمل جامع ضوابط و طرح های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده دانلود رایگان بخشنامه
384 فهرست‌بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
385 فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
386 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
387 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
388 فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
389 فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
390 فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
391 فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
392 ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
393 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
394 فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر، روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
395 فهرست‌بهای نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب شرب روستایی 1398 دانلود رایگان بخشنامه
396 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
397 فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
398 فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
399 فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
400 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
401 فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
402 ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺸﻮر ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 403 اصلاح ماده (25) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه 48013-ت23251هـ مورخ 11-12-1381 دانلود رایگان بخشنامه
404 نحوه صدور احکام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس دانلود رایگان بخشنامه
405 پیوست شماره ۴ (بخش دوم) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی) دانلود رایگان بخشنامه
406 پیوست شماره ۴ (بخش اول) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده دانلود رایگان بخشنامه
407 پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت دانلود رایگان بخشنامه
408 پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت دانلود رایگان بخشنامه
409 پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی دانلود رایگان بخشنامه
410 پیوست شماره ۱ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
411 قانون بودجه سال 1398 کشور دانلود رایگان بخشنامه
412 بخشنامه در خصوص انتصاب مشاوران در چارچوب پست های سازمانی دانلود رایگان بخشنامه
413 اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل-تغییرات بخشنامه دانلود رایگان بخشنامه
414 اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
415 دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
416 بدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی دانلود رایگان بخشنامه
417 بخشنامه در خصوص تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی دانلود رایگان بخشنامه
418 نرخ ارز مبنای محاسبات گزارش توجیه مالی و اقتصادی طرح ها دانلود رایگان بخشنامه
419 فهرست بهای کلان راهسازی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 420 لایحه مشارکت عمومی - خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
421 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
422 شاخص‌های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
423 افزایش اعتبار گواهی‌نامه صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی از یک سال به دو سال دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 424 آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری دانلود رایگان بخشنامه
425 اصلاحیه دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع دانلود رایگان بخشنامه
426 بخشنامه بودجه سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
427 تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند های (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
428 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395) دانلود رایگان بخشنامه
429 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1397) دانلود رایگان بخشنامه
430 اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
431 مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت دانلود رایگان بخشنامه
432 شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
433 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
434 نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "دستمزد نیروی انسانی" دانلود رایگان بخشنامه
435 نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 _ "نرخ ماشین آلات و ابزار" دانلود رایگان بخشنامه
436 نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "نرخ مصالح" دانلود رایگان بخشنامه
437 تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97 دانلود رایگان بخشنامه
438 تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97 دانلود رایگان بخشنامه
439 تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97 دانلود رایگان بخشنامه
440 تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97 دانلود رایگان بخشنامه
441 تجزیه بهای فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی-97 دانلود رایگان بخشنامه
442 تجزیه بهای فهرست ساخت و ترمیم قنات-97 دانلود رایگان بخشنامه
443 تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97 دانلود رایگان بخشنامه
444 تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97 دانلود رایگان بخشنامه
445 تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97 دانلود رایگان بخشنامه
446 تجزیه بهای فهرست سدسازی-97 دانلود رایگان بخشنامه
447 تجزیه بهای فهرست آبیاری و زهکشی-97 دانلود رایگان بخشنامه
448 تجزیه بهای فهرست چاه-97 دانلود رایگان بخشنامه
449 تجزیه بهای فهرست شبکه توزیع آب-97 دانلود رایگان بخشنامه
450 تجزیه بهای فهرست خطوط انتقال آب-97 دانلود رایگان بخشنامه
451 تجزیه بهای فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن-97 دانلود رایگان بخشنامه
452 تجزیه بهای فهرست راهداری-97 دانلود رایگان بخشنامه
453 تجزیه بهای فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97 دانلود رایگان بخشنامه
454 تجزیه بهای فهرست تاسیسات برقی-97 دانلود رایگان بخشنامه
455 تجزیه بهای فهرست ابنیه-97 دانلود رایگان بخشنامه
456 تجزیه بهای فهرست نوار حفاری- 97 دانلود رایگان بخشنامه
457 تجزیه بهای فهرست تاسیسات مکانیکی-97 دانلود رایگان بخشنامه
458 ضریب متوسط افزایش وزنی در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31 دانلود رایگان بخشنامه
459 انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
460 برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت دانلود رایگان بخشنامه
461 برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 97 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل) دانلود رایگان بخشنامه
462 دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت- سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
463 اصلاحیه دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/96 دانلود رایگان بخشنامه
464 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
465 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
466 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه M سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
467 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی H سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
468 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
469 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
470 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
471 شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
472 آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 473 دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی دانلود رایگان بخشنامه
474 اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
475 تعیین نصاب معاملات سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
476 آیین نامه روش کار شورای فنی استان دانلود رایگان بخشنامه
477 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 478 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
479 آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
480 یش نویس لایحه شفافیت دانلود رایگان بخشنامه
481 فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
482 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
483 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
484 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
485 فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
486 فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
487 فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
488 فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
489 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
490 فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
491 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
492 فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
493 فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
494 فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
495 فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
496 فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
497 فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 498 قانون بودجه سال 1397 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
499 تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
500 آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست دانلود رایگان بخشنامه
501 آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
502 نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
503 بخشنامه دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای دانلود رایگان بخشنامه
504 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
505 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
506 راهنمای طراحی دیوارهای حائل دانلود رایگان بخشنامه
507 آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها دانلود رایگان بخشنامه
508 بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت دانلود رایگان بخشنامه
509 بسته ضوابط صلاحیت مشاوران دانلود رایگان بخشنامه
510 بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
511 بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان دانلود رایگان بخشنامه
512 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان ساده دانلود رایگان بخشنامه
513 بانک اطلاعات بلایای طبیعی دانلود رایگان بخشنامه
514 لایحه بودجه سال 97 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 515 تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 516 دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) دانلود رایگان بخشنامه
517 ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 518 آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
519 حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی دانلود رایگان بخشنامه
520 آیین نامه روش کار شورای فنی استان دانلود رایگان بخشنامه
521 کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش دانلود رایگان بخشنامه
522 ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت) دانلود رایگان بخشنامه
523 انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع دانلود رایگان بخشنامه
524 شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
525 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
526 تصویب نامه شماره تصویب نامه شماره 42839/ت53786هـ هیات محترم وزیران در خصوص ممنوعیت خرید 114 قلم کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی دانلود رایگان بخشنامه
527 مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیت دانلود رایگان بخشنامه
528 دﺳتﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧتﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی دانلود رایگان بخشنامه
529 دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
530 نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
531 سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانلود رایگان بخشنامه
532 ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧتﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 533 آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری دانلود رایگان بخشنامه
534 دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت - 1396 دانلود رایگان بخشنامه
535 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
536 تعرفه خدمات نقشه برداری 96 دانلود رایگان بخشنامه
537 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
538 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
539 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
540 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96 دانلود رایگان بخشنامه
541 تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانلود رایگان بخشنامه
542 نصاب معاملات سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 543 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانلود رایگان بخشنامه
544 قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند) دانلود رایگان بخشنامه
545 راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر دانلود رایگان بخشنامه
546 فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
547 قانون بودجه سال 1396 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
548 راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دانلود رایگان بخشنامه
549 فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
550 فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
551 فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
552 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
553 فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
554 فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
555 فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
556 فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
557 فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
558 فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
559 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
560 فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
561 فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
562 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
563 فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
564 فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
565 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 566 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦) دانلود رایگان بخشنامه
567 تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
568 دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی دانلود رایگان بخشنامه
569 فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن دانلود رایگان بخشنامه
570 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
571 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
572 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
573 مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانلود رایگان بخشنامه
574 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک دانلود رایگان بخشنامه
575 شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی) دانلود رایگان بخشنامه
576 آیین نامه روش کار شورای فنی استان دانلود رایگان بخشنامه
577 ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانی دانلود رایگان بخشنامه
578 مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچک دانلود رایگان بخشنامه
579 تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت دانلود رایگان بخشنامه
580 تعرفه خدمات نقشه برداری دانلود رایگان بخشنامه
581 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
582 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
583 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
584 قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word) دانلود رایگان بخشنامه
585 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
586 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
587 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
588 مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوران دانلود رایگان بخشنامه
589 دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی دانلود رایگان بخشنامه
590 ضریب متوسط افزایش وزنی دانلود رایگان بخشنامه
591 اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری» دانلود رایگان بخشنامه
592 خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار دانلود رایگان بخشنامه
593 اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی دانلود رایگان بخشنامه
594 دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
595 ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده دانلود رایگان بخشنامه
596 ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور دانلود رایگان بخشنامه
597 تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
598 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
599 ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** - دانلود رایگان بخشنامه
600 ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی ** دانلود رایگان بخشنامه
601 دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اول دانلود رایگان بخشنامه
602 پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درمان دانلود رایگان بخشنامه
603 حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات) دانلود رایگان بخشنامه
604 دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار دانلود رایگان بخشنامه
605 دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص دانلود رایگان بخشنامه
606 نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** - دانلود رایگان بخشنامه
607 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
608 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
609 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
610 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
611 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
612 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
613 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
614 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
615 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
616 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
617 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
618 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
619 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
620 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
621 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 622 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی دانلود رایگان بخشنامه
623 ابلاغ دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و شبکه پروازی دانلود رایگان بخشنامه
624 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
625 اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا دانلود رایگان بخشنامه
626 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
627 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
628 جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانلود رایگان بخشنامه
629 راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانلود رایگان بخشنامه
630 آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانلود رایگان بخشنامه
631 حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
632 دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
633 تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
634 گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
635 گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار دانلود رایگان بخشنامه
636 گزارش تجزیه بهای رشته چاه دانلود رایگان بخشنامه
637 گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی دانلود رایگان بخشنامه
638 گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات دانلود رایگان بخشنامه
639 گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه دانلود رایگان بخشنامه
640 گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
641 گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب دانلود رایگان بخشنامه
642 گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی دانلود رایگان بخشنامه
643 گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی دانلود رایگان بخشنامه
644 گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی دانلود رایگان بخشنامه
645 دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی دانلود رایگان بخشنامه
646 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 647 آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
648 تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
649 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشور دانلود رایگان بخشنامه
650 آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 651 آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 652 آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
653 دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه ها دانلود رایگان بخشنامه
654 تصویب نامه شماره تصویب نامه شماره 63613/ت51966هـ هیات محترم وزیران در خصوص ممنوعیت خرید 181 قلم کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی دانلود رایگان بخشنامه
655 ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394 دانلود رایگان بخشنامه
656 ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
657 ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
658 ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
659 ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394 دانلود رایگان بخشنامه
660 ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394 دانلود رایگان بخشنامه
661 ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آب دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 662 آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 663 آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- دانلود رایگان بخشنامه
664 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دانلود رایگان بخشنامه
665 نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
666 شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
667 دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار دانلود رایگان بخشنامه
668 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 669 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
670 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
671 حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک دانلود رایگان بخشنامه
672 تعرفه خدمات نقشه برداری دانلود رایگان بخشنامه
673 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
674 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
675 اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
676 مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه دانلود رایگان بخشنامه
677 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
678 گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 679 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور دانلود رایگان بخشنامه
680 مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94 دانلود رایگان بخشنامه
681 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
682 دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
683 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
684 قانون بودجه سال 1394 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 685 چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP دانلود رایگان بخشنامه
686 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
687 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
688 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
689 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
690 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
691 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
692 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
693 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
694 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
695 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
696 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
697 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
698 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
699 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
700 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
701 راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 702 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دانلود رایگان بخشنامه
703 ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
704 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
705 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393) دانلود رایگان بخشنامه
706 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
707 پرداخت مطالبات مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
708 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
709 پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دانلود رایگان بخشنامه
710 آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
711 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
712 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
713 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
714 حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک دانلود رایگان بخشنامه
715 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
716 شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
717 قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393) دانلود رایگان بخشنامه
718 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
719 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
720 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
721 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
722 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
723 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
724 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
725 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
726 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
727 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
728 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
729 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
730 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
731 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
732 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
733 تصویب نامه شماره تصویب نامه شماره 26725/ت48462هـ هیات محترم وزیران در خصوص ممنوعیت خرید 183 قلم کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی دانلود رایگان بخشنامه
734 تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی دانلود رایگان بخشنامه
735 تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی دانلود رایگان بخشنامه
736 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
737 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
738 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
739 آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10) دانلود رایگان بخشنامه
740 اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران دانلود رایگان بخشنامه
741 فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن دانلود رایگان بخشنامه
742 مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانلود رایگان بخشنامه
743 نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
744 قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392) دانلود رایگان بخشنامه
745 پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 746 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانلود رایگان بخشنامه
747 تعرفه خدمات نقشه برداری دانلود رایگان بخشنامه
748 دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت دانلود رایگان بخشنامه
749 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
750 مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارز دانلود رایگان بخشنامه
751 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
752 حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک دانلود رایگان بخشنامه
753 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
754 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
755 دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار دانلود رایگان بخشنامه
756 دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات دانلود رایگان بخشنامه
757 تهیه عملکرد بودجه دانلود رایگان بخشنامه
758 ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق دانلود رایگان بخشنامه
759 ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق دانلود رایگان بخشنامه
760 مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92 دانلود رایگان بخشنامه
761 راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
762 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
763 نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
764 نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی ) دانلود رایگان بخشنامه
765 نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
766 فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
767 ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه ها دانلود رایگان بخشنامه
768 اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران دانلود رایگان بخشنامه
769 ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژی دانلود رایگان بخشنامه
770 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 771 پیش نویس دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
772 الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی دانلود رایگان بخشنامه
773 نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391 دانلود رایگان بخشنامه
774 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391 دانلود رایگان بخشنامه
775 نقاط آسیب پذیر (گلوگاه های فساد) و راهکارهای مقابله با آنها دانلود رایگان بخشنامه
776 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
777 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
778 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
779 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
780 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
781 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
782 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
783 ابلاغ فهرست بهای واح