گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
ضوابط جدید 1 دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت-سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 2 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 3 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران جامع (ناحیه) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 4 دستور العمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
5 اصلاحیه ماده (24) آیین‌نامه خرید خدمات مشاور - 14020204 دانلود رایگان بخشنامه
6 فهرست شرح ردیف رشته فضای سبز سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
7 فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
8 فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
9 فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
10 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
11 فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
12 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
13 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
14 فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
15 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
16 فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
17 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
18 فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
19 فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه 1402 دانلود رایگان بخشنامه
20 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
21 فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
22 فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
23 فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
24 فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
25 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
26 فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
27 فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
28 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
29 فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی‏، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
30 فهرست شرح ردیف رشته کارهای دریایی و ساحلی 1402 دانلود رایگان بخشنامه
31 فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
32 فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
33 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
34 فهرست بهای واحد پایه رشته حفاری اکتشافی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
35 فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
36 فهرست بهای واحد پایه رشته پسماند سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
37 موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای واگذاری (فاکتورینگ) دانلود رایگان بخشنامه
38 دوره مبنای پیمان در مناقصات یا ترک مناقصات فصل بهار سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
39 نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات (نسخه 1401) دانلود رایگان بخشنامه
40 دستورالعمل جدید تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت (اصلاحیه) دانلود رایگان بخشنامه
41 دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
42 ضوابط ارائه خدمات مدیریت طرح دانلود رایگان بخشنامه
43 شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه اول و دوم سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
44 دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره.هیئت عامل شرکت‌های عمومی-دولتی دانلود رایگان بخشنامه
45 اﺻﻼﺣﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ »اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺟﻤﻊ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 96.1299188 ﻣﻮرخ 1396.05.04 دانلود رایگان بخشنامه
46 موافقت‌نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره (جدید) دانلود رایگان بخشنامه
47 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
48 فهرست بهای کلان راه‌سازی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
49 دستورالعمل نحوه جبران افزایش غیر قابل پیش‌‌بینی هزینه‌های قراردادهای مقطوع مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
50 مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرح‌ها - موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
51 آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی دانلود رایگان بخشنامه
52 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
53 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
54 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
55 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
56 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
57 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل (تمدید نوبت دوم و سوم) دانلود رایگان بخشنامه
58 در اجرای مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دانلود رایگان بخشنامه
59 اصلاح جداول شماره 2 و 10 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637 .ت 28437 مورخ 1383.4.23 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
60 برنامک های"قالب هوشمند برآورد و تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه (پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا)سال 1401" بسته نظارت 1401 دانلود رایگان بخشنامه
61 شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
62 دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت سال 1401( نظارت جدید - نظارت یکپارچه) دانلود رایگان بخشنامه
63 اجرای بخشنامه شماره 404245 مورخ 1399.07.29 (امور تشخیص صلاحیت پیمانکاران) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 64 حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۴۰۱(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات) دانلود رایگان بخشنامه
65 مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار دانلود رایگان بخشنامه
66 قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
67 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
68 فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
69 فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
70 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
71 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
72 فهرست شرح ردیف رشته کارهای دریایی و ساحلی 1401 دانلود رایگان بخشنامه
73 فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
74 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
75 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
76 فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
77 فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
78 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
79 فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه 1401 دانلود رایگان بخشنامه
80 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
81 فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
82 فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
83 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
84 فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
85 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
86 فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال1401 دانلود رایگان بخشنامه
87 فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
88 فهرست‌بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
89 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
90 فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
91 فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
92 فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
93 فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
94 دستورالعمل نحوه استعلام ضوابط حوزه نظام فنی و اجرایی کشور دانلود رایگان بخشنامه
95 آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی دانلود رایگان بخشنامه
96 آیئن نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره.هیئت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی دانلود رایگان بخشنامه
97 شرح خدمات مطالعات و طراحی کارهای ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
98 شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه اول و دوم 1400 دانلود رایگان بخشنامه
99 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
100 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
101 اصلاح آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
102 شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها توزیع نیروی برق ( الکتریکی ) سال های 1398-1399 دانلود رایگان بخشنامه
103 اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
104 اصلاحیه بخشنامه شماره 96.1299188 مورخ 1396.05.04(انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع) دانلود رایگان بخشنامه
105 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
106 شیوه‌نامه ارائه مدارک و نحوه بررسی پرونده‌های شرکت‌های مهندسان مشاور متقاضی تشخیص صلاحیت در سامانه ساجات دانلود رایگان بخشنامه
107 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
108 تجزیه بهای فهرست‌های واحد پایه سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
109 تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
110 فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
111 بازنگری ضوابط ابلاغی نحوه استفاده از «مبالغ مشروط» موضوع ماده (54) شرایط عمومی 1- پیمان‌های EPC و2- پیمان‌هایPC و 3- پیمان‌های EP ، در کارهای صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
112 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا (کووید 19) دانلود رایگان بخشنامه
113 موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (خدمات سفارشی) دانلود رایگان بخشنامه
114 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست دانلود رایگان بخشنامه
115 نظام نامه ثبت، اندازه‌گیری، راستی آزمایی و تایید صرفه جویی انرژی و کاهش تولید آلاینده‌ها و انتشار گازهای گلخانه ای دانلود رایگان بخشنامه
116 ضریب متوسط افزایش وزنی مورخ 14000504 دانلود رایگان بخشنامه
117 تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013.ت 23251 هـ مورخ 11. 12.1381 هیات محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
118 آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی-خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
119 شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
120 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
121 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
122 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
123 آیین‌نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح‌ها و پروژه‌های کشور دانلود رایگان بخشنامه
124 دﺳتوراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت نظارت سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
125 بازنگری ماده 68 شرایط عمومیِ 1-پیمان¬های‌ مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (EPC) و 2- پیمان‌¬های تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (PC)، برای کارهای صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
126 آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) دانلود رایگان بخشنامه
127 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
128 حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1400(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات) دانلود رایگان بخشنامه
129 فهرست بهای کلان راه‌سازی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
130 اصلاح تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آیین­‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
131 تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه تضمین معاملات دولتی دانلود رایگان بخشنامه
132 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها دانلود رایگان بخشنامه
133 عوامل موثر در فهرست‌بهای واحد پایه سال 1400( نرخ دستمزد نیروی انسانی ، کرایه ماشین آلات و مصالح ) دانلود رایگان بخشنامه
134 فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
135 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
136 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
137 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
138 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
139 فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
140 فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
141 فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
142 فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
143 فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال1400 دانلود رایگان بخشنامه
144 فهرست‌بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
145 فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
146 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
147 فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
148 فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه 1400 دانلود رایگان بخشنامه
149 فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
150 فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
151 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
152 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
153 فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
154 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
155 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
156 فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
157 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
158 آئین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن های نمایش فیلم دانلود رایگان بخشنامه
159 اﻃﻼﻋﯿﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری دانلود رایگان بخشنامه
160 آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانلود رایگان بخشنامه
161 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل-نوبت سوم دانلود رایگان بخشنامه
162 دستورالعمل اجرایی بند«خ» ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی دانلود رایگان بخشنامه
163 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
164 دستورالعمل‌ نصب تجهیزات علایم الکتریکی راه‌آهن دانلود رایگان بخشنامه
165 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(تجهیزات ایمنی) دانلود رایگان بخشنامه
166 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(مسیرهای دوچرخه) دانلود رایگان بخشنامه
167 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(مسیرهای پیاده) دانلود رایگان بخشنامه
168 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(تقاطع ها) دانلود رایگان بخشنامه
169 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(حمل ونقل و کاربری زمین) دانلود رایگان بخشنامه
170 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(حمل ونقل همگانی) دانلود رایگان بخشنامه
171 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(آرام سازی ترافیک) دانلود رایگان بخشنامه
172 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(خیابان های شهری) دانلود رایگان بخشنامه
173 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(تندراه ها و تبادل های شهری) دانلود رایگان بخشنامه
174 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(اجزای نیمرخ های عرضی) دانلود رایگان بخشنامه
175 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(پلان و نیمرخ های طولی) دانلود رایگان بخشنامه
176 آیین‌نامه طراحی معابر شهری(مبانی) دانلود رایگان بخشنامه
177 تمدید مجدد تاریخ انقضای گواهینامه‌های صلاحیت خدمات مشاوره و مدیریت طرح1399 دانلود رایگان بخشنامه
178 شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها نیمه اول سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
179 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
180 بخشنامه اصلاحات بعمل آمده آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
181 نرخ عوامل مصالح 1399 دانلود رایگان بخشنامه
182 عوامل موثر در فهرست‌بهای واحد پایه سال 1399 ( نرخ دستمزد نیروی انسانی ، کرایه ماشین آلات و مصالح) دانلود رایگان بخشنامه
183 عوامل موثر در فهرست‌بهای واحد پایه سال 1399 ( نرخ ماشین آلات و ابزار) دانلود رایگان بخشنامه
184 عوامل موثر در فهرست‌بهای واحد پایه سال 1399(نرخ دستمزد نیروی انسانی) دانلود رایگان بخشنامه
185 الزام در بکارگیری ضوابط و مقررات مربوط به عایقها، در کل ساختمانهای کشور دانلود رایگان بخشنامه
186 آیین نامه تضامین معاملات مشارکت عمومی -خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
187 ابلاغ فهرست بهای واحد رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
188 تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در کشور دانلود رایگان بخشنامه
189 مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به منظور اجرا، تکمیل و توسعه طرحهای نیروگاهی دانلود رایگان بخشنامه
190 قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
191 لغو بخشنامه دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت دانلود رایگان بخشنامه
192 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل (تمدید 1395) دانلود رایگان بخشنامه
193 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
194 تصویبنامه درخصوص ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور دانلود رایگان بخشنامه
195 آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
196 تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی دانلود رایگان بخشنامه
197 دستورالعمل اصلاح مطالعات مربوط به مکان‌های دفع پسماند در طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
198 دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور دانلود رایگان بخشنامه
199 اصلاح بند ۳ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
200 اصلاح آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
201 تصویبنامه درخصوص مجاز بودن سزمان برنامه و بودجه نسبت به تامین ۱۵درصد سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی برای طرح ریلی احداث قطار شهری کرج از صندوق توسعه ملی دانلود رایگان بخشنامه
202 تصویب نامه درخصوص صدور مجوز به سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اجرای بند (ج) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور نسبت به تامین پانزده درصد (15%) سهم کارفرما دانلود رایگان بخشنامه
203 دستورالعمل نحوه استفاده از فهارس بهای پایه در پروژه های EPC صنعت برق دانلود رایگان بخشنامه
204 شاخص های موقت تعدیل دوره سه ماهه دوم سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
205 تصویب نامه درخصوص اصلاح ماده 8 آیین نامه اجرایی جزءهای 2 و 3 بند د تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
206 تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013‏/ت23251هـ مورخ 11‏/12‏/1381 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
207 آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
208 شرح کلی خدمات پایش کیفیت آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
209 تمدید تاریخ انقضای گواهینامه‌های صلاحیت خدمات مشاوره، مدیریت طرح و انفورماتیکی دانلود رایگان بخشنامه
210 تمدید اعتبار گواهینامه‌های پیمانکاری با بالاترین پایه 3، 4 و 5 تا پایان مهر 1399 دانلود رایگان بخشنامه
211 فهرس بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
212 دادنامه آرای هیات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
213 ابلاغ استعلام ضمانتنامه بانکی در سامانه تاد دانلود رایگان بخشنامه
214 شاخص های موقت تعدیل دوره سه ماهه اول سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
215 آیین نامه اجرایی بند و تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
216 پایان اعتبار نشریه شماره 210‏- پوشش جدار لوله‌ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی دانلود رایگان بخشنامه
217 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
218 مصوبه انتخاب رییس و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای هنر دانلود رایگان بخشنامه
219 اصلاح ماده ۳ آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا دانلود رایگان بخشنامه
220 اصلاح بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ 08-06-1390 دانلود رایگان بخشنامه
221 صدور مجوز ارائه امکانات رفاهی نقدی و غیرنقدی دستگاهها به بازنشستگان و مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
222 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
223 تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای طرح نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری در هنگام وقوع بلایای طبیعی و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه دانلود رایگان بخشنامه
224 آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند الف ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
225 تصویبنامه درخصوص تخصیص اعتبار برای تامین مواد مصرفی آزمایشگاهی به منظور خرید تجهیزات برای شناسایی و تشخیص هویت متوفیان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه دانلود رایگان بخشنامه
226 بخشنامه در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (۹)ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره ۲۰۰-۱۴۵۹۳-۲ مورخ ۱۳۸۸-۲-۲۱ به شماره ۱۴۴۰۹۳ مورخ ۱۳۹۹-۴-۱ دانلود رایگان بخشنامه
227 دﺳتﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت نظارت سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
228 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
229 شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
230 دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران 1399 دانلود رایگان بخشنامه
231 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
232 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
233 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
234 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
235 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
236 آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
237 تصویبنامه درخصوص اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
238 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق دانلود رایگان بخشنامه
239 قانون موافقتنامه خدمات (سرویسهای) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت دانلود رایگان بخشنامه
240 شرح خدمات مهندسی ارزش در برنامه ریزی، پایش و ارزیابی طرح ها و پروژه ها دانلود رایگان بخشنامه
241 الحاق تبصره به ماده ۲ آیین نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی دانلود رایگان بخشنامه
242 اصلاح ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران - مصوب ۱۳۵۲ - و اصلاحات بعدی آن دانلود رایگان بخشنامه
243 تصویبنامه درخصوص تداوم اجرای طرح توسعه فولاد میانه واقع در استان آذربایجان شرقی دانلود رایگان بخشنامه
244 بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اعلام رسته چهاردهم فهرست رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
245 ضریب متوسط افزایش وزنی 1399تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت های پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
246 تصویبنامه درخصوص تنقیح تصویبنامه های هیات وزیران در موضوع بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی دانلود رایگان بخشنامه
247 آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
248 آیین نامه اجرایی بند ح تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
249 آیین نامه اجرایی بند ز تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
250 تصویبنامه درخصوص امضای اسناد مربوط به موافقتنامه وام ۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید - ۱۹ و تامین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور از محل اعتبار مذکور دانلود رایگان بخشنامه
251 بخشنامه درخصوص لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی دانلود رایگان بخشنامه
252 الحاق عبارتی به بند ۲ تصویبنامه هیات وزیران موضوع اجازه برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور دانلود رایگان بخشنامه
253 بخشنامه تغییر ساعات کاری و الزام حضور کلیه کارکنان در ادارات دانلود رایگان بخشنامه
254 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
255 مصوبه شورای اقتصاد درخصوص استفاده ایران از وام بانک جهانی جهت تامین تجهیزات بهداشتی و درمانی مبارزه با ویروس کرونا دانلود رایگان بخشنامه
256 دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
257 تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به مذاکره تاسیس مرکز بین المللی علوم پایه پزشکی و تغذیه انسانی دانلود رایگان بخشنامه
258 دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی دانلود رایگان بخشنامه
259 اصلاحیه بخشنامه تعرفه حق‌ التحریر دفاتر اسناد رسمی دانلود رایگان بخشنامه
260 ضوابط هرگونه پرداخت وجه نقد بیش از مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
261 تصویبنامه درخصوص مجازبودن وزارت علوم نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل دانلود رایگان بخشنامه
262 سند توسعه منطقه ساحلی مکران در افق 1415 - 1399 دانلود رایگان بخشنامه
263 تصویبنامه درخصوص تعیین محورها و مؤلفه های شاخص های خانواده دانلود رایگان بخشنامه
264 تصویبنامه درخصوص ورود دو دستگاه خودروی حمل زباله اهدایی به شهرداری چلیچه (استان چهارمحال و بختیاری) دانلود رایگان بخشنامه
265 فهرست جدید رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا به همراه دستگاههای اجرایی تشخیص دهنده مصادیق رسته ها دانلود رایگان بخشنامه
266 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی دانلود رایگان بخشنامه
267 تصویب نامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
268 تصویب نامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
269 تصویب نامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
270 تصویب نامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
271 اصلاح بند ۳ تصویبنامه درخصوص میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس دانلود رایگان بخشنامه
272 ارائه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
273 تصویبنامه درخصوص تعیین مبلغ جریمه مندرج در بند ۲ اصلاحی ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور دانلود رایگان بخشنامه
274 اصلاحیه مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
275 شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
276 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) دانلود رایگان بخشنامه
277 لزوم بارگذاری کلیه مصوبات متضمن حق و تکلیف عمومی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور دانلود رایگان بخشنامه
278 حقوق و مزایای کارگران مشمول طرح طبق بندی مشاغل در شرکتهای دولتی در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
279 حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در شرکتهای وابسته در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
280 شرایط و ضوابط استفاده از پاداش سنوات تشویقی در شرکتهای وابسته دانلود رایگان بخشنامه
281 تصویب نامه درخصوص امهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا دانلود رایگان بخشنامه
282 سیاستها و ضوابط فنی عمومی برگزاری جلسات از راه دور و دورکاری کارکنان دانلود رایگان بخشنامه
283 حد نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
284 منتفی شدن افزایش حقوق کارکنان قرارداد کار معین دانلود رایگان بخشنامه
285 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
286 فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
287 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
288 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
289 ﺿﻮاﺑﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨظﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ دانلود رایگان بخشنامه
290 اصلاح بندهای ۵ و ۶ تصویبنامه درخصوص تکلیف شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان دانلود رایگان بخشنامه
291 تصویب نامه درخصوص تسهیلات بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۹ بابت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و قیمت تضمینی دانلود رایگان بخشنامه
292 طرح اصلاح ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
293 تصویب نامه درخصوص تعیین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور دانلود رایگان بخشنامه
294 ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99 دانلود رایگان بخشنامه
295 آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399شماره 3707 دانلود رایگان بخشنامه
296 طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (برگزاری جلسات علنی و کمیسیون ها در سامانه مجازی) دانلود رایگان بخشنامه
297 ابلاغ بند "الف" تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص اعطای تسهیلات به دانشگاهها دانلود رایگان بخشنامه
298 قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
299 فهرست‌بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
300 فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
301 فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
302 فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
303 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
304 فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
305 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
306 فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
307 فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
308 فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
309 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
310 فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
311 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
312 فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
313 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
314 فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
315 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
316 فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
317 فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
318 تمدید تاریخ انقضای گواهینامه‌های صلاحیت خدمات مشاوره، مدیریت طرح و انفورماتیکی دانلود رایگان بخشنامه
319 تمدید اعتبار گواهینامه‌های پیمانکاری با بالاترین پایه 3، 4 و 5 دانلود رایگان بخشنامه
320 بخشنامه ترمیم حقوق کارمندان کار معین (مشخص) دانلود رایگان بخشنامه
321 ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﻨﺪ-ث- ﻣﺎده -۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر دانلود رایگان بخشنامه
322 رای شماره‌های ۱۶۷ و ۱۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه دانشگاه شهیدبهشتی دانلود رایگان بخشنامه
323 گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه 1399 دانلود رایگان بخشنامه
324 بخشنامه در خصوص دستورالعمل شرایط احراز پست های مدیریتی دانلود رایگان بخشنامه
325 عدم امکان استناد به استعلام‌های موردی از سازمان اداری و استخدامی دانلود رایگان بخشنامه
326 اصلاح مصوبات شورای اقتصاد در خصوص دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دلیل تغییر نوع ارز دانلود رایگان بخشنامه
327 ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ دانلود رایگان بخشنامه
328 ضوابط طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها دانلود رایگان بخشنامه
329 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
330 اعتبار گواهی‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران دانلود رایگان بخشنامه
331 اصلاحیه آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دانلود رایگان بخشنامه
332 شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
333 عدم اعطای صلاحیت مشاوره به موسسات دانلود رایگان بخشنامه
334 ضوابط کلی پذیرش طرح ها به منظور اجرایی سازی ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کشور دانلود رایگان بخشنامه
335 لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
336 شیوه نامه ارائه مدارک و نحوه بررسی پرونده های شرکت های مهندسان مشاور متقاضی تشخیص صلاحیت در سامانه ساجات دانلود رایگان بخشنامه
337 شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
338 لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 339 آیین نامه نحوه صدور تضمین نامه های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
340 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
341 رای شماره‌های ۳۱۱ و ۳۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ بخش ب مصوبه شورای اسلامی شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
342 دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 343 قانون مدیریت بحران کشور دانلود رایگان بخشنامه
344 اطلاعیه مهم شماره 2 ساجات در خصوص شرکت های مهندسین، مشاور، پیمانکار و انفورماتیکی دانلود رایگان بخشنامه
345 اطلاعیه مهم شماره 1 ساجات در خصوص شرکت های مهندسین، مشاور، پیمانکار و انفورماتیکی دانلود رایگان بخشنامه
346 شاخص‌های تشخیص صلاحیت پیمانکاران سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
347 فهرست بهای کلان راه سازی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
348 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1398 به همراه آنالیز تعرفه دانلود رایگان بخشنامه
349 فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
350 اصلاح معیارهای پرداخت فوق العاده ایثارگری دانلود رایگان بخشنامه
351 ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها دانلود رایگان بخشنامه
352 دستورالعمل اجرایی سامانه جامع مدیریت تضامین دولت دانلود رایگان بخشنامه
353 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
354 شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
355 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
356 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل (تمدید 1395) دانلود رایگان بخشنامه
357 فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 98 دانلود رایگان بخشنامه
358 دﺳتﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧظﺎرت - سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
359 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
360 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
361 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
362 دﺳتﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﻧتﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧظﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎوران - ﺳﺎل 1398 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 363 حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1398(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات) دانلود رایگان بخشنامه
364 بخشنامه در خصوص همترازی رئیس دفتر دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 365 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 366 بخشنامه حق مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور و فوق العاده اشتغال خارج از کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 367 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 368 پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید دانلود رایگان بخشنامه
369 دستورالعمل جامع ضوابط و طرح های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده دانلود رایگان بخشنامه
370 فهرست‌بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
371 فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
372 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
373 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
374 فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
375 فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
376 فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
377 فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
378 ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
379 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
380 فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر، روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
381 فهرست‌بهای نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب شرب روستایی 1398 دانلود رایگان بخشنامه
382 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
383 فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
384 فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
385 فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
386 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
387 فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
388 ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺸﻮر ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 389 اصلاح ماده (25) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه 48013-ت23251هـ مورخ 11-12-1381 دانلود رایگان بخشنامه
390 نحوه صدور احکام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس دانلود رایگان بخشنامه
391 پیوست شماره ۴ (بخش دوم) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی) دانلود رایگان بخشنامه
392 پیوست شماره ۴ (بخش اول) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده دانلود رایگان بخشنامه
393 پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت دانلود رایگان بخشنامه
394 پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت دانلود رایگان بخشنامه
395 پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی دانلود رایگان بخشنامه
396 پیوست شماره ۱ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
397 قانون بودجه سال 1398 کشور دانلود رایگان بخشنامه
398 بخشنامه در خصوص انتصاب مشاوران در چارچوب پست های سازمانی دانلود رایگان بخشنامه
399 اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل-تغییرات بخشنامه دانلود رایگان بخشنامه
400 اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
401 دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
402 بدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی دانلود رایگان بخشنامه
403 بخشنامه در خصوص تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی دانلود رایگان بخشنامه
404 نرخ ارز مبنای محاسبات گزارش توجیه مالی و اقتصادی طرح ها دانلود رایگان بخشنامه
405 فهرست بهای کلان راهسازی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 406 لایحه مشارکت عمومی - خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
407 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
408 شاخص‌های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
409 افزایش اعتبار گواهی‌نامه صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی از یک سال به دو سال دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 410 آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری دانلود رایگان بخشنامه
411 اصلاحیه دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع دانلود رایگان بخشنامه
412 بخشنامه بودجه سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
413 تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند های (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
414 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395) دانلود رایگان بخشنامه
415 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1397) دانلود رایگان بخشنامه
416 اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
417 مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت دانلود رایگان بخشنامه
418 شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
419 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
420 نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "دستمزد نیروی انسانی" دانلود رایگان بخشنامه
421 نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 _ "نرخ ماشین آلات و ابزار" دانلود رایگان بخشنامه
422 نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "نرخ مصالح" دانلود رایگان بخشنامه
423 تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97 دانلود رایگان بخشنامه
424 تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97 دانلود رایگان بخشنامه
425 تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97 دانلود رایگان بخشنامه
426 تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97 دانلود رایگان بخشنامه
427 تجزیه بهای فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی-97 دانلود رایگان بخشنامه
428 تجزیه بهای فهرست ساخت و ترمیم قنات-97 دانلود رایگان بخشنامه
429 تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97 دانلود رایگان بخشنامه
430 تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97 دانلود رایگان بخشنامه
431 تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97 دانلود رایگان بخشنامه
432 تجزیه بهای فهرست سدسازی-97 دانلود رایگان بخشنامه
433 تجزیه بهای فهرست آبیاری و زهکشی-97 دانلود رایگان بخشنامه
434 تجزیه بهای فهرست چاه-97 دانلود رایگان بخشنامه
435 تجزیه بهای فهرست شبکه توزیع آب-97 دانلود رایگان بخشنامه
436 تجزیه بهای فهرست خطوط انتقال آب-97 دانلود رایگان بخشنامه
437 تجزیه بهای فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن-97 دانلود رایگان بخشنامه
438 تجزیه بهای فهرست راهداری-97 دانلود رایگان بخشنامه
439 تجزیه بهای فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97 دانلود رایگان بخشنامه
440 تجزیه بهای فهرست تاسیسات برقی-97 دانلود رایگان بخشنامه
441 تجزیه بهای فهرست ابنیه-97 دانلود رایگان بخشنامه
442 تجزیه بهای فهرست نوار حفاری- 97 دانلود رایگان بخشنامه
443 تجزیه بهای فهرست تاسیسات مکانیکی-97 دانلود رایگان بخشنامه
444 ضریب متوسط افزایش وزنی در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31 دانلود رایگان بخشنامه
445 انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
446 برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت دانلود رایگان بخشنامه
447 برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 97 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل) دانلود رایگان بخشنامه
448 دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت- سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
449 اصلاحیه دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/96 دانلود رایگان بخشنامه
450 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
451 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
452 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه M سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
453 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی H سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
454 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
455 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
456 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
457 شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
458 آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 459 دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی دانلود رایگان بخشنامه
460 اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
461 تعیین نصاب معاملات سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
462 آیین نامه روش کار شورای فنی استان دانلود رایگان بخشنامه
463 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 464 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
465 آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
466 یش نویس لایحه شفافیت دانلود رایگان بخشنامه
467 فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
468 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
469 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
470 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
471 فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
472 فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
473 فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
474 فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
475 فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
476 فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
477 فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
478 فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
479 فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
480 فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
481 فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
482 فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
483 فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 484 قانون بودجه سال 1397 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
485 تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
486 آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست دانلود رایگان بخشنامه
487 آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
488 نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
489 بخشنامه دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای دانلود رایگان بخشنامه
490 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
491 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
492 راهنمای طراحی دیوارهای حائل دانلود رایگان بخشنامه
493 آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها دانلود رایگان بخشنامه
494 بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت دانلود رایگان بخشنامه
495 بسته ضوابط صلاحیت مشاوران دانلود رایگان بخشنامه
496 بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
497 بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان دانلود رایگان بخشنامه
498 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان ساده دانلود رایگان بخشنامه
499 بانک اطلاعات بلایای طبیعی دانلود رایگان بخشنامه
500 لایحه بودجه سال 97 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 501 تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 502 دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) دانلود رایگان بخشنامه
503 ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 504 آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
505 حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی دانلود رایگان بخشنامه
506 آیین نامه روش کار شورای فنی استان دانلود رایگان بخشنامه
507 کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش دانلود رایگان بخشنامه
508 ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت) دانلود رایگان بخشنامه
509 انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع دانلود رایگان بخشنامه
510 شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
511 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
512 تصویب نامه شماره تصویب نامه شماره 42839/ت53786هـ هیات محترم وزیران در خصوص ممنوعیت خرید 114 قلم کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی دانلود رایگان بخشنامه
513 مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیت دانلود رایگان بخشنامه
514 دﺳتﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧتﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی دانلود رایگان بخشنامه
515 دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
516 نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
517 سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانلود رایگان بخشنامه
518 ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧتﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 519 آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری دانلود رایگان بخشنامه
520 دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت - 1396 دانلود رایگان بخشنامه
521 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
522 تعرفه خدمات نقشه برداری 96 دانلود رایگان بخشنامه
523 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
524 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
525 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
526 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96 دانلود رایگان بخشنامه
527 تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانلود رایگان بخشنامه
528 نصاب معاملات سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 529 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانلود رایگان بخشنامه
530 قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند) دانلود رایگان بخشنامه
531 راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر دانلود رایگان بخشنامه
532 فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
533 قانون بودجه سال 1396 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
534 راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دانلود رایگان بخشنامه
535 فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
536 فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
537 فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
538 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
539 فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
540 فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
541 فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
542 فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
543 فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
544 فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
545 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
546 فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
547 فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
548 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
549 فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
550 فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
551 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 552 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦) دانلود رایگان بخشنامه
553 تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
554 دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی دانلود رایگان بخشنامه
555 فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن دانلود رایگان بخشنامه
556 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
557 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
558 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
559 مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانلود رایگان بخشنامه
560 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک دانلود رایگان بخشنامه
561 شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی) دانلود رایگان بخشنامه
562 آیین نامه روش کار شورای فنی استان دانلود رایگان بخشنامه
563 ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانی دانلود رایگان بخشنامه
564 مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچک دانلود رایگان بخشنامه
565 تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت دانلود رایگان بخشنامه
566 تعرفه خدمات نقشه برداری دانلود رایگان بخشنامه
567 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
568 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
569 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
570 قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word) دانلود رایگان بخشنامه
571 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
572 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
573 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
574 مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوران دانلود رایگان بخشنامه
575 دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی دانلود رایگان بخشنامه
576 ضریب متوسط افزایش وزنی دانلود رایگان بخشنامه
577 اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری» دانلود رایگان بخشنامه
578 خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار دانلود رایگان بخشنامه
579 اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی دانلود رایگان بخشنامه
580 دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
581 ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده دانلود رایگان بخشنامه
582 ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور دانلود رایگان بخشنامه
583 تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
584 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
585 ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** - دانلود رایگان بخشنامه
586 ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی ** دانلود رایگان بخشنامه
587 دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اول دانلود رایگان بخشنامه
588 پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درمان دانلود رایگان بخشنامه
589 حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات) دانلود رایگان بخشنامه
590 دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار دانلود رایگان بخشنامه
591 دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص دانلود رایگان بخشنامه
592 نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** - دانلود رایگان بخشنامه
593 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
594 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
595 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
596 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
597 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
598 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
599 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
600 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
601 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
602 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
603 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
604 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
605 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
606 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
607 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 608 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی دانلود رایگان بخشنامه
609 ابلاغ دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و شبکه پروازی دانلود رایگان بخشنامه
610 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
611 اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا دانلود رایگان بخشنامه
612 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
613 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
614 جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانلود رایگان بخشنامه
615 راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانلود رایگان بخشنامه
616 آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانلود رایگان بخشنامه
617 حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
618 دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
619 تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
620 گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
621 گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار دانلود رایگان بخشنامه
622 گزارش تجزیه بهای رشته چاه دانلود رایگان بخشنامه
623 گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی دانلود رایگان بخشنامه
624 گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات دانلود رایگان بخشنامه
625 گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه دانلود رایگان بخشنامه
626 گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
627 گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب دانلود رایگان بخشنامه
628 گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی دانلود رایگان بخشنامه
629 گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی دانلود رایگان بخشنامه
630 گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی دانلود رایگان بخشنامه
631 دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی دانلود رایگان بخشنامه
632 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 633 آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
634 تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
635 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشور دانلود رایگان بخشنامه
636 آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 637 آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 638 آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
639 دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه ها دانلود رایگان بخشنامه
640 تصویب نامه شماره تصویب نامه شماره 63613/ت51966هـ هیات محترم وزیران در خصوص ممنوعیت خرید 181 قلم کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی دانلود رایگان بخشنامه
641 ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394 دانلود رایگان بخشنامه
642 ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
643 ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
644 ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
645 ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394 دانلود رایگان بخشنامه
646 ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394 دانلود رایگان بخشنامه
647 ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آب دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 648 آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 649 آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- دانلود رایگان بخشنامه
650 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دانلود رایگان بخشنامه
651 نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
652 شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
653 دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار دانلود رایگان بخشنامه
654 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 655 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
656 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
657 حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک دانلود رایگان بخشنامه
658 تعرفه خدمات نقشه برداری دانلود رایگان بخشنامه
659 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
660 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
661 اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
662 مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه دانلود رایگان بخشنامه
663 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
664 گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 665 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور دانلود رایگان بخشنامه
666 مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94 دانلود رایگان بخشنامه
667 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
668 دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
669 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
670 قانون بودجه سال 1394 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 671 چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP دانلود رایگان بخشنامه
672 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
673 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
674 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
675 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
676 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
677 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
678 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
679 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
680 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
681 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
682 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
683 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
684 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
685 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
686 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
687 راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 688 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دانلود رایگان بخشنامه
689 ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
690 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
691 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393) دانلود رایگان بخشنامه
692 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
693 پرداخت مطالبات مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
694 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
695 پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دانلود رایگان بخشنامه
696 آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
697 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
698 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
699 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
700 حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک دانلود رایگان بخشنامه
701 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
702 شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
703 قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393) دانلود رایگان بخشنامه
704 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
705 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
706 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
707 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
708 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
709 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
710 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
711 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
712 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
713 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
714 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
715 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
716 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
717 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
718 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
719 تصویب نامه شماره تصویب نامه شماره 26725/ت48462هـ هیات محترم وزیران در خصوص ممنوعیت خرید 183 قلم کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی دانلود رایگان بخشنامه
720 تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی دانلود رایگان بخشنامه
721 تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی دانلود رایگان بخشنامه
722 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
723 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
724 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
725 آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10) دانلود رایگان بخشنامه
726 اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران دانلود رایگان بخشنامه
727 فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن دانلود رایگان بخشنامه
728 مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانلود رایگان بخشنامه
729 نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
730 قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392) دانلود رایگان بخشنامه
731 پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 732 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانلود رایگان بخشنامه
733 تعرفه خدمات نقشه برداری دانلود رایگان بخشنامه
734 دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت دانلود رایگان بخشنامه
735 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
736 مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارز دانلود رایگان بخشنامه
737 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دانلود رایگان بخشنامه
738 حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک دانلود رایگان بخشنامه
739 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دانلود رایگان بخشنامه
740 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی دانلود رایگان بخشنامه
741 دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار دانلود رایگان بخشنامه
742 دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات دانلود رایگان بخشنامه
743 تهیه عملکرد بودجه دانلود رایگان بخشنامه
744 ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق دانلود رایگان بخشنامه
745 ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق دانلود رایگان بخشنامه
746 مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92 دانلود رایگان بخشنامه
747 راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
748 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
749 نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
750 نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی ) دانلود رایگان بخشنامه
751 نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
752 فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
753 ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه ها دانلود رایگان بخشنامه
754 اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران دانلود رایگان بخشنامه
755 ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژی دانلود رایگان بخشنامه
756 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 757 پیش نویس دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
758 الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی دانلود رایگان بخشنامه
759 نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391 دانلود رایگان بخشنامه
760 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391 دانلود رایگان بخشنامه
761 نقاط آسیب پذیر (گلوگاه های فساد) و راهکارهای مقابله با آنها دانلود رایگان بخشنامه
762 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
763 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
764 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
765 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
766 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
767 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
768 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
769 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
770 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
771 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
772 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
773 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
774 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
775 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
776 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
777 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
778 شرح خدمات همسان مدیریت طرح دانلود رایگان بخشنامه
779 اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
780 اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران) دانلود رایگان بخشنامه
781 ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت دانلود رایگان بخشنامه
782 مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205