اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی - دفاع هیات دولت
-
81801. ت 20992 ه‍
1379/02/28
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد