واژه‌دان شاقولواژه‌دان شاقول، ابزاری است برای جست و جوی آسان در فرهنگ های یاد شده.