مجموعه های نوشتاری نخبگان نظام فنی و اجرایی


این بخش شامل مجموعه یادداشت ها و مقالات هر یک از نخبگان زیر است:

نوشتاری های موردی نخبگان نظام فنی و اجراییعلی اکبر صابری
علی اکبر صابری
1400/3/4


علی اکبر صابری
علی اکبر صابری
1400/2/11


علی اکبر صابری
علی اکبر صابری
1399/9/16


مهندس مهدی بهمنی
مهندس مهدی بهمنی
1399/07/15


علی اکبر صابری
علی اکبر صابری
1399/05/25


مهندس سید مرتضی کریمی
مهندس سید مرتضی کریمی
1399/04/09


حمیدرضا فریدونی
حمیدرضا فریدونی
1399/04/04


 مهيار جاويد روزی،محمدعلي كاشف،سعيد وصالي برازنده
مهيار جاويد روزی،محمدعلي كاشف،سعيد وصالي برازنده
1398/09/23


رسول بعدی، آرین قلی پور، فتانه قلی پور
رسول بعدی، آرین قلی پور، فتانه قلی پور
1398/09/20


فریماه مخاطب رفیعی ، محسن اسلامی ، علی پیری زاده
فریماه مخاطب رفیعی ، محسن اسلامی ، علی پیری زاده
1398/09/193 / 1صفحه بعد

بازگشت به فهرست