مجموعه های نوشتاری نخبگان نظام فنی و اجرایی


این بخش شامل مجموعه یادداشت ها و مقالات هر یک از نخبگان زیر است:

نوشتاری های موردی نخبگان نظام فنی و اجراییAllan Lee ,Sara Willis ,Amy Wei Tian
Allan Lee ,Sara Willis ,Amy Wei Tian
1397/11/09


مهندس محسن پارسا
مهندس محسن پارسا
1397/11/08


شاقول
شاقول
1397/09/28


شاقول
شاقول
1397/09/28


شاقول
شاقول
1397/09/28


شاقول
شاقول
1397/09/28


شاقول
شاقول
1397/09/28


شاقول
شاقول
1397/09/28


مهندس مهدی محزون
مهندس مهدی محزون
1397/08/30


مهندس مهدی محزون
مهندس مهدی محزون
1397/08/30صفحه قبل3 / 2صفحه بعد

بازگشت به فهرست