نرم افزار محاسبه کسورات حقوق (مالیات و بیمه)

بر اساس سقف معاف از مالیات سال 1399میزان حقوق ناخالص ماهانه (ریال)