گنجینه قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 2 دستمزد مبنای کسر حق‏ بیمه در سال 1403 دانلود رایگان بخشنامه
3 اصلاح بند (5) قسمت «د» فصل سوم بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
4 اصلاح و الحاق به برخی از بند های بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری به شماره 110‏.1400‏.1000 مورخ 14‏.01‏.1400 با موضوع ارتقاء ضرائب دستمزد مقطوع و نحوه تعیین دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع رانندگان دانلود رایگان بخشنامه
5 بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری‌بگیران از آذرماه سال 1402 لغایت آبان‌ماه سال 1403 دانلود رایگان بخشنامه
6 پرداخت عیدی پایان سال 1402 مستمری‌بگیران دانلود رایگان بخشنامه
7 اصلاح نکته بند (20) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری‌بگیران دانلود رایگان بخشنامه
8 الحاق بخش هشتم بازرسی از کارگاههای دارای نیروی کار خارجی به بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل‏های حوزه بازرسی کارگاهی دانلود رایگان بخشنامه
9 بخشنامه نحوهء اجرای قانون موافقتنامه تأمین اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه دانلود رایگان بخشنامه
10 ارتقاء ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (اصلاح بند (10) بخشنامه «تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری» به شماره 8954‏.1401‏.1000 مورخ 18‏.08‏.1401) دانلود رایگان بخشنامه
11 بخشنامه الحاق یک بند ذیل بخش (دوازدهم) دستورالعمل‌ اجرایی هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
12 اصلاح بند 53 بخش سوم بخشنامه شماره 19 امورفنی بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
13 اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره های 10210‏‏‏‏‏.99‏‏‏‏‏.1000 مورخ30‏‏‏‏‏.10‏‏‏‏‏.1399 و 220‏‏.1402‏‏.1000 مورخ19‏‏.1‏‏.1402 موضوع اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه دانلود رایگان بخشنامه
14 اصلاح بند (11) بخشنامه شماره 12 مشترک فنی و درآمد در ارتباط با حق‏ بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای عضو مقاوله‏ نامه شماره 19 سازمان بین‏ المللی کار (ILO) دانلود رایگان بخشنامه
15 اجرای بند سوم مصوبه یک‌صد‌و‌سی‌و‌هشتمین جلسه هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه در ارتباط با چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران دانلود رایگان بخشنامه
16 اصلاح بخشنامه شماره 13178‏.96‏.1000 مورخ 30‏.11‏.1396 موضوع ماده (16) آئین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات دانلود رایگان بخشنامه
17 پیرو بخشنامه مشوق‌های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
18 جلب و جذب مشارکت‌های مردمی، خیرین و واقفین دانلود رایگان بخشنامه
19 اصلاح بند (62) بخش هشتم از فصل دوم و الحاق یک فصل به دستور اداری شماره 1640‏.1400‏.1000 مورخ 1‏.3‏.1400 (تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل¬ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال) دانلود رایگان بخشنامه
20 پروتز و اورتوز دانلود رایگان بخشنامه
21 اصلاح تذکر 1 بند 2 قسمت الف فصل دوم و بند 3 فصل پنجم (متن بخشنامه) و بند 4 قسمت اول فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول پیوست یازدهم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن دانلود رایگان بخشنامه
22 افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1402 (بخشنامه شماره 80 مستمری‌ها) دانلود رایگان بخشنامه
23 تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون دانلود رایگان بخشنامه
24 افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده 35 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
25 میزان حق ‏سرانه درمان سال 1402 بیمه‏ شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانلود رایگان بخشنامه
26 مشوق های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
27 تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
28 الحاق یک جزء به بند (7‏-4) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری‌بگیران دانلود رایگان بخشنامه
29 پرداخت عیدی پایان سال 1401 مستمری‌بگیران دانلود رایگان بخشنامه
30 کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
31 اصلاح برخی از بند های بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 05‏.11‏.1401 اصلاحیه شماره (1) دانلود رایگان بخشنامه
32 الحاق یک تبصره به بند (ب) فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات دانلود رایگان بخشنامه
33 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
34 اصلاح نرخ واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان دانلود رایگان بخشنامه
35 اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره 13196‏.97‏.1000 مورخ 30‏.11‏.1397 (اصلاحیه شماره 1) دانلود رایگان بخشنامه
36 اصلاح موضوع پرداخت حق‏ بیمه توسط بازماندگان متوفی مندرج در بخشنامه شماره 22 امور بیمه‏ شدگان دانلود رایگان بخشنامه
37 اصلاح برخی از بندهای بخشنامه شماره 14 مشترک فنی و درآمد دانلود رایگان بخشنامه
38 کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
39 اصلاح برخی قسمت های بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری دانلود رایگان بخشنامه
40 الحاق موضوع بیمه داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به بخشنامه شماره 17 امور بیمه ‏شدگان دانلود رایگان بخشنامه
41 چهارمین اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران دانلود رایگان بخشنامه
42 الحاق یک تبصره به بند (7‏-2) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
43 اصلاح بند 10‏‏-3 فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول موضوع بند 2 قسمت .د. فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن دانلود رایگان بخشنامه
44 ساماندهی معافیت های بیمه ای اقشار خاص مشمول بند ز تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
45 اصلاح بند 35 بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص شماره 12098‏.99‏.1000 مورخ 20‏.12‏.99 دانلود رایگان بخشنامه
46 تعیین حق الزحمه‌های قابل دریافت از مراجعین جهت انجام خدمات غیرحضوری در کارگزاری‌های رسمی دانلود رایگان بخشنامه
47 تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون دانلود رایگان بخشنامه
48 اصلاحیه میزان افزایش حقوق ‌مستمری‌بگیران در سال 1401 (بخشنامه شماره 1‏.79 مستمری‌ها) دانلود رایگان بخشنامه
49 افزایش حق الزحمه پذیرش اسناد خسارت متفرقه توسط کارگزاری های رسمی دانلود رایگان بخشنامه
50 ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان دانلود رایگان بخشنامه
51 اصلاح بندهای 29 و 30 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
52 نحوه بررسی حادثه بیمه شده مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی (بند 23 بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه‌شدگان) دانلود رایگان بخشنامه
53 افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1401 (بخشنامه شماره 79 مستمری‌ها) دانلود رایگان بخشنامه
54 تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
55 تمدید مهلت پذیرش درخواست بازنشستگی همسران و فرزندان معظم شهدا (بخشنامه شماره 2.77 مستمری‌ها) دانلود رایگان بخشنامه
56 اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق موضوع دستوراداری شماره 1640 ‏.1400‏.1000 مورخ 1‏.3‏.1400 دانلود رایگان بخشنامه
57 اصلاحیه بخشنامه شماره 77 مستمری‌ها (بخشنامه شماره 77.1مستمری‌ها) دانلود رایگان بخشنامه
58 گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی اشخاص حقوقی دانلود رایگان بخشنامه
59 دستمزد مبنای کسر حق ‏بیمه در سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
60 حق الزحمه انجام فرآیند بازرسی از کارگاهها توسط کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
61 نحوه پرداخت صورتحساب مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد دانلود رایگان بخشنامه
62 اصلاح بند 3 بخشنامه شماره 1000.99.8971 مورخ 99.10.1 )درخصوص بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق دانلود رایگان بخشنامه
63 اجرای دادنامه های شماره 140009970905812656 الی 14000997090581266 مورخ 1400.10.7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
64 کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد کارگزاری های رسمی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
65 بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال 1400 لغایت آبان ماه سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
66 وجه الضمان کارگزاری های رسمی دانلود رایگان بخشنامه
67 کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی دانلود رایگان بخشنامه
68 اصلاح توجه ذیل بند(6-94 )و الحاق بند (3-94 )به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران دانلود رایگان بخشنامه
69 الحاق و اصلاح بند هایی از تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره 1000.95.7825 مورخ 95.8.1 دانلود رایگان بخشنامه
70 اصلاح بندهای 62 و 44 تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری دانلود رایگان بخشنامه
71 تداوم واگذاری انجام خدمات غیرحضوری (طرح 3070 ) به کارگزاریهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
72 افزایش مهلت پرداخت حق بیمه از 3 ماه به 4 ماه برای یکبار در طول هر قرارداد مندرج در بخشنامه های (بازبینی،تجمیع و تلخیص) شماره 71 ،75 و 22 امور بیمه شدگان و ایرانیان خارج از کشور دانلود رایگان بخشنامه
73 انضباط مالی و شفافیت دانلود رایگان بخشنامه
74 ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری فرزندان اناث بازمانده دانلود رایگان بخشنامه
75 الحاق مبحث هفدهم به بخشنامه تلخیص شده شماره 81 امور بیمه شدگان در خصوص همپوشانی بیمه قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با کارگاههای دارای ماهیت اجباری دانلود رایگان بخشنامه
76 جشنواره ملی و استانی معرفی چهره های برتر حوزه کارآفرینی دانلود رایگان بخشنامه
77 دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و شرکتها و مؤسسات تابعه دانلود رایگان بخشنامه
78 شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان دانلود رایگان بخشنامه
79 امهال حق بیمه اردیبهشت ماه لغایت خردادماه سال 1400 سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا دانلود رایگان بخشنامه
80 بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات دانلود رایگان بخشنامه
81 کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
82 فعالیتهای مربوط به مطبوعات و رسانه مکتوب و برخط (ویرایش 1) دانلود رایگان بخشنامه
83 تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه دانلود رایگان بخشنامه
84 شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه 2 شماره 1000.1400.431 مورخ 1400.1.25(انتخاب بازنشسته ، همسر بازمانده و از کارافتاده کلی نمونه) مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان دانلود رایگان بخشنامه
85 ایجاد و راه اندازی کارگزاریهای رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی دانلود رایگان بخشنامه
86 بخشنامه شماره 76.1 امور مستمریها دانلود رایگان بخشنامه
87 بخشنامه شماره 78 مستمریها دانلود رایگان بخشنامه
88 استارت آپ ها و نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکت های مذکور دانلود رایگان بخشنامه
89 تعیین حداکثرحق الزحمه دریافتی ازمراجعین درخصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی دانلود رایگان بخشنامه
90 ابطال بخشنامه شماره 486 امور فنی بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
91 اصلاح بند 6-2-6 بخشنامه 1000.97.13196 مورخ 97.11.30بازنشستگی در اجرای دادنامه شماره 990997090601807 مورخ 99.6.2هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
92 تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
93 تنقیح ، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل های حوزه بازرسی کارگاهی دانلود رایگان بخشنامه
94 اصلاح بندهای (22) و (92) بخشنامه های شماره 15 مشترک فنی و درآمد و 17امور فنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) دانلود رایگان بخشنامه
95 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
96 بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف دانلود رایگان بخشنامه
97 تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری دانلود رایگان بخشنامه
98 نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر به سازمان و بالعکس دانلود رایگان بخشنامه
99 فعالیتهای مربوط به مطبوعات و رسانه (مکتوب و برخط) دانلود رایگان بخشنامه
100 نحوه تشکیل شوراهای پزشکی، تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت ها و وسایل کمک پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
101 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران دانلود رایگان بخشنامه
102 تعیین دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور دانلود رایگان بخشنامه
103 طرح حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان دانلود رایگان بخشنامه
104 تجمع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره 7 نامنویسی و حسابهای انفرادی دانلود رایگان بخشنامه
105 تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
106 اصلاحیه بخشنامه مهارت آموزی در محیط کار واقعی دانلود رایگان بخشنامه
107 اصلاحیه بخشنامه 74 مستمریها (بخشنامه 1.74 مستمریها) دانلود رایگان بخشنامه
108 بخشنامه شماره (6) نامنویسی و حسابهای انفرادی دانلود رایگان بخشنامه
109 معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر شناورها و لنجهای صیادی و باری دانلود رایگان بخشنامه
110 صدور گواهی نقل و انتقال درخصوص کارگاه ها، کارخانجات و بنگاه های اقتصادی و تولیدی تملک شده توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری دانلود رایگان بخشنامه
111 بخشنامه مشترک شماره (1) حذف دفترچه درمانی و استفاده از کارت ملی برای احراز هویت و برخورداری بیمه شدگان از خدمات تشخیصی و درمانی در سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
112 پرداخت عیدی سال 1399 مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
113 نحوه بهره برداری، تجهیز و نگهداری مامور سراهای سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
114 امهال حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399کسب و کارهای حوزه ورزش و جوانان دانلود رایگان بخشنامه
115 تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
116 پروتز و اورتوز دانلود رایگان بخشنامه
117 برونسپاری انجام فرایند رسیدگی (مقومی) به اسناد پزشکی خسارت متفرقه به کارگزاری های رسمی دانلود رایگان بخشنامه
118 استراحت پزشکی بیمه شدگان مبتلا به بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
119 مصوبات اولین جلسه ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبنا ۱۴۰۵ دانلود رایگان بخشنامه
120 لزوم اجرای آراء قطعی شعب و آراءهیات عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
121 احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه متقاضیان به صورت غیرحضوری دانلود رایگان بخشنامه
122 انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به صورت غیرحضوری دانلود رایگان بخشنامه
123 بخشنامه تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق دانلود رایگان بخشنامه
124 نحوه انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان سازمان (معاینات بدو استخدام و دوره ای) دانلود رایگان بخشنامه
125 دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه دانلود رایگان بخشنامه
126 تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به واحدهای تغذیه و رژیم درمانی دانلود رایگان بخشنامه
127 امهال حق بیمه آذر و دی ماه سال 1399 سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
128 بهره برداری از خدمت استعلام وضعیت پوشش بیمه ای و مستمری دانلود رایگان بخشنامه
129 نحوه ارایه خدمات غیرحضوری مفاصاحساب ماده83 قانون تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
130 بیمه تکمیلی درمان و عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال 1399 لغایت آبان ماه سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
131 اطلاع رسانی و بهره برداری از سرویس های غیرحضوری و تحول دیجیتال( طرح 3070 ) دانلود رایگان بخشنامه
132 امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مهر لغایت اسفند ماه سال 1399 کسب و کارهای حوزه گردشگری دانلود رایگان بخشنامه
133 اجرایی نمودن قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
134 اعزام و انتقال بیماران سرپایی و بستری دانلود رایگان بخشنامه
135 تمهیدات مجدد جهت جلوگیری از گسترش بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
136 نحوه فعالیت کارکنان در شرایط سه گانه هشدار دانلود رایگان بخشنامه
137 پروتز و اورتوز دانلود رایگان بخشنامه
138 دستوراداری بهبود فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی دریافت لیست. دیسکت حق بیمه دانلود رایگان بخشنامه
139 حمایت و احراز اشتغال بیمه شدگان دورکار کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
140 پرداخت غیر حضوری کمک هزینه ازدواج دانلود رایگان بخشنامه
141 احتساب امتیاز رتبه در محاسبه فوق العاده کار با اشعه دانلود رایگان بخشنامه
142 بخشنامه شماره 16 مشترک دانلود رایگان بخشنامه
143 بخشنامه 140.3 دانلود رایگان بخشنامه
144 بخشنامه تسهیل فرآیند اخذ گواهی پایان کار ساختمانی امالک دانلود رایگان بخشنامه
145 صدور پیش نویس احکام برقراری مستمری فاز نخست: احکام بازنشستگی و نحوه تهیه لیست اولیه مستمری دانلود رایگان بخشنامه
146 ارائه شماره حساب بانکی مستمری بگیران به صورت غیرحضوری دانلود رایگان بخشنامه
147 قراردادهای محرمانه دانلود رایگان بخشنامه
148 ضرورت تسریع در برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری دانلود رایگان بخشنامه
149 افزایش امتیازات کمک هزینه های عائله مندی ، اولاد و فوق العاده ایثارگری و امتیاز خدمت اداری درمناطق جنگ زده از تاریخ 98.12.1 و اعمال ضریب ریالی در سال 99 دانلود رایگان بخشنامه
150 افزایش امتیازات فصل پنجم آئین نامه استخدامی از تاریخ 99.6.5 دانلود رایگان بخشنامه
151 اصلاح دستورالعمل اجرائی هیاتهای تشخیص مطالبات دانلود رایگان بخشنامه
152 بخشنامه شماره 77 مستمریها دانلود رایگان بخشنامه
153 تهاتر، احتساب تسویه بدهی حق بیمه با مطالبات مراکز درمانی غیر دولتی طرف قرارداد دانلود رایگان بخشنامه
154 شیوه نامه اجرایی شورای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران کارکنان سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
155 چرخه حیات FAQ دانلود رایگان بخشنامه
156 بند «خ» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه دانلود رایگان بخشنامه
157 نحوه انجام هزینه دانلود رایگان بخشنامه
158 متناسب سازی حقوق مستمری بگیران(بخشنامه شماره 76 مستمریها) دانلود رایگان بخشنامه
159 تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن دانلود رایگان بخشنامه
160 بخشنامه شماره 5 نامنویسی و حسابهای انفرادی دانلود رایگان بخشنامه
161 تعیین حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین درخصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی دانلود رایگان بخشنامه
162 دستمزد مبنای کسر حق بیمه از تیر ماه سال ۱۳۹۹ به بعد دانلود رایگان بخشنامه
163 بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورهای اداری ادامه بیمه به طور اختیاری دانلود رایگان بخشنامه
164 ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان دانلود رایگان بخشنامه
165 امهال حق بیمه قراردادهای مهندسین مشاور و پیمانکاران مشمول ضوابط طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت دانلود رایگان بخشنامه
166 شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه موضوع انتخاب بازنشسته، همسر بازمانده و از کار افتاده کلی نمونه دانلود رایگان بخشنامه
167 تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط، بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه های توافقی دانلود رایگان بخشنامه
168 معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری (غیر اجباری) دانلود رایگان بخشنامه
169 میزان حق سرانه درمان سال ۱۳۹۹ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانلود رایگان بخشنامه
170 معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ( غیر اجباری) دانلود رایگان بخشنامه
171 میزان حق سرانه درمان سال1399بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانلود رایگان بخشنامه
172 تعرفه های دولتی خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
173 دستور اداری با موضوع اجرای ضوابط و مقررات در ارائه تعهدات و خدمات بیمه ای دانلود رایگان بخشنامه
174 دستور اداری با موضوع امهال حق بیمه سهم کارفرمایی اسفند ماه سال ۹۸، فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۹، موزه ها، دفاتر زیارتی، باشگاههای ورزشی و تفریحی، مراکز هنری و رسانه ای، موسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت که در حوزه های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند، آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها، سالنهای زیبایی و گرمابه ها دانلود رایگان بخشنامه
175 اجرای ضوابط و مقررات در ارائه تعهدات و خدمات بیمه ای دانلود رایگان بخشنامه
176 حذف فرآیند تامین اعتبار دفترچه درمانی و جایگزین آن با سامانه استحقاق درمان دانلود رایگان بخشنامه
177 امهال حق بیمه ماههای اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ کتابفروشی ها، انتشاراتی ها، مراکز توزیع کتاب و مدارس غیرانتفاعی دانلود رایگان بخشنامه
178 تمدید تسهیلات مرتبط با جلوگیری از شیوع بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
179 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
180 بیمه مداحان شاعران اهل بیت دانلود رایگان بخشنامه
181 چگونگی پرداخت حق الزحمه همکاران فعال در طرح پرونده الکترونیک دانلود رایگان بخشنامه
182 تمدید دوره تسهیلات ارائه شده به منظور ممانعت از انتقال بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
183 تداوم و تمهیدات جدید لازم برای ارائه خدمات و تعهدات بیمه ای دانلود رایگان بخشنامه
184 تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه دانلود رایگان بخشنامه
185 بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی کد دار دانلود رایگان بخشنامه
186 بخشنامه 1-670 بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
187 بخشنامه 688 فنی بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن دانلود رایگان بخشنامه
188 غیرحضوری نمودن فرآیند کمک هزینه کفن ودفن دانلود رایگان بخشنامه
189 نحوه محاسبه حق‌ بیمه قراردادهای مقاطعه‌کاری حمل‌و‌نقل بار و مسافر بین‌شهری و مسافر درون‌شهری دانلود رایگان بخشنامه
190 دستور اداری بازرسی از دفاتر قانونی توسط کارگزاری های رسمی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
191 حق‌ بیمه ساختمانی پروژه‌های مسکن‌ مهر دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 192 آیین نامه حمایت از شرکت‌های نوپا دانلود رایگان بخشنامه
193 نحوه دریافت و ذخیره سازی عکس بیمه شدگان از پایگاه ثبت احوال کشور دانلود رایگان بخشنامه
194 میزان حق سرانه درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
195 اعلام حساب بیمه مکمل دانلود رایگان بخشنامه
196 کسر خدمت کارکنان وظیفه مامور دانلود رایگان بخشنامه
197 مبنای پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری دانلود رایگان بخشنامه
198 استعلام و پاسخ فقهای شورای نگهبان نسبت به بند 2-3 بخشنامه 14 جدید سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 199 بخشنامه 74 مستمری ها - افزایش مستمری و مزایای جنبی سال 98 دانلود رایگان بخشنامه
200 دستمزد کارگران ساختمانی 98 دانلود رایگان بخشنامه
201 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
202 اصلاح ماده 3 آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری دانلود رایگان بخشنامه
203 قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانلود رایگان بخشنامه
204 تجمیع و تلخیص بخشنامه، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی دانلود رایگان بخشنامه
205 ماده 84 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح استفساریه مشاغل عملیاتی آتش نشانی) دانلود رایگان بخشنامه
206 اعلام مصادیق ماده 16 آئین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات دانلود رایگان بخشنامه
207 بیمه دانشجویان دانشگاه ها دانلود رایگان بخشنامه
208 دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد دانلود رایگان بخشنامه
209 بیمه شاغلین شرکت های کسب و کار در فضای مجازی دانلود رایگان بخشنامه
210 نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان دانلود رایگان بخشنامه
211 صدور دفاتر درمانی المثنی و بیماران خاص دانلود رایگان بخشنامه
212 طرح مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما دانلود رایگان بخشنامه
213 استاندارد فرآیندها دانلود رایگان بخشنامه
214 استاندارد نیروی انسانی دانلود رایگان بخشنامه
215 استاندارد فضای فیزیکی دانلود رایگان بخشنامه
216 محاسبه حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی دانلود رایگان بخشنامه
217 افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل در سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
218 بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب دانلود رایگان بخشنامه
219 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
220 دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال ١٣٩٧ دانلود رایگان بخشنامه
221 حداکثر حق الزحمه دریافتی در خصوص انجام فعالیتهای نیابتی دانلود رایگان بخشنامه
222 ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
223 بخشنامه تعیین دستمزد سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
224 نحوه بهره برداری از آمار عملکرد صدور دفترچه دانلود رایگان بخشنامه
225 عدم امکان صدور مجوز کارگزاری دانلود رایگان بخشنامه
226 تمدید قرارداد انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
227 ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجی دانلود رایگان بخشنامه
228 ابطال تبصره (1) بند (5) آئین نامه اجرایی نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور دانلود رایگان بخشنامه
229 آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات-اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16و17 دانلود رایگان بخشنامه
230 شرکت مسئولین و اعضای هیات مدیره کارگزاریها در دوره های آموزشی دانلود رایگان بخشنامه
231 بیمه اعضا سازمان نظام کاردانی ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
232 بیمه اعضا انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری دانلود رایگان بخشنامه
233 بیمه اعضا نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور دانلود رایگان بخشنامه
234 تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار دانلود رایگان بخشنامه
235 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأت های تشخیص مطالبات دانلود رایگان بخشنامه
236 عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها به کارگزاریهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
237 ضوابط اجرائی ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
238 پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور دانلود رایگان بخشنامه
239 سیستم جامع کمیسیون های پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
240 واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان دانلود رایگان بخشنامه
241 دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه شورای عالی اشتغال دانلود رایگان بخشنامه
242 نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
243 نحوه بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرائی به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
244 بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری دانلود رایگان بخشنامه
245 نحوه احتساب اضافه کاردر تعیین مستمری بازنشستگان دستگاه های اجرایی دانلود رایگان بخشنامه
246 بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران دانلود رایگان بخشنامه
247 فرآیند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص (غیراجباری) دانلود رایگان بخشنامه
248 افزایش تعرفه پروتز سمعک دانلود رایگان بخشنامه
249 تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت دانلود رایگان بخشنامه
250 افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
251 بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت های بخش خصوصی در سال 96 دانلود رایگان بخشنامه
252 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 96 دانلود رایگان بخشنامه
253 بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه دانلود رایگان بخشنامه
254 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با سازمان تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
255 بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران دانلود رایگان بخشنامه
256 بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور دانلود رایگان بخشنامه
257 بیمه بیکاری دانلود رایگان بخشنامه
258 بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب پیرو بخشنامه 1000/95/10963 دانلود رایگان بخشنامه
259 دادنامه شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
260 بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آیین نامه) دانلود رایگان بخشنامه
261 نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
262 دادنامه شماره 127 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
263 بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانلود رایگان بخشنامه
264 تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان دانلود رایگان بخشنامه
265 میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانلود رایگان بخشنامه
266 چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب دانلود رایگان بخشنامه
267 بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران دانلود رایگان بخشنامه
268 نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
269 بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب دانلود رایگان بخشنامه
270 ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
271 خرید دین کارفرمایان مدیون دانلود رایگان بخشنامه
272 دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
273 دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
274 اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت دانلود رایگان بخشنامه
275 تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری دانلود رایگان بخشنامه
276 اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی دانلود رایگان بخشنامه
277 نحوه رسیدگی به انصراف بیمه شده از اجرای آراء کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور دانلود رایگان بخشنامه
278 بیمه عمر و درمان تکمیلی مستمری بگیران از آذرماه 1394 به مدت یکسال دانلود رایگان بخشنامه
279 نحوه استعلام سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی 72 لغایت 80 و بهره برداری تز طریق سامانه خدمات بین شعب دانلود رایگان بخشنامه
280 اعلام نتیجه بررسی احتساب سوابق بیمه شدگان به هنگام ارائه آرا صادره از سوی مراجع حل اختلاف دانلود رایگان بخشنامه
281 الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالی دانلود رایگان بخشنامه
282 اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
283 نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور دانلود رایگان بخشنامه
284 استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
285 تائید و تنفیذ بند الف بخشنامه شماره 1/65 مستمریها دانلود رایگان بخشنامه
286 لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی دانلود رایگان بخشنامه
287 اجرای بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 94 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
288 نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
289 واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
290 سوابق اشتغال پزشکان سازمان به صورت قراردادی در دوره دستیاری (رزیدنتی) دانلود رایگان بخشنامه
291 چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن افراد خانواده بیمه شده / مستمری بگیر و نحوه برخورداری از حمایت های مقرر در قانون دانلود رایگان بخشنامه
292 لزوم اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت ادارای دانلود رایگان بخشنامه
293 بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری دانلود رایگان بخشنامه
294 اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
295 بیمه نخبگان و استعداد های برتر دانلود رایگان بخشنامه
296 قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانلود رایگان بخشنامه
297 پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه دانلود رایگان بخشنامه
298 تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی سراسر کشور دانلود رایگان بخشنامه
299 ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
300 افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
301 قانون بودجه سال 1394 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
302 اصلاح قسمت آخر بند ب بخشنامه 49/5 مستمریها دانلود رایگان بخشنامه
303 محاسبه حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
304 دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسرحق بیمه در سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
305 بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
306 پرداخت عیدی پایان سال 1393 به مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
307 ارسال پیام کوتاه به مستمری بگیران جهت آگاهی بخشی دانلود رایگان بخشنامه
308 نحوه وصول 4% حق بیمه جزء 6 بند ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاق ماده 76 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
309 یکنواخت سازی گواهی حضور در جبهه دانلود رایگان بخشنامه
310 اشتغال به کار مجدد بازنشستگان دانلود رایگان بخشنامه
311 برگ پرداخت های مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
312 تقسیط بدهی مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
313 نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
314 معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
315 انتقال مکانیزه اطلاعات مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
316 دستورالعمل بند ز تبصره ماده 15 واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
317 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
318 مختومه نمودن کلاسه های اجرایی پرونده های غیرفعال دانلود رایگان بخشنامه
319 بیمه ایرانیان خارج از کشور دانلود رایگان بخشنامه
320 ضوابط درخواست و صدور مجوز انجام عملیات ساماندهی دانلود رایگان بخشنامه
321 نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سابق دانلود رایگان بخشنامه
322 برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
323 واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
324 سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه دانلود رایگان بخشنامه
325 سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه دانلود رایگان بخشنامه
326 نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر دانلود رایگان بخشنامه
327 نحوه جایگزینی بیمه شدگان کارگران ساختمانی فاقد اشتال در صنعت ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
328 اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
329 نحوه معرفی مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52 به مراکز درمانی در موارد حادثه ناشی از کار دانلود رایگان بخشنامه
330 پروتز و اروتز دانلود رایگان بخشنامه
331 واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
332 معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری دانلود رایگان بخشنامه
333 بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز دانلود رایگان بخشنامه
334 واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
335 قانون حمایت خانواده دانلود رایگان بخشنامه
336 شرح تفصیلی پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
337 سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازمان دانلود رایگان بخشنامه
338 واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
339 امکان تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
340 بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه دانلود رایگان بخشنامه
341 حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیست دانلود رایگان بخشنامه
342 بیمه اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشور دانلود رایگان بخشنامه
343 واگذاری امور مربوط به فرآیند های مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاری رسمی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
344 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست دانلود رایگان بخشنامه
345 رفع برخی محدودیت های فرزند یا فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
346 آیین نامه نحوه حمایت از فعالیت های پژوهشی سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
347 چگونگی اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) و موارد مرتبط با آن دانلود رایگان بخشنامه
348 بهبود فرآیند انتقال مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان (حذف کاغذ) دانلود رایگان بخشنامه
349 واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
350 تنفیذ بند 1 بخشنامه شماره 441 فنی سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
351 نحوه شناسایی، نامنویسی و تشخیص شماره بیمه به بیمه شدگان مندرج در گزارش بازرسی کارگاه دانلود رایگان بخشنامه
352 نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی دانلود رایگان بخشنامه
353 تمدید کسر حق بیمه تکمیلی مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
354 دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرائم دانلود رایگان بخشنامه
355 مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
356 بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانه دانلود رایگان بخشنامه
357 اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کاگاه های تولید، صنعتی و فنی دائمی دانلود رایگان بخشنامه
358 دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانلود رایگان بخشنامه
359 دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی دانلود رایگان بخشنامه
360 آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (١٤) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
361 ‌آیین‌نامه اجرایی ماده (٧) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
362 آیین‌نامه اجرای بند ٥ ماده ١٣ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
363 آیین نامه ‌تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به پرداخت نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان براساس نرخهای‌خدمات درمانی وزارت بهداری دانلود رایگان بخشنامه
364 ‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی دانلود رایگان بخشنامه
365 آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده ١ قانون تأمین خدمات درمانی دانلود رایگان بخشنامه
366 تصویب نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی دانلود رایگان بخشنامه
367 تصویب نامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) دانلود رایگان بخشنامه
368 بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ "٣٩" قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و... دانلود رایگان بخشنامه
369 آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی دانلود رایگان بخشنامه
370 آیین‌نامه‌ تبصره‌ ٣ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ دانلود رایگان بخشنامه
371 آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ٨ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ٢٦/٦/١٣٨٥ و اصلاحی مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦ شورایعالی تأمین‌اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
372 آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگی ‌و وظیفه‌ دانلود رایگان بخشنامه
373 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دانلود رایگان بخشنامه
374 آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت دانلود رایگان بخشنامه
375 آیین‌نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به بند ١ ماده ٨١ قانون تأمین‌اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
376 آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌اصلاح ‌تبصره‌٢ ماده ‌واحده‌ قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه ‌و مستمری ‌وراث ‌کارمندان ‌مصوب ‌٢٨ آذرماه ‌١٣٣٨ و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌ دانلود رایگان بخشنامه
377 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن دانلود رایگان بخشنامه
378 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (٤٩) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (١٠٣) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
379 آیین‌نامه اجرائی ماده ٤٦ آیین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
380 آیین نامه نمایندگی‌های رسمی دانلود رایگان بخشنامه
381 آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (١٩) سازمان بین المللی کار دانلود رایگان بخشنامه
382 آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان دانلود رایگان بخشنامه
383 آیین نامه شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ١٨ قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
384 آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
385 آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور دانلود رایگان بخشنامه
386 آیین نامه جدید استخدامی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
387 آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
388 آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٧٩ قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
389 آیین نامه اجرایی ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ١١٣ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
390 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ٣ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی(مصوب 1366/07/29 ) دانلود رایگان بخشنامه
391 آیین نامه اجرایی تبصره ٥ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ٥ نفر کارگر دارند دانلود رایگان بخشنامه
392 آیین نامه اجرایی تبصره ٥ الحاقی به ماده ٤ قانون تامین اجتماعی - مصوب ١٣٨٧ دانلود رایگان بخشنامه
393 اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان دانلود رایگان بخشنامه
394 استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 مده 76 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
395 نحوه اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
396 پوشش بیمه ای گروه های خاص (صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد) دانلود رایگان بخشنامه
397 پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای دانلود رایگان بخشنامه
398 تداوم پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری در فصول غیرکاری و نحوه استفاده از درمان در ایام تعطیلی کارگاه دانلود رایگان بخشنامه
399 تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های خاص بیمه ای دانلود رایگان بخشنامه
400 بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیق) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی دانلود رایگان بخشنامه
401 قانون بودجه سال 1390 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
402 اصلاح سق سنی جهت پذیرش درخواست متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 403 قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه دانلود رایگان بخشنامه
404 پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای دانلود رایگان بخشنامه
405 سامانه نمایش اینترنتی سوابق بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
406 نحوه درخواست، انتقال و اعلام وصول مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
407 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 408 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394) دانلود رایگان بخشنامه
409 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانلود رایگان بخشنامه
410 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور دانلود رایگان بخشنامه
411 نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و آئین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون فوق الذکر دانلود رایگان بخشنامه
412 آیین نامه دورکاری (کار در خانه) دانلود رایگان بخشنامه
413 تصویب نامه تشکیل سازمان ملی مهارت دانلود رایگان بخشنامه
414 قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی دانلود رایگان بخشنامه
415 انون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی دانلود رایگان بخشنامه
416 مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
417 مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 418 قانون هدفمند کردن ها یارانه ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 419 قانون حمایت از مصرف کنندگان دانلود رایگان بخشنامه
420 تلخیص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای دانلود رایگان بخشنامه
421 گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1388 دانلود رایگان بخشنامه
422 نحوه استعلام و دریافت استحقاق درمان بیمه شدگان / مستمری بگیران (اصلی و تبعی) از طریق سامانه الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
423 بیمه اعضاء شرکت گروه صنعتی بوتان دانلود رایگان بخشنامه
424 تجدید و تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان / مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان در کلیه شعب از طریق وب دانلود رایگان بخشنامه
425 بیمه زنان خانه دار دانلود رایگان بخشنامه
426 بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه معلم دانلود رایگان بخشنامه
427 قانون شوراهای حل اختلاف دانلود رایگان بخشنامه
428 ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادن دانلود رایگان بخشنامه
429 قانون الحاق یک تبصره به ماده (٩٤٦) قانون مدنی اصلاحی ١٣٨٧ دانلود رایگان بخشنامه
430 گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1387 دانلود رایگان بخشنامه
431 اصلاح شیوه پرداخت مستمری بازماندگان دانلود رایگان بخشنامه
432 بیمه اعضاء شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتان دانلود رایگان بخشنامه
433 نحوه صدور دفاتر المثنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل انان دانلود رایگان بخشنامه
434 اعلام مدت حضور داوطلبانه در جبهه طلاب و روحانیون دانلود رایگان بخشنامه
435 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
436 قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
437 بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران دانلود رایگان بخشنامه
438 گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1386 دانلود رایگان بخشنامه
439 نمایندگان فنی در کمیسیون های پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
440 بیمه پدیدآورندگان کتاب دانلود رایگان بخشنامه
441 نحوه اجرای آئین نامه بیمه اختیاری مصوب 1385/06/26 شورایعالی تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
442 نحوه اجرای آیین نامه بیمه اختیاری شورایعالی تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
443 قانون دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
444 بیمه مددجویان دانلود رایگان بخشنامه
445 بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/ مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 446 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
447 افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاه های پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
448 نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کار دانلود رایگان بخشنامه
449 نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکور دانلود رایگان بخشنامه
450 نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC) در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت دانلود رایگان بخشنامه
451 اخذ تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعی دانلود رایگان بخشنامه
452 نحوه نگهداری و استفاده از فرم مفاصاحساب ماده 38 قانون دانلود رایگان بخشنامه
453 دستورالعمل شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور دانلود رایگان بخشنامه
454 مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی دانلود رایگان بخشنامه
455 مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه تا زمان برقراری امکانات مکانیزه دانلود رایگان بخشنامه
456 چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده شهرستان بم دانلود رایگان بخشنامه
457 نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع دانلود رایگان بخشنامه
458 نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع دانلود رایگان بخشنامه
459 چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفی دانلود رایگان بخشنامه
460 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
461 اصلاح دستورالعمل حق بیمه به پیمانکاران و مهندسین مشاور دانلود رایگان بخشنامه
462 ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
463 نحوه محاسبه کمک ازدواج دانلود رایگان بخشنامه
464 اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٧١ دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 465 دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب) دانلود رایگان بخشنامه
466 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 467 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری دانلود رایگان بخشنامه
468 نحوه ارائه تعهدات قانونی به اتباع خارجی دانلود رایگان بخشنامه
469 برگرفته از قانون تسهیلات استخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـلاب اسـلامی دانلود رایگان بخشنامه
470 درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری دانلود رایگان بخشنامه
471 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دانلود رایگان بخشنامه
472 بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری دانلود رایگان بخشنامه
473 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
474 قانون تنظیم خانواده و جمعیت دانلود رایگان بخشنامه
475 قانون اصلاح لایحه قانونی شمول مواد ، 82 81 ، 80 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70 ، 60و 83 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354درباره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اسلامی دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلیگردیده یا به درجه شهادت رسیده اند دانلود رایگان بخشنامه
476 قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمهشـدگانی کـه به علت همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسـلامی ایـران مجـروح شـده یـا مـیشـوند دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 477 قانون محاسبات عمومی کشور دانلود رایگان بخشنامه
478 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
479 قانون اصلاح بند ب و تبصره 3ماده 4قانون تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
480 مدارک لازم جهت صدور دفترچه دانلود رایگان بخشنامه
481 قوانین و آئین نامه اجرائی قانون نقل و و انتقال تعدیل نیروی انسانی دانلود رایگان بخشنامه
482 قانون القا تبصره 3ماده 11قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی) دانلود رایگان بخشنامه
483 قوانین مربوط به شهداء، آزادگان و محکومین سیاسی دانلود رایگان بخشنامه
484 قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تأمین درمان معلولین و افراد خانواده آنها و همچنین افراد خانواده شهدای انقلاباسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
485 لایحه قانونی اصلاح ماده 55 قانون تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
486 لایحه قانونی شمول مواد - 83 82 - 81 - 80 - 74 - 73 - 72 - 70 - 60قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354درباره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلی گردیده یا به درجه شهادت رسیده اند دانلود رایگان بخشنامه
487 قانون اجرای احکام مدنی دانلود رایگان بخشنامه
488 قانون تأمین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات دانلود رایگان بخشنامه
489 قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهبرداری هوایی کشوری دانلود رایگان بخشنامه
490 قانون تجارت دانلود رایگان بخشنامه
491 استارت آپ ها و نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکت های مذکور دانلود رایگان بخشنامه
492 دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب) دانلود رایگان بخشنامه
493 مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
494 فرم درخواست انصراف ازاحتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و اسنرداد وجوه حق بیمه پرداختی دانلود رایگان بخشنامه
495 فرم اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی بدوی دانلود رایگان بخشنامه
496 فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بیمه شده، مستمری بگیر) دانلود رایگان بخشنامه
497 فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بازمانده) دانلود رایگان بخشنامه
498 فرم معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور دانلود رایگان بخشنامه
499 فرم ادعای سابقه دانلود رایگان بخشنامه
500 فرم درخواست تحت پوشش قرار گرفتن فرزند / فرزندان تحت سرپرستی بیمه شده (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست) دانلود رایگان بخشنامه
501 فرم شماره یک (درخواست دادنامه) دانلود رایگان بخشنامه
502 فرم ثبت نام متقاضی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
503 فرم درخواست جمع آوری سابقه دانلود رایگان بخشنامه
504 فرم شماره یک پیوست بخشنامه ٢ / ٣٨ مستمری ها (درخواست بازنشستگی ) دانلود رایگان بخشنامه
505 فرم انصراف از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور دانلود رایگان بخشنامه
506 پیوست شماره 1 دانلود رایگان بخشنامه
507 پیوست شماره ٧ بازماندگان دانلود رایگان بخشنامه
508 فرم وکالت نامه (پیوست شماره ٥ بازماندگان) دانلود رایگان بخشنامه
509 فرم پیوست شماره ٤ بازماندگان دانلود رایگان بخشنامه
510 فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه موضوع "قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند"(پیوست شماره ٣ بازماندگان) دانلود رایگان بخشنامه
511 فرم تعهدنامه فرزندان اناث(پیوست شماره ٢ بازماندگان) دانلود رایگان بخشنامه
512 فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان دانلود رایگان بخشنامه
513 فرم  درخواست بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه (پیوست بخشنامه ٦٥ مستمری ها) دانلود رایگان بخشنامه
514 فرم درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
515 فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (بیمه شده اصلی) دانلود رایگان بخشنامه
516 فرم درخواست کفالت پدر/ مادر/ شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر دانلود رایگان بخشنامه
517 فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
518 فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه دانلود رایگان بخشنامه
519 فرم تعهد بیمه شده برای ازدواج اول دانلود رایگان بخشنامه
520 فرم گزارش اعلام حادثه دانلود رایگان بخشنامه
521 فرم درخواست انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به سازمان تامین اجتماعی و استرداد وجوه پرداختی بابت مابه التفاوت متعلقه دانلود رایگان بخشنامه
522 دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 96 دانلود رایگان بخشنامه
523 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور دانلود رایگان بخشنامه
524 قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری دانلود رایگان بخشنامه
525 اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح دانلود رایگان بخشنامه
526 قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی دانلود رایگان بخشنامه
527 قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خـدمات کـشوری و چگـونگی تعیـین مـدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی دانلود رایگان بخشنامه
528 قانون مدنی دانلود رایگان بخشنامه
529 قانون جرایم رایانه ای دانلود رایگان بخشنامه
530 قانون کار دانلود رایگان بخشنامه
531 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی دانلود رایگان بخشنامه
532 قانون اساسی دانلود رایگان بخشنامه
533 قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت دانلود رایگان بخشنامه
534 قانون اصلاح ماده (113)قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی دانلود رایگان بخشنامه
535 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
536 قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری دانلود رایگان بخشنامه
537 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دانلود رایگان بخشنامه
538 قانون دریافت جرایم از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتمـاعی کـه ظـرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان اقدام نمی نمایند دانلود رایگان بخشنامه
539 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) دانلود رایگان بخشنامه
540 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری) دانلود رایگان بخشنامه
541 قانون بودجه سال 1389 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
542 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
543 قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری دانلود رایگان بخشنامه
544 قانون بیمه بیکاری دانلود رایگان بخشنامه
545 انون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
546 قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو دانلود رایگان بخشنامه
547 متن کامل آیین نامه دورکاری دانلود رایگان بخشنامه
548 کتاب قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آن دانلود رایگان بخشنامه
549 مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
550 قانون ساختار نظام جامع دانلود رایگان بخشنامه
551 جدول مشاغل دانلود رایگان بخشنامه
552 بیمه اتباع خارجی دانلود رایگان بخشنامه
553 میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
554 راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
555 میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
556 راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
557 استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران ازسازمان ثبت احوال دانلود رایگان بخشنامه
558 غرامت دستمزد پزشکان و پیراپزشکان دانلود رایگان بخشنامه
559 رای شماره 139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
560 ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز دانلود رایگان بخشنامه
561 نحوه اجرای ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه