گنجینه قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 2 تمدید مهلت پذیرش درخواست بازنشستگی همسران و فرزندان معظم شهدا (بخشنامه شماره 2.77 مستمری‌ها) دانلود رایگان بخشنامه
3 اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق موضوع دستوراداری شماره 1640 ‏.1400‏.1000 مورخ 1‏.3‏.1400 دانلود رایگان بخشنامه
4 اصلاحیه بخشنامه شماره 77 مستمری‌ها (بخشنامه شماره 77.1مستمری‌ها) دانلود رایگان بخشنامه
5 گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی اشخاص حقوقی دانلود رایگان بخشنامه
6 دستمزد مبنای کسر حق ‏بیمه در سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
7 حق الزحمه انجام فرآیند بازرسی از کارگاهها توسط کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
8 نحوه پرداخت صورتحساب مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد دانلود رایگان بخشنامه
9 اصلاح بند 3 بخشنامه شماره 1000.99.8971 مورخ 99.10.1 )درخصوص بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق دانلود رایگان بخشنامه
10 اجرای دادنامه های شماره 140009970905812656 الی 14000997090581266 مورخ 1400.10.7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
11 کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد کارگزاری های رسمی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
12 بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال 1400 لغایت آبان ماه سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
13 وجه الضمان کارگزاری های رسمی دانلود رایگان بخشنامه
14 کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی دانلود رایگان بخشنامه
15 اصلاح توجه ذیل بند(6-94 )و الحاق بند (3-94 )به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران دانلود رایگان بخشنامه
16 الحاق و اصلاح بند هایی از تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره 1000.95.7825 مورخ 95.8.1 دانلود رایگان بخشنامه
17 اصلاح بندهای 62 و 44 تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری دانلود رایگان بخشنامه
18 تداوم واگذاری انجام خدمات غیرحضوری (طرح 3070 ) به کارگزاریهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
19 افزایش مهلت پرداخت حق بیمه از 3 ماه به 4 ماه برای یکبار در طول هر قرارداد مندرج در بخشنامه های (بازبینی،تجمیع و تلخیص) شماره 71 ،75 و 22 امور بیمه شدگان و ایرانیان خارج از کشور دانلود رایگان بخشنامه
20 انضباط مالی و شفافیت دانلود رایگان بخشنامه
21 ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری فرزندان اناث بازمانده دانلود رایگان بخشنامه
22 الحاق مبحث هفدهم به بخشنامه تلخیص شده شماره 81 امور بیمه شدگان در خصوص همپوشانی بیمه قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با کارگاههای دارای ماهیت اجباری دانلود رایگان بخشنامه
23 جشنواره ملی و استانی معرفی چهره های برتر حوزه کارآفرینی دانلود رایگان بخشنامه
24 دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و شرکتها و مؤسسات تابعه دانلود رایگان بخشنامه
25 شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان دانلود رایگان بخشنامه
26 امهال حق بیمه اردیبهشت ماه لغایت خردادماه سال 1400 سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا دانلود رایگان بخشنامه
27 بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات دانلود رایگان بخشنامه
28 کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
29 فعالیتهای مربوط به مطبوعات و رسانه مکتوب و برخط (ویرایش 1) دانلود رایگان بخشنامه
30 تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه دانلود رایگان بخشنامه
31 شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه 2 شماره 1000.1400.431 مورخ 1400.1.25(انتخاب بازنشسته ، همسر بازمانده و از کارافتاده کلی نمونه) مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان دانلود رایگان بخشنامه
32 ایجاد و راه اندازی کارگزاریهای رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی دانلود رایگان بخشنامه
33 بخشنامه شماره 76.1 امور مستمریها دانلود رایگان بخشنامه
34 بخشنامه شماره 78 مستمریها دانلود رایگان بخشنامه
35 استارت آپ ها و نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکت های مذکور دانلود رایگان بخشنامه
36 تعیین حداکثرحق الزحمه دریافتی ازمراجعین درخصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی دانلود رایگان بخشنامه
37 ابطال بخشنامه شماره 486 امور فنی بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
38 اصلاح بند 6-2-6 بخشنامه 1000.97.13196 مورخ 97.11.30بازنشستگی در اجرای دادنامه شماره 990997090601807 مورخ 99.6.2هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
39 تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
40 تنقیح ، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل های حوزه بازرسی کارگاهی دانلود رایگان بخشنامه
41 اصلاح بندهای (22) و (92) بخشنامه های شماره 15 مشترک فنی و درآمد و 17امور فنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) دانلود رایگان بخشنامه
42 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
43 بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف دانلود رایگان بخشنامه
44 تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری دانلود رایگان بخشنامه
45 نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر به سازمان و بالعکس دانلود رایگان بخشنامه
46 فعالیتهای مربوط به مطبوعات و رسانه (مکتوب و برخط) دانلود رایگان بخشنامه
47 نحوه تشکیل شوراهای پزشکی، تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت ها و وسایل کمک پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
48 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران دانلود رایگان بخشنامه
49 تعیین دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور دانلود رایگان بخشنامه
50 طرح حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان دانلود رایگان بخشنامه
51 تجمع، تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره 7 نامنویسی و حسابهای انفرادی دانلود رایگان بخشنامه
52 تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
53 اصلاحیه بخشنامه مهارت آموزی در محیط کار واقعی دانلود رایگان بخشنامه
54 اصلاحیه بخشنامه 74 مستمریها (بخشنامه 1.74 مستمریها) دانلود رایگان بخشنامه
55 بخشنامه شماره (6) نامنویسی و حسابهای انفرادی دانلود رایگان بخشنامه
56 معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر شناورها و لنجهای صیادی و باری دانلود رایگان بخشنامه
57 صدور گواهی نقل و انتقال درخصوص کارگاه ها، کارخانجات و بنگاه های اقتصادی و تولیدی تملک شده توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری دانلود رایگان بخشنامه
58 بخشنامه مشترک شماره (1) حذف دفترچه درمانی و استفاده از کارت ملی برای احراز هویت و برخورداری بیمه شدگان از خدمات تشخیصی و درمانی در سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
59 پرداخت عیدی سال 1399 مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
60 نحوه بهره برداری، تجهیز و نگهداری مامور سراهای سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
61 امهال حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399کسب و کارهای حوزه ورزش و جوانان دانلود رایگان بخشنامه
62 تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
63 پروتز و اورتوز دانلود رایگان بخشنامه
64 برونسپاری انجام فرایند رسیدگی (مقومی) به اسناد پزشکی خسارت متفرقه به کارگزاری های رسمی دانلود رایگان بخشنامه
65 استراحت پزشکی بیمه شدگان مبتلا به بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
66 مصوبات اولین جلسه ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبنا ۱۴۰۵ دانلود رایگان بخشنامه
67 لزوم اجرای آراء قطعی شعب و آراءهیات عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
68 احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه متقاضیان به صورت غیرحضوری دانلود رایگان بخشنامه
69 انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به صورت غیرحضوری دانلود رایگان بخشنامه
70 بخشنامه تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق دانلود رایگان بخشنامه
71 نحوه انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان سازمان (معاینات بدو استخدام و دوره ای) دانلود رایگان بخشنامه
72 دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه دانلود رایگان بخشنامه
73 تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به واحدهای تغذیه و رژیم درمانی دانلود رایگان بخشنامه
74 امهال حق بیمه آذر و دی ماه سال 1399 سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
75 بهره برداری از خدمت استعلام وضعیت پوشش بیمه ای و مستمری دانلود رایگان بخشنامه
76 نحوه ارایه خدمات غیرحضوری مفاصاحساب ماده83 قانون تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
77 بیمه تکمیلی درمان و عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال 1399 لغایت آبان ماه سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
78 اطلاع رسانی و بهره برداری از سرویس های غیرحضوری و تحول دیجیتال( طرح 3070 ) دانلود رایگان بخشنامه
79 امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مهر لغایت اسفند ماه سال 1399 کسب و کارهای حوزه گردشگری دانلود رایگان بخشنامه
80 اجرایی نمودن قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
81 اعزام و انتقال بیماران سرپایی و بستری دانلود رایگان بخشنامه
82 تمهیدات مجدد جهت جلوگیری از گسترش بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
83 نحوه فعالیت کارکنان در شرایط سه گانه هشدار دانلود رایگان بخشنامه
84 پروتز و اورتوز دانلود رایگان بخشنامه
85 دستوراداری بهبود فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی دریافت لیست. دیسکت حق بیمه دانلود رایگان بخشنامه
86 حمایت و احراز اشتغال بیمه شدگان دورکار کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
87 پرداخت غیر حضوری کمک هزینه ازدواج دانلود رایگان بخشنامه
88 احتساب امتیاز رتبه در محاسبه فوق العاده کار با اشعه دانلود رایگان بخشنامه
89 بخشنامه شماره 16 مشترک دانلود رایگان بخشنامه
90 بخشنامه 140.3 دانلود رایگان بخشنامه
91 بخشنامه تسهیل فرآیند اخذ گواهی پایان کار ساختمانی امالک دانلود رایگان بخشنامه
92 صدور پیش نویس احکام برقراری مستمری فاز نخست: احکام بازنشستگی و نحوه تهیه لیست اولیه مستمری دانلود رایگان بخشنامه
93 ارائه شماره حساب بانکی مستمری بگیران به صورت غیرحضوری دانلود رایگان بخشنامه
94 قراردادهای محرمانه دانلود رایگان بخشنامه
95 ضرورت تسریع در برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری دانلود رایگان بخشنامه
96 افزایش امتیازات کمک هزینه های عائله مندی ، اولاد و فوق العاده ایثارگری و امتیاز خدمت اداری درمناطق جنگ زده از تاریخ 98.12.1 و اعمال ضریب ریالی در سال 99 دانلود رایگان بخشنامه
97 افزایش امتیازات فصل پنجم آئین نامه استخدامی از تاریخ 99.6.5 دانلود رایگان بخشنامه
98 اصلاح دستورالعمل اجرائی هیاتهای تشخیص مطالبات دانلود رایگان بخشنامه
99 بخشنامه شماره 77 مستمریها دانلود رایگان بخشنامه
100 تهاتر، احتساب تسویه بدهی حق بیمه با مطالبات مراکز درمانی غیر دولتی طرف قرارداد دانلود رایگان بخشنامه
101 شیوه نامه اجرایی شورای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران کارکنان سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
102 چرخه حیات FAQ دانلود رایگان بخشنامه
103 بند «خ» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه دانلود رایگان بخشنامه
104 نحوه انجام هزینه دانلود رایگان بخشنامه
105 متناسب سازی حقوق مستمری بگیران(بخشنامه شماره 76 مستمریها) دانلود رایگان بخشنامه
106 تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن دانلود رایگان بخشنامه
107 بخشنامه شماره 5 نامنویسی و حسابهای انفرادی دانلود رایگان بخشنامه
108 تعیین حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین درخصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی دانلود رایگان بخشنامه
109 دستمزد مبنای کسر حق بیمه از تیر ماه سال ۱۳۹۹ به بعد دانلود رایگان بخشنامه
110 بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورهای اداری ادامه بیمه به طور اختیاری دانلود رایگان بخشنامه
111 ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان دانلود رایگان بخشنامه
112 امهال حق بیمه قراردادهای مهندسین مشاور و پیمانکاران مشمول ضوابط طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت دانلود رایگان بخشنامه
113 شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه موضوع انتخاب بازنشسته، همسر بازمانده و از کار افتاده کلی نمونه دانلود رایگان بخشنامه
114 تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط، بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه های توافقی دانلود رایگان بخشنامه
115 معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری (غیر اجباری) دانلود رایگان بخشنامه
116 میزان حق سرانه درمان سال ۱۳۹۹ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانلود رایگان بخشنامه
117 معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ( غیر اجباری) دانلود رایگان بخشنامه
118 میزان حق سرانه درمان سال1399بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانلود رایگان بخشنامه
119 تعرفه های دولتی خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
120 دستور اداری با موضوع اجرای ضوابط و مقررات در ارائه تعهدات و خدمات بیمه ای دانلود رایگان بخشنامه
121 دستور اداری با موضوع امهال حق بیمه سهم کارفرمایی اسفند ماه سال ۹۸، فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۹، موزه ها، دفاتر زیارتی، باشگاههای ورزشی و تفریحی، مراکز هنری و رسانه ای، موسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت که در حوزه های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند، آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها، سالنهای زیبایی و گرمابه ها دانلود رایگان بخشنامه
122 اجرای ضوابط و مقررات در ارائه تعهدات و خدمات بیمه ای دانلود رایگان بخشنامه
123 حذف فرآیند تامین اعتبار دفترچه درمانی و جایگزین آن با سامانه استحقاق درمان دانلود رایگان بخشنامه
124 امهال حق بیمه ماههای اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ کتابفروشی ها، انتشاراتی ها، مراکز توزیع کتاب و مدارس غیرانتفاعی دانلود رایگان بخشنامه
125 تمدید تسهیلات مرتبط با جلوگیری از شیوع بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
126 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
127 بیمه مداحان شاعران اهل بیت دانلود رایگان بخشنامه
128 چگونگی پرداخت حق الزحمه همکاران فعال در طرح پرونده الکترونیک دانلود رایگان بخشنامه
129 تمدید دوره تسهیلات ارائه شده به منظور ممانعت از انتقال بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
130 تداوم و تمهیدات جدید لازم برای ارائه خدمات و تعهدات بیمه ای دانلود رایگان بخشنامه
131 تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه دانلود رایگان بخشنامه
132 بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی کد دار دانلود رایگان بخشنامه
133 بخشنامه 1-670 بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
134 بخشنامه 688 فنی بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن دانلود رایگان بخشنامه
135 غیرحضوری نمودن فرآیند کمک هزینه کفن ودفن دانلود رایگان بخشنامه
136 نحوه محاسبه حق‌ بیمه قراردادهای مقاطعه‌کاری حمل‌و‌نقل بار و مسافر بین‌شهری و مسافر درون‌شهری دانلود رایگان بخشنامه
137 دستور اداری بازرسی از دفاتر قانونی توسط کارگزاری های رسمی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
138 حق‌ بیمه ساختمانی پروژه‌های مسکن‌ مهر دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 139 آیین نامه حمایت از شرکت‌های نوپا دانلود رایگان بخشنامه
140 نحوه دریافت و ذخیره سازی عکس بیمه شدگان از پایگاه ثبت احوال کشور دانلود رایگان بخشنامه
141 میزان حق سرانه درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
142 اعلام حساب بیمه مکمل دانلود رایگان بخشنامه
143 کسر خدمت کارکنان وظیفه مامور دانلود رایگان بخشنامه
144 مبنای پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری دانلود رایگان بخشنامه
145 استعلام و پاسخ فقهای شورای نگهبان نسبت به بند 2-3 بخشنامه 14 جدید سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 146 بخشنامه 74 مستمری ها - افزایش مستمری و مزایای جنبی سال 98 دانلود رایگان بخشنامه
147 دستمزد کارگران ساختمانی 98 دانلود رایگان بخشنامه
148 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
149 اصلاح ماده 3 آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری دانلود رایگان بخشنامه
150 قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانلود رایگان بخشنامه
151 تجمیع و تلخیص بخشنامه، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی دانلود رایگان بخشنامه
152 ماده 84 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح استفساریه مشاغل عملیاتی آتش نشانی) دانلود رایگان بخشنامه
153 اعلام مصادیق ماده 16 آئین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات دانلود رایگان بخشنامه
154 بیمه دانشجویان دانشگاه ها دانلود رایگان بخشنامه
155 دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد دانلود رایگان بخشنامه
156 بیمه شاغلین شرکت های کسب و کار در فضای مجازی دانلود رایگان بخشنامه
157 نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان دانلود رایگان بخشنامه
158 صدور دفاتر درمانی المثنی و بیماران خاص دانلود رایگان بخشنامه
159 طرح مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما دانلود رایگان بخشنامه
160 استاندارد فرآیندها دانلود رایگان بخشنامه
161 استاندارد نیروی انسانی دانلود رایگان بخشنامه
162 استاندارد فضای فیزیکی دانلود رایگان بخشنامه
163 محاسبه حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی دانلود رایگان بخشنامه
164 افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل در سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
165 بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب دانلود رایگان بخشنامه
166 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
167 دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال ١٣٩٧ دانلود رایگان بخشنامه
168 حداکثر حق الزحمه دریافتی در خصوص انجام فعالیتهای نیابتی دانلود رایگان بخشنامه
169 ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
170 بخشنامه تعیین دستمزد سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
171 نحوه بهره برداری از آمار عملکرد صدور دفترچه دانلود رایگان بخشنامه
172 عدم امکان صدور مجوز کارگزاری دانلود رایگان بخشنامه
173 تمدید قرارداد انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
174 ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجی دانلود رایگان بخشنامه
175 ابطال تبصره (1) بند (5) آئین نامه اجرایی نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور دانلود رایگان بخشنامه
176 آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات-اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16و17 دانلود رایگان بخشنامه
177 شرکت مسئولین و اعضای هیات مدیره کارگزاریها در دوره های آموزشی دانلود رایگان بخشنامه
178 بیمه اعضا سازمان نظام کاردانی ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
179 بیمه اعضا انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری دانلود رایگان بخشنامه
180 بیمه اعضا نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور دانلود رایگان بخشنامه
181 تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار دانلود رایگان بخشنامه
182 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأت های تشخیص مطالبات دانلود رایگان بخشنامه
183 عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها به کارگزاریهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
184 ضوابط اجرائی ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
185 پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور دانلود رایگان بخشنامه
186 سیستم جامع کمیسیون های پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
187 واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان دانلود رایگان بخشنامه
188 دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه شورای عالی اشتغال دانلود رایگان بخشنامه
189 نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
190 نحوه بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرائی به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
191 بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری دانلود رایگان بخشنامه
192 نحوه احتساب اضافه کاردر تعیین مستمری بازنشستگان دستگاه های اجرایی دانلود رایگان بخشنامه
193 بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران دانلود رایگان بخشنامه
194 فرآیند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص (غیراجباری) دانلود رایگان بخشنامه
195 افزایش تعرفه پروتز سمعک دانلود رایگان بخشنامه
196 تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت دانلود رایگان بخشنامه
197 افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
198 بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت های بخش خصوصی در سال 96 دانلود رایگان بخشنامه
199 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 96 دانلود رایگان بخشنامه
200 بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه دانلود رایگان بخشنامه
201 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با سازمان تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
202 بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران دانلود رایگان بخشنامه
203 بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور دانلود رایگان بخشنامه
204 بیمه بیکاری دانلود رایگان بخشنامه
205 بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب پیرو بخشنامه 1000/95/10963 دانلود رایگان بخشنامه
206 دادنامه شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
207 بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آیین نامه) دانلود رایگان بخشنامه
208 نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
209 دادنامه شماره 127 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
210 بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانلود رایگان بخشنامه
211 تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان دانلود رایگان بخشنامه
212 میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانلود رایگان بخشنامه
213 چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب دانلود رایگان بخشنامه
214 بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران دانلود رایگان بخشنامه
215 نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
216 بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب دانلود رایگان بخشنامه
217 ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
218 خرید دین کارفرمایان مدیون دانلود رایگان بخشنامه
219 دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
220 دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
221 اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت دانلود رایگان بخشنامه
222 تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری دانلود رایگان بخشنامه
223 اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی دانلود رایگان بخشنامه
224 نحوه رسیدگی به انصراف بیمه شده از اجرای آراء کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور دانلود رایگان بخشنامه
225 بیمه عمر و درمان تکمیلی مستمری بگیران از آذرماه 1394 به مدت یکسال دانلود رایگان بخشنامه
226 نحوه استعلام سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی 72 لغایت 80 و بهره برداری تز طریق سامانه خدمات بین شعب دانلود رایگان بخشنامه
227 اعلام نتیجه بررسی احتساب سوابق بیمه شدگان به هنگام ارائه آرا صادره از سوی مراجع حل اختلاف دانلود رایگان بخشنامه
228 الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالی دانلود رایگان بخشنامه
229 اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
230 نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور دانلود رایگان بخشنامه
231 استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
232 تائید و تنفیذ بند الف بخشنامه شماره 1/65 مستمریها دانلود رایگان بخشنامه
233 لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی دانلود رایگان بخشنامه
234 اجرای بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 94 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
235 نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
236 واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
237 سوابق اشتغال پزشکان سازمان به صورت قراردادی در دوره دستیاری (رزیدنتی) دانلود رایگان بخشنامه
238 چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن افراد خانواده بیمه شده / مستمری بگیر و نحوه برخورداری از حمایت های مقرر در قانون دانلود رایگان بخشنامه
239 لزوم اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت ادارای دانلود رایگان بخشنامه
240 بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری دانلود رایگان بخشنامه
241 اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
242 بیمه نخبگان و استعداد های برتر دانلود رایگان بخشنامه
243 قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانلود رایگان بخشنامه
244 پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه دانلود رایگان بخشنامه
245 تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی سراسر کشور دانلود رایگان بخشنامه
246 ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
247 افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
248 قانون بودجه سال 1394 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
249 اصلاح قسمت آخر بند ب بخشنامه 49/5 مستمریها دانلود رایگان بخشنامه
250 محاسبه حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
251 دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسرحق بیمه در سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
252 بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
253 پرداخت عیدی پایان سال 1393 به مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
254 ارسال پیام کوتاه به مستمری بگیران جهت آگاهی بخشی دانلود رایگان بخشنامه
255 نحوه وصول 4% حق بیمه جزء 6 بند ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاق ماده 76 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
256 یکنواخت سازی گواهی حضور در جبهه دانلود رایگان بخشنامه
257 اشتغال به کار مجدد بازنشستگان دانلود رایگان بخشنامه
258 برگ پرداخت های مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
259 تقسیط بدهی مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
260 نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
261 معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
262 انتقال مکانیزه اطلاعات مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
263 دستورالعمل بند ز تبصره ماده 15 واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
264 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
265 مختومه نمودن کلاسه های اجرایی پرونده های غیرفعال دانلود رایگان بخشنامه
266 بیمه ایرانیان خارج از کشور دانلود رایگان بخشنامه
267 ضوابط درخواست و صدور مجوز انجام عملیات ساماندهی دانلود رایگان بخشنامه
268 نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سابق دانلود رایگان بخشنامه
269 برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
270 واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
271 سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه دانلود رایگان بخشنامه
272 سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه دانلود رایگان بخشنامه
273 نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر دانلود رایگان بخشنامه
274 نحوه جایگزینی بیمه شدگان کارگران ساختمانی فاقد اشتال در صنعت ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
275 اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
276 نحوه معرفی مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52 به مراکز درمانی در موارد حادثه ناشی از کار دانلود رایگان بخشنامه
277 پروتز و اروتز دانلود رایگان بخشنامه
278 واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
279 معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری دانلود رایگان بخشنامه
280 بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز دانلود رایگان بخشنامه
281 واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
282 قانون حمایت خانواده دانلود رایگان بخشنامه
283 شرح تفصیلی پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
284 سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازمان دانلود رایگان بخشنامه
285 واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
286 امکان تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
287 بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه دانلود رایگان بخشنامه
288 حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیست دانلود رایگان بخشنامه
289 بیمه اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشور دانلود رایگان بخشنامه
290 واگذاری امور مربوط به فرآیند های مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاری رسمی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
291 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست دانلود رایگان بخشنامه
292 رفع برخی محدودیت های فرزند یا فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
293 آیین نامه نحوه حمایت از فعالیت های پژوهشی سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
294 چگونگی اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) و موارد مرتبط با آن دانلود رایگان بخشنامه
295 بهبود فرآیند انتقال مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان (حذف کاغذ) دانلود رایگان بخشنامه
296 واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی دانلود رایگان بخشنامه
297 تنفیذ بند 1 بخشنامه شماره 441 فنی سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
298 نحوه شناسایی، نامنویسی و تشخیص شماره بیمه به بیمه شدگان مندرج در گزارش بازرسی کارگاه دانلود رایگان بخشنامه
299 نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی دانلود رایگان بخشنامه
300 تمدید کسر حق بیمه تکمیلی مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
301 دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرائم دانلود رایگان بخشنامه
302 مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
303 بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانه دانلود رایگان بخشنامه
304 اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کاگاه های تولید، صنعتی و فنی دائمی دانلود رایگان بخشنامه
305 دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانلود رایگان بخشنامه
306 دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی دانلود رایگان بخشنامه
307 آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (١٤) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
308 ‌آیین‌نامه اجرایی ماده (٧) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
309 آیین‌نامه اجرای بند ٥ ماده ١٣ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
310 آیین نامه ‌تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به پرداخت نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان براساس نرخهای‌خدمات درمانی وزارت بهداری دانلود رایگان بخشنامه
311 ‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی دانلود رایگان بخشنامه
312 آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده ١ قانون تأمین خدمات درمانی دانلود رایگان بخشنامه
313 تصویب نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی دانلود رایگان بخشنامه
314 تصویب نامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) دانلود رایگان بخشنامه
315 بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ "٣٩" قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و... دانلود رایگان بخشنامه
316 آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی دانلود رایگان بخشنامه
317 آیین‌نامه‌ تبصره‌ ٣ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ دانلود رایگان بخشنامه
318 آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ٨ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ٢٦/٦/١٣٨٥ و اصلاحی مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦ شورایعالی تأمین‌اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
319 آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگی ‌و وظیفه‌ دانلود رایگان بخشنامه
320 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دانلود رایگان بخشنامه
321 آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت دانلود رایگان بخشنامه
322 آیین‌نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به بند ١ ماده ٨١ قانون تأمین‌اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
323 آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌اصلاح ‌تبصره‌٢ ماده ‌واحده‌ قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه ‌و مستمری ‌وراث ‌کارمندان ‌مصوب ‌٢٨ آذرماه ‌١٣٣٨ و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌ دانلود رایگان بخشنامه
324 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن دانلود رایگان بخشنامه
325 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (٤٩) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (١٠٣) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
326 آیین‌نامه اجرائی ماده ٤٦ آیین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
327 آیین نامه نمایندگی‌های رسمی دانلود رایگان بخشنامه
328 آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (١٩) سازمان بین المللی کار دانلود رایگان بخشنامه
329 آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان دانلود رایگان بخشنامه
330 آیین نامه شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ١٨ قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
331 آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
332 آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور دانلود رایگان بخشنامه
333 آیین نامه جدید استخدامی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
334 آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
335 آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٧٩ قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
336 آیین نامه اجرایی ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ١١٣ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
337 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ٣ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی(مصوب 1366/07/29 ) دانلود رایگان بخشنامه
338 آیین نامه اجرایی تبصره ٥ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ٥ نفر کارگر دارند دانلود رایگان بخشنامه
339 آیین نامه اجرایی تبصره ٥ الحاقی به ماده ٤ قانون تامین اجتماعی - مصوب ١٣٨٧ دانلود رایگان بخشنامه
340 اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان دانلود رایگان بخشنامه
341 استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 مده 76 قانون تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
342 نحوه اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
343 پوشش بیمه ای گروه های خاص (صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد) دانلود رایگان بخشنامه
344 پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای دانلود رایگان بخشنامه
345 تداوم پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری در فصول غیرکاری و نحوه استفاده از درمان در ایام تعطیلی کارگاه دانلود رایگان بخشنامه
346 تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های خاص بیمه ای دانلود رایگان بخشنامه
347 بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیق) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی دانلود رایگان بخشنامه
348 قانون بودجه سال 1390 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
349 اصلاح سق سنی جهت پذیرش درخواست متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 350 قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه دانلود رایگان بخشنامه
351 پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای دانلود رایگان بخشنامه
352 سامانه نمایش اینترنتی سوابق بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
353 نحوه درخواست، انتقال و اعلام وصول مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان دانلود رایگان بخشنامه
354 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 355 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394) دانلود رایگان بخشنامه
356 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانلود رایگان بخشنامه
357 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور دانلود رایگان بخشنامه
358 نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و آئین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون فوق الذکر دانلود رایگان بخشنامه
359 آیین نامه دورکاری (کار در خانه) دانلود رایگان بخشنامه
360 تصویب نامه تشکیل سازمان ملی مهارت دانلود رایگان بخشنامه
361 قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی دانلود رایگان بخشنامه
362 انون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی دانلود رایگان بخشنامه
363 مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
364 مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 365 قانون هدفمند کردن ها یارانه ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 366 قانون حمایت از مصرف کنندگان دانلود رایگان بخشنامه
367 تلخیص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای دانلود رایگان بخشنامه
368 گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1388 دانلود رایگان بخشنامه
369 نحوه استعلام و دریافت استحقاق درمان بیمه شدگان / مستمری بگیران (اصلی و تبعی) از طریق سامانه الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
370 بیمه اعضاء شرکت گروه صنعتی بوتان دانلود رایگان بخشنامه
371 تجدید و تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان / مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان در کلیه شعب از طریق وب دانلود رایگان بخشنامه
372 بیمه زنان خانه دار دانلود رایگان بخشنامه
373 بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه معلم دانلود رایگان بخشنامه
374 قانون شوراهای حل اختلاف دانلود رایگان بخشنامه
375 ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادن دانلود رایگان بخشنامه
376 قانون الحاق یک تبصره به ماده (٩٤٦) قانون مدنی اصلاحی ١٣٨٧ دانلود رایگان بخشنامه
377 گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1387 دانلود رایگان بخشنامه
378 اصلاح شیوه پرداخت مستمری بازماندگان دانلود رایگان بخشنامه
379 بیمه اعضاء شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتان دانلود رایگان بخشنامه
380 نحوه صدور دفاتر المثنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل انان دانلود رایگان بخشنامه
381 اعلام مدت حضور داوطلبانه در جبهه طلاب و روحانیون دانلود رایگان بخشنامه
382 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
383 قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
384 بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران دانلود رایگان بخشنامه
385 گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1386 دانلود رایگان بخشنامه
386 نمایندگان فنی در کمیسیون های پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
387 بیمه پدیدآورندگان کتاب دانلود رایگان بخشنامه
388 نحوه اجرای آئین نامه بیمه اختیاری مصوب 1385/06/26 شورایعالی تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
389 نحوه اجرای آیین نامه بیمه اختیاری شورایعالی تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
390 قانون دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
391 بیمه مددجویان دانلود رایگان بخشنامه
392 بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/ مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 393 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
394 افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاه های پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
395 نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کار دانلود رایگان بخشنامه
396 نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکور دانلود رایگان بخشنامه
397 نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC) در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت دانلود رایگان بخشنامه
398 اخذ تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعی دانلود رایگان بخشنامه
399 نحوه نگهداری و استفاده از فرم مفاصاحساب ماده 38 قانون دانلود رایگان بخشنامه
400 دستورالعمل شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور دانلود رایگان بخشنامه
401 مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی دانلود رایگان بخشنامه
402 مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه تا زمان برقراری امکانات مکانیزه دانلود رایگان بخشنامه
403 چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده شهرستان بم دانلود رایگان بخشنامه
404 نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع دانلود رایگان بخشنامه
405 نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع دانلود رایگان بخشنامه
406 چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفی دانلود رایگان بخشنامه
407 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
408 اصلاح دستورالعمل حق بیمه به پیمانکاران و مهندسین مشاور دانلود رایگان بخشنامه
409 ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
410 نحوه محاسبه کمک ازدواج دانلود رایگان بخشنامه
411 اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٧١ دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 412 دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب) دانلود رایگان بخشنامه
413 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 414 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری دانلود رایگان بخشنامه
415 نحوه ارائه تعهدات قانونی به اتباع خارجی دانلود رایگان بخشنامه
416 برگرفته از قانون تسهیلات استخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـلاب اسـلامی دانلود رایگان بخشنامه
417 درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری دانلود رایگان بخشنامه
418 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دانلود رایگان بخشنامه
419 بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری دانلود رایگان بخشنامه
420 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور دانلود رایگان بخشنامه
421 قانون تنظیم خانواده و جمعیت دانلود رایگان بخشنامه
422 قانون اصلاح لایحه قانونی شمول مواد ، 82 81 ، 80 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70 ، 60و 83 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354درباره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اسلامی دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلیگردیده یا به درجه شهادت رسیده اند دانلود رایگان بخشنامه
423 قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمهشـدگانی کـه به علت همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسـلامی ایـران مجـروح شـده یـا مـیشـوند دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 424 قانون محاسبات عمومی کشور دانلود رایگان بخشنامه
425 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانلود رایگان بخشنامه
426 قانون اصلاح بند ب و تبصره 3ماده 4قانون تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
427 مدارک لازم جهت صدور دفترچه دانلود رایگان بخشنامه
428 قوانین و آئین نامه اجرائی قانون نقل و و انتقال تعدیل نیروی انسانی دانلود رایگان بخشنامه
429 قانون القا تبصره 3ماده 11قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی) دانلود رایگان بخشنامه
430 قوانین مربوط به شهداء، آزادگان و محکومین سیاسی دانلود رایگان بخشنامه
431 قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تأمین درمان معلولین و افراد خانواده آنها و همچنین افراد خانواده شهدای انقلاباسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
432 لایحه قانونی اصلاح ماده 55 قانون تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
433 لایحه قانونی شمول مواد - 83 82 - 81 - 80 - 74 - 73 - 72 - 70 - 60قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354درباره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلی گردیده یا به درجه شهادت رسیده اند دانلود رایگان بخشنامه
434 قانون اجرای احکام مدنی دانلود رایگان بخشنامه
435 قانون تأمین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات دانلود رایگان بخشنامه
436 قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهبرداری هوایی کشوری دانلود رایگان بخشنامه
437 قانون تجارت دانلود رایگان بخشنامه
438 استارت آپ ها و نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکت های مذکور دانلود رایگان بخشنامه
439 دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب) دانلود رایگان بخشنامه
440 مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
441 فرم درخواست انصراف ازاحتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و اسنرداد وجوه حق بیمه پرداختی دانلود رایگان بخشنامه
442 فرم اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی بدوی دانلود رایگان بخشنامه
443 فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بیمه شده، مستمری بگیر) دانلود رایگان بخشنامه
444 فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بازمانده) دانلود رایگان بخشنامه
445 فرم معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور دانلود رایگان بخشنامه
446 فرم ادعای سابقه دانلود رایگان بخشنامه
447 فرم درخواست تحت پوشش قرار گرفتن فرزند / فرزندان تحت سرپرستی بیمه شده (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست) دانلود رایگان بخشنامه
448 فرم شماره یک (درخواست دادنامه) دانلود رایگان بخشنامه
449 فرم ثبت نام متقاضی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
450 فرم درخواست جمع آوری سابقه دانلود رایگان بخشنامه
451 فرم شماره یک پیوست بخشنامه ٢ / ٣٨ مستمری ها (درخواست بازنشستگی ) دانلود رایگان بخشنامه
452 فرم انصراف از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور دانلود رایگان بخشنامه
453 پیوست شماره 1 دانلود رایگان بخشنامه
454 پیوست شماره ٧ بازماندگان دانلود رایگان بخشنامه
455 فرم وکالت نامه (پیوست شماره ٥ بازماندگان) دانلود رایگان بخشنامه
456 فرم پیوست شماره ٤ بازماندگان دانلود رایگان بخشنامه
457 فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه موضوع "قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند"(پیوست شماره ٣ بازماندگان) دانلود رایگان بخشنامه
458 فرم تعهدنامه فرزندان اناث(پیوست شماره ٢ بازماندگان) دانلود رایگان بخشنامه
459 فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان دانلود رایگان بخشنامه
460 فرم  درخواست بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه (پیوست بخشنامه ٦٥ مستمری ها) دانلود رایگان بخشنامه
461 فرم درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی دانلود رایگان بخشنامه
462 فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (بیمه شده اصلی) دانلود رایگان بخشنامه
463 فرم درخواست کفالت پدر/ مادر/ شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر دانلود رایگان بخشنامه
464 فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
465 فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه دانلود رایگان بخشنامه
466 فرم تعهد بیمه شده برای ازدواج اول دانلود رایگان بخشنامه
467 فرم گزارش اعلام حادثه دانلود رایگان بخشنامه
468 فرم درخواست انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به سازمان تامین اجتماعی و استرداد وجوه پرداختی بابت مابه التفاوت متعلقه دانلود رایگان بخشنامه
469 دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 96 دانلود رایگان بخشنامه
470 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور دانلود رایگان بخشنامه
471 قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری دانلود رایگان بخشنامه
472 اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح دانلود رایگان بخشنامه
473 قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی دانلود رایگان بخشنامه
474 قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خـدمات کـشوری و چگـونگی تعیـین مـدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی دانلود رایگان بخشنامه
475 قانون مدنی دانلود رایگان بخشنامه
476 قانون جرایم رایانه ای دانلود رایگان بخشنامه
477 قانون کار دانلود رایگان بخشنامه
478 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی دانلود رایگان بخشنامه
479 قانون اساسی دانلود رایگان بخشنامه
480 قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت دانلود رایگان بخشنامه
481 قانون اصلاح ماده (113)قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی دانلود رایگان بخشنامه
482 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
483 قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری دانلود رایگان بخشنامه
484 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دانلود رایگان بخشنامه
485 قانون دریافت جرایم از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتمـاعی کـه ظـرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان اقدام نمی نمایند دانلود رایگان بخشنامه
486 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) دانلود رایگان بخشنامه
487 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری) دانلود رایگان بخشنامه
488 قانون بودجه سال 1389 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
489 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
490 قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری دانلود رایگان بخشنامه
491 قانون بیمه بیکاری دانلود رایگان بخشنامه
492 انون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
493 قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو دانلود رایگان بخشنامه
494 متن کامل آیین نامه دورکاری دانلود رایگان بخشنامه
495 کتاب قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آن دانلود رایگان بخشنامه
496 مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
497 قانون ساختار نظام جامع دانلود رایگان بخشنامه
498 جدول مشاغل دانلود رایگان بخشنامه
499 بیمه اتباع خارجی دانلود رایگان بخشنامه
500 میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
501 راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
502 میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
503 راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
504 استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران ازسازمان ثبت احوال دانلود رایگان بخشنامه
505 غرامت دستمزد پزشکان و پیراپزشکان دانلود رایگان بخشنامه
506 رای شماره 139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
507 ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز دانلود رایگان بخشنامه
508 نحوه اجرای ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه