اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره های 10210‏‏‏‏‏.99‏‏‏‏‏.1000 مورخ30‏‏‏‏‏.10‏‏‏‏‏.1399 و 220‏‏.1402‏‏.1000 مورخ19‏‏.1‏‏.1402 موضوع اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه
-
8012‏/1402‏/1000
1402/07/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد