گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
ضوابط جدید 1 فهرست بهای علائم و تجهیزات ترافیکی(خط کشی، تابلو، حفاظ و ضربه گیر) سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 2 حدود ضریب کارشناسی (آلفا) در فهارس بهای تخصصی حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 3 فهرست بهای واحد پایه پسماند سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
4 نظامنامه نگهداشت (نگهداری و تعمیر) دانلود رایگان بخشنامه
5 مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکی (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
6 ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کف پوش های بتنی (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
7 ضریب کارشناسی (آلفا) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش سوم)، سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
8 ضریب تطبیق (بتا) موضوع دستورالعمل تعیین حق الزحمه مشاوران و واحد های خدمات مدیریت طرح (ویرایش سوم)، سند 33-8-4 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
9 ضریب افزایش یا کاهش قیمت ها در دوره های سه ماهه (ضریب b) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری، سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
10 دوره مبنای پیمان در مناقصات فصل بهار 1402 دانلود رایگان بخشنامه
11 دوره مبنای پیمان در مناقصات فصل بهار 1402 دانلود رایگان بخشنامه
12 ابلاغ فهارس پایه نظام پایه فنی و اجرایی کشور - 1402 دانلود رایگان بخشنامه
13 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان - جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (‌تجدید نظر دوم) دانلود رایگان بخشنامه
14 ضوابط و دستورالعمل کدگذاری و طراحی تابلو های هدایت مسیر معابر شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
15 مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده رو سازی و مسیر دوچرخه در پیاده رو (ویرایش سوم) دانلود رایگان بخشنامه
16 تعرفه انجام خدمات مطالعات زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
17 فهرست بهای تجهیزات هوشمند حمل و نقل شهری سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
18 فهرست بهای عملیات ایمنی، کنترل، خدمات نگهداری و بهره برداری از سامانه های هوشمند تونل های شهر تهران و پل شهید صدر سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
19 فهرست بهای عملیات عمرانی سیستم های حمل و نقل هوشمند سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
20 مشخصات فنی نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات و سامانه‌های هوشمند شبکه اتوبوس رانی شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
21 ضوابط ارائه خدمات مدیریت طرح دانلود رایگان بخشنامه
22  شاخص های قطعی تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
23 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدید نظر سوم) دانلود رایگان بخشنامه
24 موافقت‌نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره دانلود رایگان بخشنامه
25 ضوابط طراحی خطوط قطارشهری و حومه دانلود رایگان بخشنامه
26 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
27 دستورالعمل نحوه جبران افزایش غیر قابل پیش‌‌بینی هزینه‌های قراردادهای مقطوع مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
28 فهرست بهای چراغ های راهنمایی و رانندگی شهر تهران سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
29 فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
30 فهرست بهای تعمیر و مقاوم سازی پلهای شهری سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
31 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
32 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
33 دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت تعدیل در پیمانهای منعقد شده بر اساس فهارس بهای تجمیعی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
34 دستورالعمل ایمنی، کنترل و خدمات نگهداری و بهره برداری از سامانه های هوشمند تونل های شهر تهران و پل شهید صدر دانلود رایگان بخشنامه
35 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
36 دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها دانلود رایگان بخشنامه
37 فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید جداره های شهری سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
38 فهرست بهای تجمیعی مقاطع پیاده روسازی و شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
39 فهرست بهای سرپناه ایستگاههای اتوبوس و اتوبوس تندرو (BRT) سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
40 شاخص های قطعی تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ دانلود رایگان بخشنامه
41 فهرست بهای نگهداری و تعمیر شبکه اصلی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
42 مشخصات فنی تهیه، نصب، بهره برداری، تعمیر و نگهداری سامانه های نظارت تصویری و سامانه های ثبت تخلف ترافیک شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
43 فهرست بهای تجمیعی نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراههای شهری سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
44 ابلاغ فهارس پایه نظام فنی واجرایی کشور در سال 1401 در رشته نیروی برق دانلود رایگان بخشنامه
45 ابلاغ فهارس پایه نظام فنی واجرایی کشور 1401 دانلود رایگان بخشنامه
46 ضریب افزایش یا کاهش قیمت ها در دوره های سه ماهه (ضریب b) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری، سند ( 19-8-6 ) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
47 حدود ضریب کارشناسی (آلفا) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش سوم)، سند ( 19-8-6 ) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
48 ضریب تطبیق (بتا) موضوع دستورالعمل تعیین حق الزحمه مشاوران و واحد های خدمات مدیریت طرح (ویرایش سوم)، سند 33-8-4 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
49 مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر زیرساخت شبکه فیبرنوری و سامانه‌های بیسیم شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
50 مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تابلوهای متغیر خبری و نمایشگرهای شهری شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
51 مشخصات فنی عملیات عمرانی سیستم های حمل و نقل هوشمند شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
52 مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر چراغ های راهنمایی و رانندگی شهر تهران (ویرایش اول) دانلود رایگان بخشنامه
53 فهرست بهای حذف زواید و پیرایش جداره های شهری سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
54 شرح خدمات مطالعات و طراحی کارهای ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
55 مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و اتوبوس تندرو (BRT) دانلود رایگان بخشنامه
56 فهرست بهای تعمیر، نگهداری و مقاوم سازی پلهای شهری سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
57 شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
58 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
59 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
60 دستورالعمل کنترل کیفی بتن حاوی الیاف پلی‌اولفین دانلود رایگان بخشنامه
61 مدیریت و توزیع تعداد ظرفیت کاری پیمانکاران و مشاوران در فعالیت های عمرانی دانلود رایگان بخشنامه
62 ضوابط طراحی ایستگاه‌های قطارشهری و حومه دانلود رایگان بخشنامه
63 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
64 فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال، خطوط هوایی انتقال، خطوط زمینی انتقال و توزیع نیروی برق سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
65 مدیریت و توزیع تعداد ظرفیت کاری پیمانکاران در فعالیت های عمرانی دانلود رایگان بخشنامه
66 فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
67 فهرست بهای علائم و تجهیزات ترافیکی (خط کشی، تابلو، تجهیزات و ضربه گیر) سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
68 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
69 دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت تعدیل در پیمانهای منعقد شده بر اساس فهارس بهای تجمیعی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
70 سند راهنمای نظام مدیریت کیفیت طرح های عمرانی شهری تهران دانلود رایگان بخشنامه
71 تعرفه انجام خدمات مطالعات زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین سال 1400 (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
72 ابهام درخصوص لغو مصوبه مورخ 1390.06.03 شورای فنی و بخشنامه شماره 742303.70 مورخ 90.07.09 با موضوع اختیارات تفویضی شورای عالی فنی به کمیته فنی مناطق 22گانه و کمیته کارشناسی دانلود رایگان بخشنامه
73 شاخص های قطعی تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
74 مدیریت و توزیع تعداد ظرفیت کاری شرکت های مهندسین مشاور دانلود رایگان بخشنامه
75 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی و شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
76 مدیریت و توزیع تعداد ظرفیت کاری عاملین همکار در فعالیت های عمرانی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
77 فهرست بهای تجمیعی نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
78 شرح خدمات همسان مطالعات و طراحی تقاطع های غیرهمسطح شهری دانلود رایگان بخشنامه
79 فهرست بهای کلان راه سازی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
80 حدود ضریب کارشناسی ( آلفا) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری ( ویرایش سوم) دانلود رایگان بخشنامه
81 ضریب تطبیق ( بتا) موضوع دستورالعمل تعیین حق الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح ( ویرایش سوم )، سند 33-8-4 دانلود رایگان بخشنامه
82 ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه ( ضریب b) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
83 ضوابط و مشخصات فنی و تجهیزات شهری دوچرخه ( رمپ و پارکینگ ) دانلود رایگان بخشنامه
84 ابلاغ فهارس پایه نظام فنی و اجرایی کشور 1400 دانلود رایگان بخشنامه
85 اعمال ضریب متوسط افزایش وزنی برای محاسبه حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت کاری شرکت های پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
86 تمدید تاریخ صلاحیت انقضای گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
87 فهرست بهای نگهداری و تعمیر شبکه اصلی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی - سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
88 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
89 دستورالعمل پذیرش و تصویب طرح های عمرانی شهری تهران ( فرآیند پدیدآوری) دانلود رایگان بخشنامه
90 شرح خدمات همسان مطالعات توجیهی طرحهای عمرانی شهری دانلود رایگان بخشنامه
91 نرخ فولاد و سیمان برای نیمه سال اول 1399 دانلود رایگان بخشنامه
92 دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت تعدیل در پیمان های منعقد شده بر اساس فهارس بهای تجمیعی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
93 راهنمای شرح خدمات همسان مطالعات توجیهی طرحهای عمرانی شهری دانلود رایگان بخشنامه
94 ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه(ضریب b)موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری دانلود رایگان بخشنامه
95 الزامی کردن تعدیل در قراردادهای عمرانی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
96 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری(ویرایش سوم) دانلود رایگان بخشنامه
97 راهنمای مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده رو با مسیر دوچرخه در انطباق با سند 60-8-6 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
98 ابلاغ شاخص های تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
99 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
100 ابلاغیه شورای فنی در خصوص ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادره از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
101 ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه ( ضریب b) موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری، سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
102 تعدیل در قراردادهای منعقده بر اساس فهارس بهای تجمیعی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
103 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک،سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
104 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت ( تجدید نظر اول) دانلود رایگان بخشنامه
105 مناسب سازی معابر شهر تهران ( پیاده رو و پیاده راه ها) دانلود رایگان بخشنامه
106 ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران حدود ضریب کارشناسی ( آلفا) موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسبترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری ، سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
107 شرح خدمات همسان مطالعات تونل های ترافیک شهری دانلود رایگان بخشنامه
108 ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه(ضریب b) موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری سند ( 19-8-6 )نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
109 تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
110 تصویبنامه درخصوص تعیین سقف فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری های سراسر کشور (به استثنای شهرداری تهران) و شهرداران دانلود رایگان بخشنامه
111 دستورالعمل ضوابط پذیرش و کسر بهای قیرهای مصرفی در عملیات راه سازی و تعمیر و نگهداری راه ها دانلود رایگان بخشنامه
112 شاخص های موقت تعدیل دوره سه ماهه دوم سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
113 دستورالعمل همسان تعیین حق الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش سوم) دانلود رایگان بخشنامه
114 شاخص های موقت تعدیل دوره سه ماهه اول سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
115 دستورالعمل تهیه پوسته طرح برای تونل های شهری و فضاهای زیر سطحی دانلود رایگان بخشنامه
116 فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
117 ابلاغ شاخص های قطعی تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
118 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
119 فهرست بهای تجمیعی نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
120 ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺴﻨﺠﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣتﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دانلود رایگان بخشنامه
121 دستورالعمل جانمایی تاسیسات شهری در مجاورت پل ها، تونل های ترافیکی و معابر شهری دانلود رایگان بخشنامه
122 دﺳتﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان دانلود رایگان بخشنامه
123 حدود ضریب کارشناسی آلفا در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
124 ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
125 ضریب پیش بینی تعدیل قیمت ها در دوره های سه ماهه (ضریب b) دانلود رایگان بخشنامه
126 ابلاغیه شورای فنی ابلاغ فهارس پایه نظام فنی و اجرایی کشور دانلود رایگان بخشنامه
127 شرح خدمات همسان مطالعات تعمیر و نگهداری پل ها دانلود رایگان بخشنامه
128 فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری دانلود رایگان بخشنامه
129 ضوابط و دستورالعمل کدگذاری و طراحی تابلوهای هدایت مسیر معابر شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
130 فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
131 شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
132 سند جامع سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
133 فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
134 تمدید حدود ضریب کارشناسی الفا در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
135 مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر چراغ های راهنمایی و رانندگی دانلود رایگان بخشنامه
136 مشخصات فنی عملیات ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی تونل های شهری و پل صدر دانلود رایگان بخشنامه
137 مشخصات فنی نظافت و شستشوی تونل های شهری و پل صدر دانلود رایگان بخشنامه
138 فهرست بهای خط کشی های معابر شهری - سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
139 ابلاغ شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در قراردادهای عمران شهری دانلود رایگان بخشنامه
140 ابلاغ شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح دانلود رایگان بخشنامه
141 شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح - ویرایش دوم دانلود رایگان بخشنامه
142 شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در قراردادهای عمران شهری - ویرایش دوم دانلود رایگان بخشنامه
143 دستورالعمل بازرسی سطح 2 (چشمی) پل های شهری - ویرایش دوم دانلود رایگان بخشنامه
144 دستورالعمل بازرسی سطح 1 پل ها - ویرایش اول دانلود رایگان بخشنامه
145 دستورالعمل بازدید پل ها - ویرایش اول دانلود رایگان بخشنامه
146 مشخصات فنی و اجرایی روسازی مسیر اتوبوس های تندرو دانلود رایگان بخشنامه
147 ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
148 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
149 اصلاحیه بخشنامه شماره 70-417596 مورخ 22-04-98 حدود ضریب کارشناسی آلفا دانلود رایگان بخشنامه
150 ضریب افزایش یا کاهش قیمت ها در دوره های 3 ماهه (ضریب b) دانلود رایگان بخشنامه
151 حدود ضریب کارشناسی آلفا در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
152 فهرست واحد بهای پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
153 ضریب تطبیق(cp) در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
154 آیین نامه کمیته مشورتی شورای فنی (ویرایش سوم) دانلود رایگان بخشنامه
155 فهارس بهای واحد پایه سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
156 تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
157 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
158 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
159 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهرداری تهران 1398-1402 دانلود رایگان بخشنامه
160 دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد دانلود رایگان بخشنامه
161 جوابیه شواری اسلامی شهر تهران به اعتراض هیأت تطبیق به متن مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» ابلاغی به شماره 20355-2486-160مورخ 16-07-97 دانلود رایگان بخشنامه
162 ضوابط و دستورالعمل کدگذاری و طراحی تابلوهای هدایت مسیر معابر شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
163 مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران مصوب 10-07-1397 دانلود رایگان بخشنامه
164 مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
165 الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق مصوب 08-07-1397 دانلود رایگان بخشنامه
166 اصلاحیه مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران ابلاغی به شماره15837-580-160 مورخ17-8-83 و اصلاحات بعدی آن دانلود رایگان بخشنامه
167 جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به نامه شماره‌ 5015 -1-97 مورخ 29-05-1397 فرمانداری تهران موضوع اعتراض هیأت تطبیق، به متن مصوبه «طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران » دانلود رایگان بخشنامه
168 فهرست بهای خاص ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی پل و تونل های شهر تهران سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
169 فهرست بهای خاص نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات تونل های شهری و پل شهید صدر تهران سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
170 فهرست بهای نظافت و شستشوی پل و تونل های شهر تهران سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
171 ممانعت از تخلیه مصالح و اضافات عملیات عمرانی در انهار دانلود رایگان بخشنامه
172 اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی ـ ابلاغی به شماره 30129-1999-160 مورخ 05-11-1393 و اصلاحیه بعدی آن دانلود رایگان بخشنامه
173 بررسی اسناد طراحی قبل از ابلاغ به پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
174 تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات نگهداشت خدمات شهری و محیط‌ زیست دانلود رایگان بخشنامه
175 استفاده مجدد از تراشه های آسفالت دانلود رایگان بخشنامه
176 فهارس بهای واحد پایه سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
177 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
178 ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
179 پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه در سال 1397 (ضریب b) دانلود رایگان بخشنامه
180 راهنمای انتخاب مشاور دانلود رایگان بخشنامه
181 الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری دانلود رایگان بخشنامه
182 الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه برنامه عملیاتی واکنش اضطراری برای مقابله با زلزله در شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
183 مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
184 مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
185 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
186 مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری -ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
187 مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
188 ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
189 مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
190 فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
191 ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
192 ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
193 ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
194 ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
195 ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
196 ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
197 ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b) دانلود رایگان بخشنامه
198 ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
199 ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
200 اصلاح تبصره سوم مصوبه «تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
201 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
202 دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
203 ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
204 ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
205 ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
206 آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
207 آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
208 دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالت دانلود رایگان بخشنامه
209 ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
210 آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالت دانلود رایگان بخشنامه
211 فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
212 فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
213 فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
214 فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
215 فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
216 ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
217 ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393 دانلود رایگان بخشنامه
218 ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
219 تفویض برخی از اختیارات مالی دانلود رایگان بخشنامه
220 تفویض برخی از اختیارات مالی دانلود رایگان بخشنامه
221 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
222 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
223 فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
224 مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکی دانلود رایگان بخشنامه
225 ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو ها دانلود رایگان بخشنامه
226 فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
227 مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری دانلود رایگان بخشنامه
228 دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهری دانلود رایگان بخشنامه
229 فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
230 ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
231 دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی  دانلود رایگان بخشنامه
232  دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم) دانلود رایگان بخشنامه
233 ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاور دانلود رایگان بخشنامه
234 ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
235 ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
236 الزامات اقدامات نگهداشت معابر دانلود رایگان بخشنامه
237 فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
238 فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
239 فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
240 ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
241 فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
242 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
243 دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2- - منسوخ شده دانلود رایگان بخشنامه
244 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران (1393-1397) دانلود رایگان بخشنامه
245 آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی  دانلود رایگان بخشنامه
246 دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1- منسوخ شده دانلود رایگان بخشنامه
247 سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران  دانلود رایگان بخشنامه
248 تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392  دانلود رایگان بخشنامه
249 دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری - ویرایش یکم دانلود رایگان بخشنامه
250 دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح - ویرایش یکم دانلود رایگان بخشنامه
251 دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق دانلود رایگان بخشنامه
252 مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری  دانلود رایگان بخشنامه
253 فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
254 فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
255 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392  دانلود رایگان بخشنامه
256 فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
257 فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392  دانلود رایگان بخشنامه
258 مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری  دانلود رایگان بخشنامه
259 دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی  دانلود رایگان بخشنامه
260 دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - منسوخ شده با ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
261 دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران  دانلود رایگان بخشنامه
262 دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391  دانلود رایگان بخشنامه
263 راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت  دانلود رایگان بخشنامه
264 راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت  دانلود رایگان بخشنامه
265 راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه  دانلود رایگان بخشنامه
266 راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت  دانلود رایگان بخشنامه
267 مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران  دانلود رایگان بخشنامه
268 راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای  دانلود رایگان بخشنامه
269 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391  دانلود رایگان بخشنامه
270 مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی دانلود رایگان بخشنامه
271 دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ) دانلود رایگان بخشنامه
272 دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار  دانلود رایگان بخشنامه
273 راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
274 ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390 دانلود رایگان بخشنامه
275 دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
276 انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش دانلود رایگان بخشنامه
277 ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم دانلود رایگان بخشنامه
278 بودجه ریزی عملیاتی دانلود رایگان بخشنامه
279 ضوابط پذیرش جداول بتنی دانلود رایگان بخشنامه
280 تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیم دانلود رایگان بخشنامه
281 بودجه عمرانی سال 1390 مناطق دانلود رایگان بخشنامه
282 موافقت نامه همسان مدیر طرح دانلود رایگان بخشنامه
283 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان ها و شرکت های وابسته یه شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
284 ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389 دانلود رایگان بخشنامه
285 آئین نامه خرید خدمات مشاوره دانلود رایگان بخشنامه
286 ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی دانلود رایگان بخشنامه
287 اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 دانلود رایگان بخشنامه
288 نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
289 انتخاب آزمایشگاه مقیم دانلود رایگان بخشنامه
290 انتخاب عامل چهارم دانلود رایگان بخشنامه
291 انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع دانلود رایگان بخشنامه
292 حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388 دانلود رایگان بخشنامه
293 ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی دانلود رایگان بخشنامه
294 ابلاغ فهارس بهای سال 88 دانلود رایگان بخشنامه
295 ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی دانلود رایگان بخشنامه
296 برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
297 آیین نامه مالی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
298 آیین نامه معاملات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
299 تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
300 آیین نامه طراحی راه های شهری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 301 آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌ دانلود رایگان بخشنامه
302 راهنمای بازرسی چشمی پل های شهری دانلود رایگان بخشنامه
303 دستورالعمل اجرایی نحوه عقد قرارداد پروژه های مشارکتی دانلود رایگان بخشنامه