گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 شاخص های قطعی تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 2 دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت تعدیل در پیمانهای منعقد شده بر اساس فهارس بهای تجمیعی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 3 دستورالعمل ایمنی، کنترل و خدمات نگهداری و بهره برداری از سامانه های هوشمند تونل های شهر تهران و پل شهید صدر دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 4 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
5 دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها دانلود رایگان بخشنامه
6 فهرست بهای مرمت، پیرایش و حذف زواید جداره های شهری سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
7 فهرست بهای تجمیعی مقاطع پیاده روسازی و شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
8 فهرست بهای سرپناه ایستگاههای اتوبوس و اتوبوس تندرو (BRT) سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
9 فهرست بهای نگهداری و تعمیر شبکه اصلی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
10 مشخصات فنی تهیه، نصب، بهره برداری، تعمیر و نگهداری سامانه های نظارت تصویری و سامانه های ثبت تخلف ترافیک شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
11 فهرست بهای تجمیعی نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراههای شهری سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
12 ابلاغ فهارس پایه نظام فنی واجرایی کشور در سال 1401 در رشته نیروی برق دانلود رایگان بخشنامه
13 ابلاغ فهارس پایه نظام فنی واجرایی کشور 1401 دانلود رایگان بخشنامه
14 ضریب افزایش یا کاهش قیمت ها در دوره های سه ماهه (ضریب b) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری، سند ( 19-8-6 ) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
15 حدود ضریب کارشناسی (آلفا) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش سوم)، سند ( 19-8-6 ) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
16 ضریب تطبیق (بتا) موضوع دستورالعمل تعیین حق الزحمه مشاوران و واحد های خدمات مدیریت طرح (ویرایش سوم)، سند 33-8-4 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
17 مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر زیرساخت شبکه فیبرنوری و سامانه‌های بیسیم شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
18 مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تابلوهای متغیر خبری و نمایشگرهای شهری شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
19 مشخصات فنی عملیات عمرانی سیستم های حمل و نقل هوشمند شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
20 مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر چراغ های راهنمایی و رانندگی شهر تهران (ویرایش اول) دانلود رایگان بخشنامه
21 فهرست بهای حذف زواید و پیرایش جداره های شهری سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
22 شرح خدمات مطالعات و طراحی کارهای ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
23 مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و اتوبوس تندرو (BRT) دانلود رایگان بخشنامه
24 فهرست بهای تعمیر، نگهداری و مقاوم سازی پلهای شهری سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
25 شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
26 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
27 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
28 دستورالعمل کنترل کیفی بتن حاوی الیاف پلی‌اولفین دانلود رایگان بخشنامه
29 مدیریت و توزیع تعداد ظرفیت کاری پیمانکاران و مشاوران در فعالیت های عمرانی دانلود رایگان بخشنامه
30 ضوابط طراحی ایستگاه‌های قطارشهری و حومه دانلود رایگان بخشنامه
31 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
32 فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال، خطوط هوایی انتقال، خطوط زمینی انتقال و توزیع نیروی برق سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
33 مدیریت و توزیع تعداد ظرفیت کاری پیمانکاران در فعالیت های عمرانی دانلود رایگان بخشنامه
34 فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
35 فهرست بهای علائم و تجهیزات ترافیکی (خط کشی، تابلو، تجهیزات و ضربه گیر) سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
36 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
37 دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت تعدیل در پیمانهای منعقد شده بر اساس فهارس بهای تجمیعی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
38 سند راهنمای نظام مدیریت کیفیت طرح های عمرانی شهری تهران دانلود رایگان بخشنامه
39 تعرفه انجام خدمات مطالعات زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین سال 1400 (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
40 ابهام درخصوص لغو مصوبه مورخ 1390.06.03 شورای فنی و بخشنامه شماره 742303.70 مورخ 90.07.09 با موضوع اختیارات تفویضی شورای عالی فنی به کمیته فنی مناطق 22گانه و کمیته کارشناسی دانلود رایگان بخشنامه
41 شاخص های قطعی تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
42 مدیریت و توزیع تعداد ظرفیت کاری شرکت های مهندسین مشاور دانلود رایگان بخشنامه
43 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی و شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
44 مدیریت و توزیع تعداد ظرفیت کاری عاملین همکار در فعالیت های عمرانی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
45 فهرست بهای تجمیعی نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
46 شرح خدمات همسان مطالعات و طراحی تقاطع های غیرهمسطح شهری دانلود رایگان بخشنامه
47 فهرست بهای کلان راه سازی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
48 حدود ضریب کارشناسی ( آلفا) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری ( ویرایش سوم) دانلود رایگان بخشنامه
49 ضریب تطبیق ( بتا) موضوع دستورالعمل تعیین حق الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح ( ویرایش سوم )، سند 33-8-4 دانلود رایگان بخشنامه
50 ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه ( ضریب b) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
51 ضوابط و مشخصات فنی و تجهیزات شهری دوچرخه ( رمپ و پارکینگ ) دانلود رایگان بخشنامه
52 ابلاغ فهارس پایه نظام فنی و اجرایی کشور 1400 دانلود رایگان بخشنامه
53 اعمال ضریب متوسط افزایش وزنی برای محاسبه حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت کاری شرکت های پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
54 تمدید تاریخ صلاحیت انقضای گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
55 فهرست بهای نگهداری و تعمیر شبکه اصلی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی - سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
56 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
57 دستورالعمل پذیرش و تصویب طرح های عمرانی شهری تهران ( فرآیند پدیدآوری) دانلود رایگان بخشنامه
58 شرح خدمات همسان مطالعات توجیهی طرحهای عمرانی شهری دانلود رایگان بخشنامه
59 نرخ فولاد و سیمان برای نیمه سال اول 1399 دانلود رایگان بخشنامه
60 دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت تعدیل در پیمان های منعقد شده بر اساس فهارس بهای تجمیعی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
61 راهنمای شرح خدمات همسان مطالعات توجیهی طرحهای عمرانی شهری دانلود رایگان بخشنامه
62 ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه(ضریب b)موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری دانلود رایگان بخشنامه
63 الزامی کردن تعدیل در قراردادهای عمرانی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
64 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری(ویرایش سوم) دانلود رایگان بخشنامه
65 راهنمای مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده رو با مسیر دوچرخه در انطباق با سند 60-8-6 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
66 ابلاغ شاخص های تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
67 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
68 ابلاغیه شورای فنی در خصوص ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادره از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
69 ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه ( ضریب b) موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری، سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
70 تعدیل در قراردادهای منعقده بر اساس فهارس بهای تجمیعی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
71 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک،سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
72 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت ( تجدید نظر اول) دانلود رایگان بخشنامه
73 مناسب سازی معابر شهر تهران ( پیاده رو و پیاده راه ها) دانلود رایگان بخشنامه
74 ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران حدود ضریب کارشناسی ( آلفا) موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسبترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری ، سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
75 شرح خدمات همسان مطالعات تونل های ترافیک شهری دانلود رایگان بخشنامه
76 ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه(ضریب b) موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری سند ( 19-8-6 )نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
77 تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
78 تصویبنامه درخصوص تعیین سقف فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری های سراسر کشور (به استثنای شهرداری تهران) و شهرداران دانلود رایگان بخشنامه
79 دستورالعمل ضوابط پذیرش و کسر بهای قیرهای مصرفی در عملیات راه سازی و تعمیر و نگهداری راه ها دانلود رایگان بخشنامه
80 شاخص های موقت تعدیل دوره سه ماهه دوم سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
81 دستورالعمل همسان تعیین حق الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش سوم) دانلود رایگان بخشنامه
82 شاخص های موقت تعدیل دوره سه ماهه اول سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
83 دستورالعمل تهیه پوسته طرح برای تونل های شهری و فضاهای زیر سطحی دانلود رایگان بخشنامه
84 فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
85 ابلاغ شاخص های قطعی تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
86 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
87 فهرست بهای تجمیعی نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
88 ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺴﻨﺠﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣتﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دانلود رایگان بخشنامه
89 دستورالعمل جانمایی تاسیسات شهری در مجاورت پل ها، تونل های ترافیکی و معابر شهری دانلود رایگان بخشنامه
90 دﺳتﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان دانلود رایگان بخشنامه
91 حدود ضریب کارشناسی آلفا در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
92 ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
93 ضریب پیش بینی تعدیل قیمت ها در دوره های سه ماهه (ضریب b) دانلود رایگان بخشنامه
94 ابلاغیه شورای فنی ابلاغ فهارس پایه نظام فنی و اجرایی کشور دانلود رایگان بخشنامه
95 شرح خدمات همسان مطالعات تعمیر و نگهداری پل ها دانلود رایگان بخشنامه
96 فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری دانلود رایگان بخشنامه
97 ضوابط و دستورالعمل کدگذاری و طراحی تابلوهای هدایت مسیر معابر شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
98 فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
99 شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
100 سند جامع سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
101 فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
102 تمدید حدود ضریب کارشناسی الفا در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
103 مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر چراغ های راهنمایی و رانندگی دانلود رایگان بخشنامه
104 مشخصات فنی عملیات ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی تونل های شهری و پل صدر دانلود رایگان بخشنامه
105 مشخصات فنی نظافت و شستشوی تونل های شهری و پل صدر دانلود رایگان بخشنامه
106 فهرست بهای خط کشی های معابر شهری - سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
107 ابلاغ شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در قراردادهای عمران شهری دانلود رایگان بخشنامه
108 ابلاغ شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح دانلود رایگان بخشنامه
109 شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادهای تامین مصالح - ویرایش دوم دانلود رایگان بخشنامه
110 شیوه نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در قراردادهای عمران شهری - ویرایش دوم دانلود رایگان بخشنامه
111 دستورالعمل بازرسی سطح 2 (چشمی) پل های شهری - ویرایش دوم دانلود رایگان بخشنامه
112 دستورالعمل بازرسی سطح 1 پل ها - ویرایش اول دانلود رایگان بخشنامه
113 دستورالعمل بازدید پل ها - ویرایش اول دانلود رایگان بخشنامه
114 مشخصات فنی و اجرایی روسازی مسیر اتوبوس های تندرو دانلود رایگان بخشنامه
115 ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
116 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
117 اصلاحیه بخشنامه شماره 70-417596 مورخ 22-04-98 حدود ضریب کارشناسی آلفا دانلود رایگان بخشنامه
118 ضریب افزایش یا کاهش قیمت ها در دوره های 3 ماهه (ضریب b) دانلود رایگان بخشنامه
119 حدود ضریب کارشناسی آلفا در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
120 فهرست واحد بهای پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
121 ضریب تطبیق(cp) در دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
122 آیین نامه کمیته مشورتی شورای فنی (ویرایش سوم) دانلود رایگان بخشنامه
123 فهارس بهای واحد پایه سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
124 تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
125 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
126 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
127 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهرداری تهران 1398-1402 دانلود رایگان بخشنامه
128 دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد دانلود رایگان بخشنامه
129 جوابیه شواری اسلامی شهر تهران به اعتراض هیأت تطبیق به متن مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» ابلاغی به شماره 20355-2486-160مورخ 16-07-97 دانلود رایگان بخشنامه
130 ضوابط و دستورالعمل کدگذاری و طراحی تابلوهای هدایت مسیر معابر شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
131 مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران مصوب 10-07-1397 دانلود رایگان بخشنامه
132 مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
133 الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق مصوب 08-07-1397 دانلود رایگان بخشنامه
134 اصلاحیه مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران ابلاغی به شماره15837-580-160 مورخ17-8-83 و اصلاحات بعدی آن دانلود رایگان بخشنامه
135 جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به نامه شماره‌ 5015 -1-97 مورخ 29-05-1397 فرمانداری تهران موضوع اعتراض هیأت تطبیق، به متن مصوبه «طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران » دانلود رایگان بخشنامه
136 فهرست بهای خاص ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی پل و تونل های شهر تهران سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
137 فهرست بهای خاص نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات تونل های شهری و پل شهید صدر تهران سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
138 فهرست بهای نظافت و شستشوی پل و تونل های شهر تهران سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
139 ممانعت از تخلیه مصالح و اضافات عملیات عمرانی در انهار دانلود رایگان بخشنامه
140 اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی ـ ابلاغی به شماره 30129-1999-160 مورخ 05-11-1393 و اصلاحیه بعدی آن دانلود رایگان بخشنامه
141 بررسی اسناد طراحی قبل از ابلاغ به پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
142 تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات نگهداشت خدمات شهری و محیط‌ زیست دانلود رایگان بخشنامه
143 استفاده مجدد از تراشه های آسفالت دانلود رایگان بخشنامه
144 فهارس بهای واحد پایه سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
145 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
146 ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
147 پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه در سال 1397 (ضریب b) دانلود رایگان بخشنامه
148 راهنمای انتخاب مشاور دانلود رایگان بخشنامه
149 الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری دانلود رایگان بخشنامه
150 الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه برنامه عملیاتی واکنش اضطراری برای مقابله با زلزله در شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
151 مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
152 مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
153 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
154 مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری -ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
155 مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
156 ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
157 مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
158 فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
159 ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
160 ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
161 ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
162 ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
163 ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
164 ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
165 ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b) دانلود رایگان بخشنامه
166 ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
167 ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
168 اصلاح تبصره سوم مصوبه «تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
169 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
170 دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
171 ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
172 ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
173 ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
174 آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
175 آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
176 دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالت دانلود رایگان بخشنامه
177 ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
178 آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالت دانلود رایگان بخشنامه
179 فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
180 فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
181 فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
182 فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
183 فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
184 ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
185 ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393 دانلود رایگان بخشنامه
186 ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
187 تفویض برخی از اختیارات مالی دانلود رایگان بخشنامه
188 تفویض برخی از اختیارات مالی دانلود رایگان بخشنامه
189 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
190 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
191 فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
192 مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکی دانلود رایگان بخشنامه
193 ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو ها دانلود رایگان بخشنامه
194 فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
195 مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری دانلود رایگان بخشنامه
196 دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهری دانلود رایگان بخشنامه
197 فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
198 ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
199 دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی  دانلود رایگان بخشنامه
200  دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم) دانلود رایگان بخشنامه
201 ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاور دانلود رایگان بخشنامه
202 ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
203 ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
204 الزامات اقدامات نگهداشت معابر دانلود رایگان بخشنامه
205 فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
206 فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
207 فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
208 ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
209 فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
210 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
211 دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2 دانلود رایگان بخشنامه
212 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران (1393-1397) دانلود رایگان بخشنامه
213 آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی  دانلود رایگان بخشنامه
214 دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1 دانلود رایگان بخشنامه
215 سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران  دانلود رایگان بخشنامه
216 تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392  دانلود رایگان بخشنامه
217 دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری - ویرایش یکم دانلود رایگان بخشنامه
218 دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح - ویرایش یکم دانلود رایگان بخشنامه
219 دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق دانلود رایگان بخشنامه
220 مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری  دانلود رایگان بخشنامه
221 فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
222 فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392 دانلود رایگان بخشنامه
223 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392  دانلود رایگان بخشنامه
224 فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
225 فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392  دانلود رایگان بخشنامه
226 مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری  دانلود رایگان بخشنامه
227 دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی  دانلود رایگان بخشنامه
228 دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم)  دانلود رایگان بخشنامه
229 دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران  دانلود رایگان بخشنامه
230 دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391  دانلود رایگان بخشنامه
231 راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت  دانلود رایگان بخشنامه
232 راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت  دانلود رایگان بخشنامه
233 راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه  دانلود رایگان بخشنامه
234 راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت  دانلود رایگان بخشنامه
235 مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران  دانلود رایگان بخشنامه
236 راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای  دانلود رایگان بخشنامه
237 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391  دانلود رایگان بخشنامه
238 مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی دانلود رایگان بخشنامه
239 دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ) دانلود رایگان بخشنامه
240 دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار  دانلود رایگان بخشنامه
241 راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
242 ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390 دانلود رایگان بخشنامه
243 دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاری دانلود رایگان بخشنامه
244 انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش دانلود رایگان بخشنامه
245 ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم دانلود رایگان بخشنامه
246 بودجه ریزی عملیاتی دانلود رایگان بخشنامه
247 ضوابط پذیرش جداول بتنی دانلود رایگان بخشنامه
248 تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیم دانلود رایگان بخشنامه
249 بودجه عمرانی سال 1390 مناطق دانلود رایگان بخشنامه
250 موافقت نامه همسان مدیر طرح دانلود رایگان بخشنامه
251 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان ها و شرکت های وابسته یه شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
252 ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389 دانلود رایگان بخشنامه
253 آئین نامه خرید خدمات مشاوره دانلود رایگان بخشنامه
254 ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی دانلود رایگان بخشنامه
255 اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 دانلود رایگان بخشنامه
256 نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
257 انتخاب آزمایشگاه مقیم دانلود رایگان بخشنامه
258 انتخاب عامل چهارم دانلود رایگان بخشنامه
259 انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع دانلود رایگان بخشنامه
260 حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388 دانلود رایگان بخشنامه
261 ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی دانلود رایگان بخشنامه
262 ابلاغ فهارس بهای سال 88 دانلود رایگان بخشنامه
263 ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی دانلود رایگان بخشنامه
264 برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
265 آیین نامه مالی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
266 آیین نامه معاملات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
267 تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
268 آیین نامه طراحی راه های شهری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 269 آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌ دانلود رایگان بخشنامه
270 راهنمای بازرسی چشمی پل های شهری دانلود رایگان بخشنامه
271 دستورالعمل اجرایی نحوه عقد قرارداد پروژه های مشارکتی دانلود رایگان بخشنامه