ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه(ضریب b) موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری سند ( 19-8-6 )نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
-
581659/70
1399/06/20
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه