ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه(ضریب b)موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری
-
956667/70
1399/09/30
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد