ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه ( ضریب b) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات
-
70/30158
1400/01/21
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد