ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران ضریب افزایش یا کاهش قیمتها در دوره های سه ماهه ( ضریب b) موضوع بند 3 دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری، سند (19-8-6) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
-
757285/70
1399/07/30
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد