ضریب پیش بینی تعدیل قیمت ها در دوره های سه ماهه (ضریب b)
-
70/22194
1399/01/23
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد