ضریب افزایش یا کاهش قیمت ها در دوره های سه ماهه (ضریب b) موضوع دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری، سند ( 19-8-6 ) نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
-
70/7989
1401/01/10
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد