گنجینه قوانین و مقررات مالیاتی کشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
ضوابط جدید 1 نکاتی در خصوص از دستور کار خارج نمودن بررسی و رسیدگی به تراکنش‌ های بانکی موارد مندرج در بخشنامه شماره 200.20305.د مورخ 1403.03.29 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 2 قواعد افزایش حد مجاز فروش مودیان عضو سامانه مودیان برای دوره بهار 1403 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 3 ارسال تصویر تصویب ‌نامه شماره 55965.ت62293هـ مورخ 1403.04.04 هیئت محترم وزیران در خصوص آیین ‌نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی(بورس) به دانشجویان ایرانی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 4 مهلت تسلیم (اصلاح، تکمیل و استرداد) اظهارنامه دوره بهار مالیات بر ارزش افزوده سال 1403 دانلود رایگان بخشنامه
5 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 6 حکم مالیاتی آیین نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی (بورس) به دانشجویان ایرانی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 7 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 8 اطلاعیه شماره 37- در خصوص الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 از تاریخ 1403.04.01 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 9 اطلاعیه شماره 36- در خصوص لزوم استفاده مودیان از شماره اقتصادی جدید دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 10 ارسال آیین‌ نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 11 اطلاعیه شماره 35- نحوه محاسبه حد مجاز ماده 6 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 12 معافیت واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از مبادی رسمی کشور از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
13 تبیین چگونگی اجرای حکم مواد 182 و 191 قانون مالیات­های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
14 ارسال تصویر تصویب‌ نامه شماره 45449.ت62343هـ مورخ 1403.03.16 هیأت محترم وزیران در خصوص طرح آموزش برای اشتغال دانش‌ آموختگان (آباد) دانلود رایگان بخشنامه
15 جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
16 ارسال تصویر تصویب‌ نامه شماره 38371.ت62285هـ مورخ 1403.03.05 هیئت محترم وزیران با موضوع اصلاح آیین‌ نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانلود رایگان بخشنامه
17 تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی با رعایت مقررات مواد (191) و (167) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
18 ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فروردین و اردیبهشت سال 1403 دانلود رایگان بخشنامه
19 ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌ های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 20 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.03.02 در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب، برق، گاز طبیعی، نفت تولیدی (نفت خام میعانات گازی و گاز طبیعی) خام و فرآورده های تولیدی و وارداتی دانلود رایگان بخشنامه
21 اطلاعیه شماره 31- در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی مربوط به سال جدید دانلود رایگان بخشنامه
22 بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه 1403 دانلود رایگان بخشنامه
23 ارسال «فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی» موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
24 اصلاحیه آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 214909 مورخ 1402.11.03 دانلود رایگان بخشنامه
25 لغو بند (ح) بخشنامه شماره 20.95.9 مورخ 1395.02.04 با عنایت به رای موضوع دادنامه شماره 439 مورخ 1399.03.20 دانلود رایگان بخشنامه
26 ارسال تصویر صورتجلسه شماره 201-9 مورخ 1402.12.20 شورای عالی مالیاتی، درخصوص «ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات ‌های مستقیم» دانلود رایگان بخشنامه
27 جرایم موضوع بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده 37 آن قانون دانلود رایگان بخشنامه
28 اصلاحیه ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
29 ارسال تصویر تصویبنامه شماره 12849.ت62504هـ مورخ 1403.01.29 هیأت محترم وزیران، موضوع فهرست شناسه (کد) تعرفه های جزء (2) بند (الف) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
30 استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده دانلود رایگان بخشنامه
31 ارسال تصویر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید دانلود رایگان بخشنامه
32 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003197328 مورخ 1402.12.09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب بند 3-3 و عبارت «رأی آن قطعی و لازم‌الاجراء بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود مندرج در بند 5 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم» (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210.99.9 مورخ1399.01.20 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی) دانلود رایگان بخشنامه
33 مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394.04.31 دانلود رایگان بخشنامه
34 اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی) دانلود رایگان بخشنامه
35 رفع ابهام از نحوه محاسبه جرائم موضوع مواد (35) و (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
36 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002963991 مورخ 1402.11.15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه سازمان بازرسی کل کشور از ماده (2) آیین‌نامه ماده (10) قانون حمایت از شرکت ‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ ها و اختراعات دانلود رایگان بخشنامه
37 آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی دانلود رایگان بخشنامه
38 ابلاغ شیوه نامه اصلاحی موضوع بند (3-1) ماده (3) اصلاحی آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 219 ق.م.م دانلود رایگان بخشنامه
39 اطلاعیه شماره 22- افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان به 21 روز دانلود رایگان بخشنامه
40 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402.11.10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401.05.11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200.93.524 مورخ 1393.06.22 سازمان امور مالیاتی کشور; دانلود رایگان بخشنامه
41 تصویر دادنامه شماره 140231390002727652 مورخ 1402.10.19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال از زمان تصویب جزء (ب) بند (8) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384.06.30، دانلود رایگان بخشنامه
42 تاکید بر اجرای بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی در راستای برپایی میز خدمت وجوه واریزی به حساب بانکی تجاری POS نمایشگاه اتومبیل دانلود رایگان بخشنامه
43 ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
44 ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394.04.31 برای اجرا در سال 1403 دانلود رایگان بخشنامه
45 تبیین نحوه بهره برداری از ظرفیت ماده (238) قانون مالیات های مستقیم به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
46 آیین نامه اجرایی تبصره ماده (8) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها دانلود رایگان بخشنامه
47 نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی دانلود رایگان بخشنامه
48 عدم انجام اقدامات اجرایی در خصوص مالیاتهای که در اجرای مقررات تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای قطعی به هیات 216 ارجاع و هنوز رای صادر نگردیده است دانلود رایگان بخشنامه
49 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002587410 مورخ 1402.10.05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384.07.27 سازمان امور مالیاتی و ابطال از تاریخ تصویب بند 2 رأی شماره 30.4.11818 مورخ 1376.11.19 و رای شماره 30.4.11886 مورخ 1371.10.13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی; دانلود رایگان بخشنامه
50 تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم برای فصل پاییز 1402 تا پایان بهمن ماه در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 دانلود رایگان بخشنامه
51 تبیین حکم مقرر در بند (الف) تبصره 11 قانون بودجه سال‌های 1401 و 1402 درخصوص مالیات پروژه‌های مسکن مهر و ماده (17) قانون جهش تولید مسکن دانلود رایگان بخشنامه
52 ابلاغ فهرست کتابفروشی های واجد شرایط بهره مندی از معافیت بند (ل) ماده 139 ق.م.م به تفکیک استانهای ذیربط به شرح فایل پیوست دانلود رایگان بخشنامه
53 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002586745 مورخ 1402.10.05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویبِ عبارت به استثناء انواع شیر طعم دار از ستون توضیحات ردیف (4-8) صفحه 9 فهرست عناوین کالا‌ها و خدمات معاف مندرج در ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 دانلود رایگان بخشنامه
54 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002654594 مورخ 1402.10.12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال قسمتی از ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب هیئت وزیران از حیث تعیین هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
55 آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394.04.31 دانلود رایگان بخشنامه
56 محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی دانلود رایگان بخشنامه
57 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
58 ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
59 ارسال مصوبه شماره 207075 مورخ 1402.10.24 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دانلود رایگان بخشنامه
60 الحاق بند (هـ) و تبصره ذیل آن به ماده 29 و تبصره های (2) و (3) به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 دانلود رایگان بخشنامه
61 بند ت ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
62 ارسال تصویر نامه شماره 352673 مورخ 1402.03.13 وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی دانلود رایگان بخشنامه
63 تسهیل بهره‌مندی وراث از سپرده متوفیان و وظایف بانک ها و موسسات اعتباری در این خصوص دانلود رایگان بخشنامه
64 ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
65 اطلاعیه شماره 18- محاسبه حدمجاز هر دوره مالیاتی بر اساس اظهارنامه های تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
66 ارسال تصویر تصویب نامه شماره 173801.ت61907هـ مورخ 1402.09.22 هیات محترم وزیران با موضوع اصلاح نصاب مقرر در تصویب نامه شماره 3286.ت38929ک مورخ 1387.01.19 هیات یاد شده به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
67 ارسال تصویر تصویبنامه شماره 164517.ت61747هـ مورخ 1402.09.11 هیأت محترم وزیران در خصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان خسارت دیده شهرستان های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند به دلیل خشکسالی استان سیستان و بلوچستان در اجرای ماده 165 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
68 نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (100) عملکرد سال 1401 فاقد فرم تبصره ماده (100) و اظهارنامه عملکرد دانلود رایگان بخشنامه
69 تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پاییز) سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
70 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402.08.23 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200.1401.10 مورخ 1401.02.10 از تاریخ تصویب آن دانلود رایگان بخشنامه
71 ارسال تصویر نامه شماره 122.142676 مورخ 1402.09.22 سازمان بورس و اوراق بهادار شامل فهرست مربوط به (20) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا (از تاریخ 1402.08.18 لغایت 1402.09.14) دانلود رایگان بخشنامه
72 ارسال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8-201 مورخ 1402.09.18 در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
73 رفع ابهام از قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) بند (2) بخشنامه شماره 200.97.177 مورخ 1397.12.28 با عنایت به مفاد رای موضوع دادنامه شماره 140109970905811180 مورخ 1401.06.29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
74 ابطال عبارت مربوط به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.03.02 در بخشنامه شماره 210.62051.د مورخ 1401.09.27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی که تاریخ اجرای قانون یاد شده را 1400.10.13 اعلام نموده است. دانلود رایگان بخشنامه
75 استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق دانلود رایگان بخشنامه
76 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، موضوع تصویب ‌نامه‌ شماره 146796.ت61218هـ مورخ 1402.08.16 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
77 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002102097 مورخ 15.08.1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه اتاق اصناف شهرستان شمیرانات از بندهای (1) و (2) ماده (5) دستورالعمل شماره 530.1401.200 مورخ 18.04.1401 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
78 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002088887 مورخ 14.08.1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای امید یاهو از بند (9) دستورالعمل شماره 70313 مورخ 14.04.1401 دانلود رایگان بخشنامه
79 ارسال تصویر تصویب ‌نامه های شماره 235129.ت59237ه مورخ 1401.12.20 و 13769.ت61160هـ مورخ 1402.01.30 هیات وزیران دانلود رایگان بخشنامه
80 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001736156 مورخ 08.07.1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال نامه شماره 68696.230.د مورخ 26.10.1401 معاون محترم درآمد های مالیاتی سازمان، صرفا ناظر بر مهلت مرورزمان مربوط به جریمه صورتحساب دانلود رایگان بخشنامه
81 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002047949 مورخ 1402.08.09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت 1400.10.13 از تاریخ تصویب بخشنامه شماره 210.62051.د مورخ 1401.09.27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
82 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001918338 مورخ 1402.07.25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد. از ذیل صفحه 26 پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388.12.26 و نیز از ذیل صفحه 27 پیوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390.02.11 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
83 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001736448 مورخ 1402.07.08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت .جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد. از قسمت انتهایی بند 8 دستورالعمل بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه 1401(به شماره 100917 مورخ 1401.05.26 وزارت امور اقتصادی و دارایی) دانلود رایگان بخشنامه
84 ارسال تصویر اصلاحیه های بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارات «موسسه مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (ع) استان اصفهان»، «موسسه غیرتجاری خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص (خانه ای بی)»، «انجمن حمایت از بیماران پارکینسونی نسیم مهر»، «انجمن حمایت از بیماران خاص امام علی (ع) شهرستان قدس» و «انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)» دانلود رایگان بخشنامه
85 اصلاح مفاد بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
86 ارسال تصویر تصویبنامه شماره 137057.ت61217هـ مورخ 1402.08.03 هیئت محترم وزیران با موضوع دستورالعمل بند‌ (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تاکید بر تبصره ماده 4 آن، در خصوص هزینه های متحمل شده شرکت های دولتی از بابت مسئولیت اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
87 ضرورت اجرای مقررات ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1401 شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکت های دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
88 آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق دانلود رایگان بخشنامه
89 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001774642 مورخ 1402.07.12 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رأی شماره 201-5 مورخ 1401.04.05 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن، به شماره 200.1401.56 مورخ 1401.11.25 دانلود رایگان بخشنامه
90 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001521653 مورخ 1402.06.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفا قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می‌شود.» از نامه شماره 11764.232.ص مورخ 1401.06.08 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان از تاریخ صدور آن دانلود رایگان بخشنامه
91 تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم برای فصل تابستان 1402 تا پایان آبان ماه در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 دانلود رایگان بخشنامه
92 تبیین نحوه اجرای جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
93 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001576428 مورخ 21.06.1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620.214.د مورخ 29.09.1401مرکز دادرسی مالیاتی; دانلود رایگان بخشنامه
94 ارسال تصویر «آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» دانلود رایگان بخشنامه
95 ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
96 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001461881 مورخ 1402.06.07 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مصطفی هاشمی موسوی از تبصره ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 152755.ت60384هـ مورخ 1401.08.23 هیأت وزیران دانلود رایگان بخشنامه
97 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001660758 مورخ 29.06.1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه شرکت‌های دادآفرین دادبه پارسیان و گروه بهمن و آقای علی حبیبی از بخشنامه شماره 32.1401.200 مورخ 10.06.1401 سازمان امور مالیاتی; دانلود رایگان بخشنامه
98 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001858027 مورخ 22.07.1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رای شماره 5471.04.30 مورخ 17.05.1375 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
99 ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات سال 1401 موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.شرکت های مشمول معافیت تا پایان سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
100 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001862752 مورخ 1402.7.22 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از پاراگراف های دوم و پایانی بخشنامه شماره 25375.200.ص مورخ 1401.12.1 سازمان امور مالیاتی کشور; دانلود رایگان بخشنامه
101 ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 131299.ت61407هـ مورخ 25.07.1402 هیأت محترم وزیران موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» دانلود رایگان بخشنامه
102 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001662053 مورخ 29.06.1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
103 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001770413 مورخ 12.071402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
104 لزوم تدقیق در تعیین اقلام هزینه برگشت داده شده در اجرای مفاد مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
105 آئین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
106 تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
107 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001672201 مورخ 1402.7.1 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مصطفی هاشمی موسوی از ماده (11) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 152755.ت60384هـ مورخ 1401.8.23 هیأت وزیران دانلود رایگان بخشنامه
108 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
109 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402.06.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398.09.13 وزیر امور اقتصادی و دارایی دانلود رایگان بخشنامه
110 ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
111 رفع ابهام در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات دانلود رایگان بخشنامه
112 رفع ابهامات مطرح شده در خصوص عنوان تهیه کنندگی، موضوع حکم جزء (1) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
113 ارسال تصویب نامه شماره 114242.ت61578هـ مورخ 1402.07.01 هیأت محترم وزیران موضوع جزء (1) بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
114 عدم مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده 163 قانون مالیات های مستقیم نسبت به واردکنندگان شمش طلا از تاریخ 1402.08.01 دانلود رایگان بخشنامه
115 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001576541 مورخ 1402.06.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب جزء (و) بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384.07.27 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
116 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001457527 مورخ 1402.06.07 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بیژن امیری از بخشنامه شماره 211.1808.40107 مورخ 1381.07.15 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
117 ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 109995.ت58073هـ مورخ 1402.06.22 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
118 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001484820 مورخ 1402.06.11 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند از نامه شماره 59704.232.د مورخ 1401.09.18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی; دانلود رایگان بخشنامه
119 تمدید بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی به مدیران کل محترم امور مالیاتی تا پایان مهرماه سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
120 ارسال تصویر تصویب‌ نامه شماره 109779.ت 61341 هـ مورخ 1402.06.22 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
121 ابلاغ اصلاحیه دستور العمل موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
122 ارسال تاییدیه مربوط به فهرست (15) مورد کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم- بازه زمانی 1402.03.30 لغایت 1402.04.20 دانلود رایگان بخشنامه
123 ارسال تاییدیه مربوط به فهرست (13) مورد کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم- بازه زمانی 1402.04.26 لغایت 1402.06.05 دانلود رایگان بخشنامه
124 آیین نامه جذب هدایت و توزیع کمکهای خارجی در مدیریت بحران دانلود رایگان بخشنامه
125 تبیین ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
126 ارسال تصویر نامه شماره 105938.11 مورخ 1402.05.04 نائب رئیس محترم شورای راهبری فناوری ‌ها و تولیدات دانش بنیان عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن فهرست اشخاص مشمول موضوع بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان دانلود رایگان بخشنامه
127 ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1402.06.12 در خصوص «نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400.03.02)» دانلود رایگان بخشنامه
128 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390000603350 مورخ 1402.03.09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مصوبه هیئت وزیران از زمان تصویب بند 2 ماده (1)، ابطال ماده (3) و ابطال عبارت اعمال مالیات با نرخ صفر از ماده (5) آیین نامه ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (موضوع تصویب نامه شماره 10161.ت60172هـ مورخ 1401.06.12 هیأت مذکور) دانلود رایگان بخشنامه
129 ارسال تصویر تصویب نامه شماره 68762.ت61386هـ مورخ 1402.04.21 هیأت محترم وزیران، موضوع دستورالعمل بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در خصوص فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی و عوارض صادراتی افزوده شده آنها دانلود رایگان بخشنامه
130 ارسال تصویر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات ‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
131 اصلاح تبصره (17) مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394.04.31) دانلود رایگان بخشنامه
132 ارسال قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
133 رفع ابهام در خصوص اجرای مقررات تبصره 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.03.02 در ارتباط با ورود کالاهای موضوع بند الف ماده 9 قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی دانلود رایگان بخشنامه
134 ارسال قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانلود رایگان بخشنامه
135 ارسال تصویر تصویب نامه شماره 57567.ت61182هـ مورخ 1402.04.05 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
136 اطلاعیه شماره سه درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
137 لزوم انجام مقدمات لازم برای تعیین وقت گروهی در مدیریت‌های دادرسی دانلود رایگان بخشنامه
138 شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
139 ارسال فهرست مودیان با اهمیت با ریسک بالای صاحبان مشاغل عملکرد سال 1401 برای انجام فرآیند حسابرسی و صدور اوراق تشخیص حداکثر تا تاریخ 1402.07.30 دانلود رایگان بخشنامه
140 ابلاغ اصلاح حکم صدر جزء 3 بند (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
141 ارسال تصویر تصویب ‌نامه شماره 58769.ت 61331هـ مورخ 1402.04.06 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
142 آیین نامه نحوه تخصیص اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه تولید کنندگان مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
143 نحوه حسابرسی مالیاتی اطلاعات درآمدی مربوط به دفاتر پیشخوان و مشاغل مشابه که وجوه واریزی به درگاه های پرداخت آنان تماما ماهیت درآمدی ندارد دانلود رایگان بخشنامه
144 آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
145 اصلاح عبارت «حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری» در نامه شماره 200.11842 مورخ 1402.02.27 به «حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1402» دانلود رایگان بخشنامه
146 اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
147 آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
148 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
149 آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
150 کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاهای اساسی و قند و شکر تولید داخل دانلود رایگان بخشنامه
151 دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402.03.02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401.05.11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
152 اطلاع رسانی درخصوص تمدید زمان ارسال صورتحساب های الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
153 اقدام درخصوص رفع محدودیت ثبتی تبصره (3) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، مودیان مالیاتی دارای آرا از مراجع ذی صلاح دانلود رایگان بخشنامه
154 تصویر تصویب نامه شماره 28736.ت61244هـ مورخ 1402.02.23 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
155 تقسیط پرداخت مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم در صورت درخواست مودی از 4 ماه به 6 ماه دانلود رایگان بخشنامه
156 اطلاع رسانی درخصوص صورتحسابهای الکترونیکی موردتایید سازمان دانلود رایگان بخشنامه
157 ابلاغ اصلاحیه مادتین 16 و 24 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
158 بارگذاری فهرست واحدهای آلاینده بارگذاری شده در سامانه جامع محیط زیست برای مطالبه عوارض آلایندگی موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.3.2 دانلود رایگان بخشنامه
159 اجرای مقررات بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
160 ارسال تصویر «مصوبه موضوع جزء (17) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» دانلود رایگان بخشنامه
161 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401.12.16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
162 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
163 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
164 ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور (میزان معافیت حقوق در سال 1402) دانلود رایگان بخشنامه
165 مالیات زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و خانه‌های مجلل با ارزش بیش از دویست میلیارد ریال و وظایف ادارات امور مالیاتی در این خصوص دانلود رایگان بخشنامه
166 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
167 نظارت دادستانی انتظامی مالیاتی بر فرآیندحسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
168 ارسال نظریه شماره 49868.8524 مورخ 1402.01.23 معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده (108) قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی دانلود رایگان بخشنامه
169 رفع ابهام از بند 3 دستورالعمل شماره 200.1400.502 مورخ 1400.02.01 در خصوص پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند دانلود رایگان بخشنامه
170 الزام مودیان به استفاده از سامانه حقوق و دستمزد برای ارسال فهرست حقوق کارکنان دانلود رایگان بخشنامه
171 ارسال تصویر «تصویب ‌نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده» دانلود رایگان بخشنامه
172 ارسال تصویب نامه 80.257118 مورخ 1401.12.13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید دانلود رایگان بخشنامه
173 ارسال تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» دانلود رایگان بخشنامه
174 اطلاع رسانی در خصوص الزام درج شناسه کالا.خدمت صحیح توسط مودیان در صورتحساب الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
175 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
176 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812671 مورخ 1401.10.27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بندهای 1 و 3 و جزء های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200.1401.533 مورخ 1401.05.15 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
177 اصلاح پاراگراف دوم بخشنامه شماره 210.15842.د مورخ 1401.03.21 دانلود رایگان بخشنامه
178 ابلاغ فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی در اجرای حکم بند (ل) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
179 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
180 تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
181 لغو مفاد نامه شماره 230.73936.د مورخ 12.11.1401 در خصوص مطالبه عوارض سبز ( موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400) دانلود رایگان بخشنامه
182 تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان اردیهشت ماه سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
183 ارسال تصویر آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی دانلود رایگان بخشنامه
184 ارسال تصویر آیین ‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان موضوع تصویب‌ نامه شماره 235109.ت60786هـ مورخ 1401.12.20 هیأت وزیران دانلود رایگان بخشنامه
185 ارسال تصویر آیین‌ نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال ‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره 238540.ت 60726هـ مورخ 1401.12.23 دانلود رایگان بخشنامه
186 اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی) دانلود رایگان بخشنامه
187 مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
188 نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
189 ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394.04.31 برای اجرا در سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
190 ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک دانلود رایگان بخشنامه
191 اطلاعیه شماره 10 – مراحل بروز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
192 آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی دانلود رایگان بخشنامه
193 ثبت اعتراض به اوراق مالیاتی از طریق سامانه مالیاتی به صورت الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
194 ارسال قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
195 ارسال نظر معاونت محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تسری حکم تبصره 2 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نسبت به انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی برقی از نوع هیبریدی و هیبرید پلاگین و تمام برقی دانلود رایگان بخشنامه
196 اطلاع رسانی در خصوص توسعه سامانه استعلام و تجمیع بدهی های مالیاتی و ایجاد امکان پرداخت اینترنتی بدهی در درگاه ملی خدمات الکترونیک دانلود رایگان بخشنامه
197 اطلاعیه شماره 8 - مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
198 تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان دانلود رایگان بخشنامه
199 انجام اقدامات اجرایی برای وصول مالیات خودروهای گران‌قیمت دانلود رایگان بخشنامه
200 ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی دانلود رایگان بخشنامه
201 اطلاعیه شماره 7– موضوع صورتحساب الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
202 ارسال تصویر تصویب ‌نامه شماره 196567.ت60806هـ مورخ 1401.10.25 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
203 اعطای تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به معاونین و روسای امور به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان دانلود رایگان بخشنامه
204 ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401.06.06 دانلود رایگان بخشنامه
205 ارسال تصویر تصویب ‌نامه شماره 196567.ت60806هـ مورخ 1401.10.25 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
206 ایجاد امکان ثبت درخواست صدور کد فراگیر اتباع غیر ایرانی حقیقی و حقوقی در ادارات کل دانلود رایگان بخشنامه
207 بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان دانلود رایگان بخشنامه
208 ارسال «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1401.09.23 با لحاظ نکات دانلود رایگان بخشنامه
209 انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
210 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
211 رونمایی از سامانه یکپارچه خلاصه پرونده الکترونیکی مودیان مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
212 انواع صورتحساب الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
213 ابلاغ مصوبه در خصوص معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) دانلود رایگان بخشنامه
214 ارسال تصویر نظریه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص بررسی تعارض و مانعیت تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم با اعمال اختیارات نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
215 پذیرش هزینه پرداختی بابت بیمه های درمان تکمیلی به شرکت های بیمه برای جبران هزینه های درمان کارکنان در حساب مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
216 ارسال فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ‌ها و بازارهای خارج از بورس موضوع جزء (9) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
217 ارسال قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
218 ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090581250 مورخ 1401.10.10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق حکم تبصره بند ب تصویب نامه شماره 45313.ت59549هـ مورخ 1401.03.23 هیات وزیران از تاریخ تصویب دانلود رایگان بخشنامه
219 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
220 شرایط پذیرش صورت حساب های صادره مودیان ملزم به صدور صدورتحساب الکترونیکی حسب فراخوان های اعلامی دانلود رایگان بخشنامه
221 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812075 مورخ 1401.09.22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال نامه شماره 110.1932.د مورخ 1401.01.27 دانلود رایگان بخشنامه
222 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812501 مورخ 1401.10.10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت قبل از صدور برگ اجرایی از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی از زمان تصویب دانلود رایگان بخشنامه
223 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811423 مورخ 1401.08.17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
224 نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
225 ابلاغ تصویب نامه شماره 167000.ت 59990 هـ در خصوص پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصاد، تعاون کار و رفاه اجتماعی در اجرای بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401.نقل و انتقال سهام متعلق به دولت در بنگاه های قابل واگذاری دانلود رایگان بخشنامه
226 ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 186006.ت 60649 هـ در خصوص انتقال سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند به بانک های دولتی. در اجرای بند (د) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
227 تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پائیز ) سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
228 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812077-78 مورخ 1401.09.22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند (4) بخشنامه شماره 200.5549.ص مورخ 1401.03.26 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب دانلود رایگان بخشنامه
229 ابلاغ «نظام­نامه نحوه­ی فعالیت و تشکیل جلسات شورا.ستاد.کمیته ها و کارگروه ها» دانلود رایگان بخشنامه
230 تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
231 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401.09.22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
232 ارسال تصویر نامه شماره 162772.ت60384هـ مورخ 1401.09.06 دبیر محترم هیئت دولت دانلود رایگان بخشنامه
233 اخذ ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه در راستای کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید دانلود رایگان بخشنامه
234 ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (رفع تعهد ارزی) دانلود رایگان بخشنامه
235 ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165موضوع تصویب نامه شماره 46754.ت438 مورخ 1368.05.05 دانلود رایگان بخشنامه
236 اصلاح نامه شماره 210.21406.ص مورخ 1401.09.29 دانلود رایگان بخشنامه
237 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
238 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811422 مورخ 1401.08.17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
239 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811289 مورخ 1401.07.19 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود.» از تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394.04.31 دانلود رایگان بخشنامه
240 تسری مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در خصوص جرایم متعلقه در دوره زمستان سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
241 ارائه اظهارنامه مالیاتی طبق مقررات مربوط به همراه اعتراض به برگ تشخیص دانلود رایگان بخشنامه
242 رعایت مفاد تبصره ماده 246 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
243 ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125522.ت59815هـ مورخ 1401.07.17 مربوط به مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال دانلود رایگان بخشنامه
244 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
245 ارسال تصویر نامه شماره 11.92624 مورخ 1401.08.19 معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات (1098) شرکت و موسسه دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه موضوع ماده(4) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات برای سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
246 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانلود رایگان بخشنامه
247 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
248 ارسال آیین نامه استخراج رمز دارایی ها دانلود رایگان بخشنامه
249 ارسال تصویر آیین ‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال ‌آفرین در حوزه اقتصاد و اصلاحیه آن دانلود رایگان بخشنامه
250 ارسال تصویر آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه­های پلاستیکی دانلود رایگان بخشنامه
251 ارسال تصویر تصویب نامه شماره 16197.ت 58753هـ مورخ 1400.02.18 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
252 ارسال آیین نامه استخراج رمز دارایی ها دانلود رایگان بخشنامه
253 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دانلود رایگان بخشنامه
254 احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال دانلود رایگان بخشنامه
255 ارسال آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
256 «فهرست مصادیق خدمات بیمه‌های زندگی و درمان» موضوع جزء (8) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
257 فهرست مصادیق خدمات آموزشی پژوهشی و ورزشی دانلود رایگان بخشنامه
258 ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر نقض دادنامه های شماره 11636 مورخ 1399.11.7 و شماره 10272 مورخ 1400.2.28 هیات عمومی و اعتبار حقوقی جزء ب از بند 2 و قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200.97.177 مورخ 1397.12.28 سازمان امور مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
259 اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی دانلود رایگان بخشنامه
260 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان دانلود رایگان بخشنامه
261 بخشنامه در خصوص قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری دانلود رایگان بخشنامه
262 مراجعه به محل فعالیت اشخاص موضوع جز (2) بند (ز) قانون بودجه سال 1401 در خصوص بررسی استفاده از پایانه فروشگاهی توسط اشخاص موضوع این بند از جمله پزشکان دانلود رایگان بخشنامه
263 آگاهی رسانی درباره لزوم بررسی و عکس العمل به صورتحساب های الکترونیکی وارده در کارپوشه از سوی خریداران دانلود رایگان بخشنامه
264 احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها دانلود رایگان بخشنامه
265 وظیفه هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
266 اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده و الزام به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اجرای مرحله ای و رسیدگی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
267 ارسال تصویر تصویب نامه شماره 139211.ت58962هـ مورخ 1401.08.07 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
268 ارسال آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
269 سواپ کالای داخلی دانلود رایگان بخشنامه
270 آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال دانلود رایگان بخشنامه
271 آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال دانلود رایگان بخشنامه
272 تصویر تصویب نامه شماره 133291.ت 60334هـ مورخ 1401.07.27 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
273 ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090505811184 مورخ 1401.06.29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
274 ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090505811264 و 14010997090505811263 مورخ 1401.07.12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
275 نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن ، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی دانلود رایگان بخشنامه
276 بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتی های مستقیم (اعمال بخشودگی چهل میلیون ریال) دانلود رایگان بخشنامه
277 آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی دانلود رایگان بخشنامه
278 آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی دانلود رایگان بخشنامه
279 ارسال فهرست شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
280 تغییر فرایند رفع محدودیت موضوع تبصره 4 ماده 186 دانلود رایگان بخشنامه
281 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
282 ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090505811005 مورخ 1401.06.08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
283 نحوه اجرای مفاد بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
284 امکان دریافت فایل شناسه کالا. خدمات توسط مودیان.ذینفعان دانلود رایگان بخشنامه
285 ارسال تصویر نامه شماره 8144.10 مورخ 1401.07.26 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
286 صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع دوم برای شرکت معتمد «دیان همراه فردا» و لزوم همکاری‌ فی‌مابین دانلود رایگان بخشنامه
287 صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع سوم برای شرکت معتمد «دیان همراه فردا» و لزوم همکاری‌ فی‌مابین دانلود رایگان بخشنامه
288 گزارش برگزاری جلسات و نیز معرفی شرکت های معتمد و اسناد مرتبط با سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
289 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
290 ابلاغ تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 138.11.27، موضوع تصویب‌نامه شماره 77899.ت59727هـ مورخ 1401.05.09 هیئت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
291 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 دانلود رایگان بخشنامه
292 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811051 مورخ 1401.06.12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم از تاریخ تصویب دانلود رایگان بخشنامه
293 بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 دانلود رایگان بخشنامه
294 تبیین حکم بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
295 ابلاغ فیزیکی اوراق دعوت به هیات با فاصله کمتر از 25 روز تا زمان تشکیل هیات دانلود رایگان بخشنامه
296 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401.06.29 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
297 ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (10) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (چ) ماده (8) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع مصوبه شماره 101061.ت60172هـ مورخ 1401.06.12 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
298 آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
299 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
300 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
301 تعویق 2 ماهه زمان اجرای دستورالعمل شماره 200.1401.530 مورخ 1401.04.18 موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
302 نظارت بر حسن اجرای مفاد بند الف دستورالعمل شماره 200.7170.د مورخ 1401.02.11 توسط مدیران دادرسی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
303 آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان دانلود رایگان بخشنامه
304 عدم مشمولیت اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
305 ارسال تصویر آیین نامه غیر فعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
306 در خصوص تعیین تکلیف مطالبه مالیات براراضی بایر دانلود رایگان بخشنامه
307 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401.06.01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره 201-42 مورخ 1398.12.13 موضوع بخشنامه شماره 210.98.105 مورخ 1398.12.28 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، دانلود رایگان بخشنامه
308 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811052 مورخ 1401.06.12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخشی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
309 معافیت واردات طلا، نقره و پلاتین از هرگونه مالیات و عوارض گمرکی تا پایان شهریور 1402 دانلود رایگان بخشنامه
310 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
311 رعایت مقررات ناظر بر حسابرسی اظهارنامه های عملکرد سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
312 آیین نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
313 آغاز بارگذاری اظهارنامه های مالیاتی منطبق با مقررات عملکرد سال 1400 اشخاص حقوقی و انتخاب مودیان بزرگ مالیاتی برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
314 آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات دانلود رایگان بخشنامه
315 سوالات و ابهامات موضوع بندهای ش و خ تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
316 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810953 مورخ 1401.05.25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
317 اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری(عام) دانلود رایگان بخشنامه
318 تبیین مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد دانلود رایگان بخشنامه
319 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810904 و 140109970905810903 مورخ 1401.05.11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال بند 2 ترتیبات دستور العمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به شماره 200.1400.531 مورخ 1400.11.12 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
320 ارسال دادنامه هیئت عمومی مبنی بر ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200.93.524 مورخ 1393.6.22 سازمان امورمالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
321 ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
322 ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند 4 آیین نامه بند 11 ماده 148 ق.م.م موضوع بخشنامه شماره 211.4300.1381مورخ 1381.7.7 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
323 ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1399.12.18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه 210.1400.10 مورخ 1400.2.21 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
324 ارتقاء کارکنان قرارداد انجام کار معین دانلود رایگان بخشنامه
325 پذیرش هزینه پرداختی (هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش «صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز» به صندوق یاد شده در حساب مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
326 آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
327 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
328 ابلاغ مصوبات شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانلود رایگان بخشنامه
329 شمول حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود دانلود رایگان بخشنامه
330 احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد دانلود رایگان بخشنامه
331 بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان دانلود رایگان بخشنامه
332 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
333 درخصوص پرونده مالیاتی ترخیص کاران و کارگزاران محترم امور گمرکی دانلود رایگان بخشنامه
334 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
335 الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (1) و (2) جدول موضوع مصوبه 77899.ت59727هـ مورخ 1401.05.09 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
336 آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
337 عدم شمول حکم تبصره یک ماده 186 نسبت به دیعه مسکن اجاره ای دانلود رایگان بخشنامه
338 آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
339 تاکید بر استرداد مطالبات ارزش افزوده سال 1400 صادرکنندگان دانلود رایگان بخشنامه
340 ابلاغ سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پیوست های آن دانلود رایگان بخشنامه
341 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
342 درخصوص اطلاع رسانی به مالکان واحدهای مسکونی بیش از 100 میلیارد و مالکان وسائط نقلیه شخصی بامجموع ارزش بیش از 10 میلیارد موضوع بندهای خ و ش تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
343 ارسال تصویر دادنامه شماره 333 مورخ 1401.02.20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم مورخ 1399.09.15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ 1399.10.21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور دانلود رایگان بخشنامه
344 حکم مالیاتی آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
345 لغو جزء (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384.07.27 در خصوص مرور زمان انتقال حق واگذاری محل دانلود رایگان بخشنامه
346 اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 دانلود رایگان بخشنامه
347 ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
348 افزودن تعریف «سامانه ثبت بر خط معاملات» به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
349 الحاق تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 دانلود رایگان بخشنامه
350 ملغی اعلام شدن دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 10663.200 مورخ 1390.05.03 دانلود رایگان بخشنامه
351 ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
352 ارسال دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ها و دفاتر سازمان های بین المللی ( اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن ها) دانلود رایگان بخشنامه
353 ارسال دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره (2) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
354 اطلاع رسانی در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
355 آیین نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها ابلاغی مورخ ????.??.??توسط هیات وزیران دانلود رایگان بخشنامه
356 صدور برگ اجرایی مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت در اجرای بند خ تبصره 6 قانون بودجه 1400 و تعیین واحدهای اجرایی منتخب دانلود رایگان بخشنامه
357 اجرای همزمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر دانلود رایگان بخشنامه
358 آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
359 اقدامات لازم در خصوص ترتیبات اجرایی صدور برخط گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
360 اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
361 تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
362 ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول بهار سال 1401 حداکثر تا تاریخ 1401.04.26 دانلود رایگان بخشنامه
363 تفویض اختیار تقسیط و بخشودگی جرایم مواد 167 و 191 دانلود رایگان بخشنامه
364 در خصوص عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری دانلود رایگان بخشنامه
365 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
366 آیین نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
367 احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان دانلود رایگان بخشنامه
368 حضور کارکنان متهم در محل کار تا صدور و قطعیت رأی دانلود رایگان بخشنامه
369 ارسال تصویر تصویب نامه شماره 38982.ت 59772هـ مورخ 1401.03.11 هیات محترم وزیران منضم به فهرست شهرستان‌ های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
370 اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
371 نحوه انطباق و تأیید متن رأی تایپ شده توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
372 ارسال آیین نامه اجرایی بند و تبصره 17 قانون بودجه 1401 موضوع تصویب نامه هئیت وزیران به شماره 44165.ت59936هـ مورخ 1401.03.22 دانلود رایگان بخشنامه
373 ارسال اصلاحیه تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. (مصوب 1398.09.13) دانلود رایگان بخشنامه
374 احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400.11.10 دانلود رایگان بخشنامه
375 ارسال تصویر نامه شماره 103277 مورخ 1401.03.07 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی دانلود رایگان بخشنامه
376 مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی دانلود رایگان بخشنامه
377 اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید دانلود رایگان بخشنامه
378 ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200.98.511 مورخ1400.3.17 دانلود رایگان بخشنامه
379 أخذ امضای هر سه نماینده هیأت های حل اختلاف مالیاتی قبل از ثبت در سیستم دانلود رایگان بخشنامه
380 تاریخ تنفیذ رأی دیوان عدالت اداری درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی حائز شرایط برخورداری از معافیت دانلود رایگان بخشنامه
381 شعب فعال بانک ملی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال (1400) دانلود رایگان بخشنامه
382 عدم شمول تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از شمول حکم تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
383 در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی دانلود رایگان بخشنامه
384 ارسال تصویبنامه شورای عالی اداری-اصلاح مرجع ارزیابی شایستگی دانلود رایگان بخشنامه
385 پیرو نامه شماره 200.11913.د مورخ 1401.03.02 در خصوص نحوه رسیدگی به اطلاعات واریزی به حساب های متصل به ابزارهای پرداخت الکترونیکی مودیان و استفاده از نسبت سود فعالیت برای عملکرد سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
386 آیین نامه اجرایی بند و تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
387 آیین‌نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398.07.21 دانلود رایگان بخشنامه
388 دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400.9.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه ماده 57 ق.م.م دانلود رایگان بخشنامه
389 لزوم ارائه گزارشات منتج به شناسایی درآمد مشمول مالیات در اوراق تشخیص مالیات صادره ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
390 یادآوری صدور مجوز جهت پیاده سازی استعلام تسهیلات و تعهدات بانکی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان دانلود رایگان بخشنامه
391 ابلاغ فهرست صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سال 1400 (موضوع جزء 2 بند ع تبصره 6 قانون بودجه سال 1401) دانلود رایگان بخشنامه
392 ابطال بخشنامه شماره 200.98.90 مورخ 1398.10.25 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
393 ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز 6 از بند (ب) دستورالعمل شماره 516.98.200 مورخ 11.6.1398 دانلود رایگان بخشنامه
394 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813222 مورخ1400.12.07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت و تعهدات در بخشنامه شماره 200.98.102 مورخ 1398.12.21 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
395 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401.01.16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
396 معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
397 ارسال تصویر اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات­های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
398 ارسال قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
399 تمدید موعد اجرای مفاد نامه شماره 200.72.12.د مورخ 1401.02.12 در ارتباط با تعیین مسئول یا مسئولان اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم از بین ماموران مالیاتی غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی دانلود رایگان بخشنامه
400 ارسال دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) دستورالعمل موضوع ماده (20) قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (به شماره 29716 مورخ 1399.03.13 مصوب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) دانلود رایگان بخشنامه
401 تفویض اختیار تعیین مسئول رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده 238 ق.م.م. دانلود رایگان بخشنامه
402 ابلاغ اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
403 اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات دانلود رایگان بخشنامه
404 صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده 186ق.م.م در سریع ترین زمان قانونی ممکن دانلود رایگان بخشنامه
405 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400.12.03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
406 ابلاغ مصوبه در خصوص معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور از طریق گمرکات ورودی دانلود رایگان بخشنامه
407 ابطال آراء شماره 30.4.10898 مورخ 1367.1018 و شماره 30.4.9370 مورخ 1368.06.26 شورای عالی مالیاتی از تاریخ تصویب دانلود رایگان بخشنامه
408 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813157 مورخ 1400.12.03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
409 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813168 مورخ 1400.12.03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
410 درخصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.03.02 دانلود رایگان بخشنامه
411 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400.11.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
412 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
413 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813154 مورخ 1400.11.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
414 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.03.02 دانلود رایگان بخشنامه
415 اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی) دانلود رایگان بخشنامه
416 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813164 مورخ 1400.12.03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
417 ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394.04.31 برای اجرا در سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
418 اجرای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
419 آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
420 ارسال تصویر نامه شماره 139584 مورخ 1400.11.06 معاون اول محترم رئیس جمهور، موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400.11.05 درخصوص حمایت از بازار سرمایه دانلود رایگان بخشنامه
421 ابلاغ شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت دانلود رایگان بخشنامه
422 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
423 ارسال دانلود رایگان بخشنامه
424 ارسال تصویر نامه شماره 66177.655 مورخ 27.11.1400 معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص نحوه و فرمت صدور تأییدیه گواهی سلامت محصول موضوع تبصره (4) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02.03.1400 دانلود رایگان بخشنامه
425 اصلاح بند (4) بخشنامه شماره 200.99.16 مورخ 1399.01.31 در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی دانلود رایگان بخشنامه
426 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400.10.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یک عبارت از بند 8 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع بندهای الف. ب. ج. د. ه. ز. ح تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
427 تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
428 ترتیبات اجرایی موضوع ماده 251 ق.م.م دانلود رایگان بخشنامه
429 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812936 مورخ 1400.11.09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
430 ارسال تصویر دادنامه‌های شماره 140009970905812684 و 140009970905812685 مورخ 1400.10.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
431 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812558 مورخ 1400.09.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
432 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812820 مورخ 21.10.1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
433 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812668 مورخ 1400.10.07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
434 ابلاغ دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400.10.15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رأی عدم مغایرت مفاد بخشنامه 200.99.58 مورخ 1399.08.14 با قانون در ارتباط با هزینه های رفاهی کارکنان دانلود رایگان بخشنامه
435 ترتیبات اجرایی موضوع ماده 251 ق.م.م دانلود رایگان بخشنامه
436 تصویر آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.03.02 در خصوص معافیت خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
437 نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی از تاریخ 1400.10.13 دانلود رایگان بخشنامه
438 نحوه برگزاری کمیسیون تقویم املاک ماده 64 در سال جدید دانلود رایگان بخشنامه
439 ارسال تصویر دادنامه‌های شماره 140009970905812404 و 140009970905812405 مورخ 1400.08.25 دانلود رایگان بخشنامه
440 دریافت داده و اطلاعات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت در اجرای بند خ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و آیین نامه اجرایی آن از شهرداری های حوزه استان هر اداره کل -و ادارت امور مالیاتی شهر و استان تهران دانلود رایگان بخشنامه
441 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
442 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
443 ارسال فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
444 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
445 اصلاح بخشنامه شماره 200.96.144 مورخ 1396.10.19 در خصوص امکان تسری کلیه بخشودگی­ ها و معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
446 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
447 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812324 مورخ 1400.08.11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص « ابطال تصویب نامه شماره 142176ت.56648هـ مورخ 05.12.1399 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
448 اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 02.03.1400) دانلود رایگان بخشنامه
449 اصلاح بند (1) بخشنامه شماره 200.99.53 مورخ 1399.06.15 در ارتباط با اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی دانلود رایگان بخشنامه
450 ارسال تصویر دادنامه شماره 1624-1623 مورخ 1399.11.07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی وحدت رویه آن هیأت در خصوص عدم امکان برخورداری درآمدهای حاصل از اجاره شرکت‌های تعاونی دانلود رایگان بخشنامه
451 نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
452 ارسال دادنامه های شماره 140009970905810279 مورخ 1400.02.28، شماره 140009970905811415 مورخ 1400.06.02 و شماره 140009970905811416 مورخ 1400.06.02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره 200.98.44 مورخ 1398.05.14 دانلود رایگان بخشنامه
453 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
454 ارسال دادنامه شماره 140009970905812344 مورخ 1400.08.18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز الف بند 5 بخشنامه شماره 200.474 مورخ 1392.01.21 دانلود رایگان بخشنامه
455 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02.03.1400 دانلود رایگان بخشنامه
456 ارسال دادنامه شماره 140009970905810490 مورخ 1400.03.11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
457 رفع ابهام از بند 6 دستورالعمل شماره 230.8932.د مورخ 1400.02.22 دانلود رایگان بخشنامه
458 اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 230.53338 مورخ 1399.11.19 دانلود رایگان بخشنامه
459 برنامه ریزی اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه های عملکرد سال 1399 مودیان با اهمیت شناسایی شده ناشی از خروجی اول درافتی از سامانه سنجش ریسک مودیان به صورت همزمان در تمامی منابع مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
460 احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن دانلود رایگان بخشنامه
461 ارسال دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400.02.28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200.97.177 مورخ 1397.12.28 دانلود رایگان بخشنامه
462 تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و اجرای احکام ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.07.24 دانلود رایگان بخشنامه
463 ارسال دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 1400.03.25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363.ت57622هـ مورخ 1399.02.10 هیأت وزیران دانلود رایگان بخشنامه
464 ارسال تصویردادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400.06.06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای(2) و (3) نامه شماره 4622.200.ص مورخ 02.04.1399 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
465 احکام مالیاتی تصویب نامه شماره 60468.ت59109هـ مورخ 13.06.1400 هیئت محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
466 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
467 ابطال بخشنامه شماره 210.99.8 مورخ 1399.01.19و لغو بخشنامه 200.1400.38 مورخ 1400.05.19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر و 169 دانلود رایگان بخشنامه
468 ارسال دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400.04.08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء الف-4 بند 6 و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده (148) «قانون مالیات های مستقیم» در جزء الف- 6 بند 6 از بخشنامه شماره 200.98.24 مورخ 1398.03.21 دانلود رایگان بخشنامه
469 ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 28.02.1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره 24023.ت56179هـ مورخ 31.02.1398 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16.98.200 مورخ 01.03.1398 دانلود رایگان بخشنامه
470 ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصو ص بدهی های تصریح شده در تبصره (7) الحاقی ماده 105 و تبصره الحاقی ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31.04.1394 دانلود رایگان بخشنامه
471 ارسال دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400.03.18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه های شماره 201-38 مورخ 1397.12.1و شماره 201-41 مورخ 1396.10.19 شورای عالی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
472 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 09.06.1400 دانلود رایگان بخشنامه
473 اصلاح عبارت « ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به عبارت « ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم» دانلود رایگان بخشنامه
474 ارسال آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش دانلود رایگان بخشنامه
475 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 08.04.1400 دانلود رایگان بخشنامه
476 ابلاغ جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.05.30 درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
477 ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 31.04.1394) دانلود رایگان بخشنامه
478 موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
479 ابلاغ جزء (4) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.04.26 درخصوص تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 57، 80، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات آنها و نیز تمدید مهلت های رسیدگی سنوات قبل دانلود رایگان بخشنامه
480 تعیین تکلیف اظهارنامه های مالیاتی عملکرد 1398 دانلود رایگان بخشنامه
481 ارسال آیین نامه اجرایی جزء 1 بند (ز) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول دانلود رایگان بخشنامه
482 ارسال دادنامه شماره 271 مورخ 28.02.1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ثالثا ماده (2) آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
483 اجرای مقررات مواد 218 و 259 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
484 ارسال دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400.03.04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-18-مورخ 1399.09.18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210.99.72 مورخ 1399.10.20 دانلود رایگان بخشنامه
485 ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.03.08 در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه دانلود رایگان بخشنامه
486 ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.03.08 در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه دانلود رایگان بخشنامه
487 ارسال دادنامه شماره 140009970905810244 مورخ 1400.02.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 1394.04.31 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
488 اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به «گواهی شراکت» دانلود رایگان بخشنامه
489 ابلاغ فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت های اقتصادی سال 1400 مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
490 ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
491 ارسال دادنامه 2004 مورخ 1399.12.26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده (2) مصوبه شماره 165304.ت52234هـ مورخ 1393.12.16 هیأت وزیران دانلود رایگان بخشنامه
492 تاریخ اجرا بخشنامه 200.1400.18 مورخ 1400.03.12 درخصوص اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394.04.31 دانلود رایگان بخشنامه
493 اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال های 1399 و 1400 دانلود رایگان بخشنامه
494 اصلاح تاریخ بخشنامه شماره 200.96.158 مندرج در رای شماره 29-201 مورخ 1399.12.20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
495 ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.03.08 درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
496 اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394.04.31 دانلود رایگان بخشنامه
497 ارسال دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636.2 مورخ 1399.11.07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200.97.177 مورخ 1397.12.28 دانلود رایگان بخشنامه
498 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاق شدن موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری) دانلود رایگان بخشنامه
499 رفع ابهام از حکم جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
500 نحوه امحای پرونده های مختومه مالیاتی در سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
501 ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.02.11 (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال) دانلود رایگان بخشنامه
502 عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی دانلود رایگان بخشنامه
503 ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
504 ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 6315.ت58572 هـ مورخ 1400.01.24 موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
505 ابلاغ رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1399.12.20 دانلود رایگان بخشنامه
506 ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 18.12.1399 در خصوص نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها به پیوست نظر شورای عالی دانلود رایگان بخشنامه
507 اصلاح بخشنامه شماره 200.99.70 مورخ 1399.10.14 موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
508 الزام به تکمیل کاربرگ های حسابرسی (اصلی و فرعی) موضوع بخشنامه 200.95.508 مورخ 1395.03.31 دانلود رایگان بخشنامه
509 اصلاح بخشنامه شماره 200.99.70 مورخ 1399.10.14 موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
510 ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 3271.ت 56865 هـ مورخ 17.01.1400 مربوط به عوارض نوشابه های گازدار دانلود رایگان بخشنامه
511 ارسال تصویب نامه 148576.ت57982 هـ مورخ 1399.12.17 هیئت محترم وزیران درخصوص پدیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
512 اعلام آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی پرونده­های عملکرد سال 1394 مودیان صاحبان مشاغل دانلود رایگان بخشنامه
513 بررسی و حصول اطمینان از قرار گیری کلیه مودیان منتخب در انباره حسابرسی به منظور انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه های مالیات بر درآمد عملکرد 1398 دانلود رایگان بخشنامه
514 ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 1399.12.12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397.12.26 شورای عالی مالیاتی، ابلاغ شده طی بخشنامه 200.98.9 مورخ 1398.02.07 دانلود رایگان بخشنامه
515 سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران دانلود رایگان بخشنامه
516 رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
517 ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد دانلود رایگان بخشنامه
518 معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
519 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
520 رفع ابهام درخصوص درآمدهای شرکت های تعاونی مصرف دانلود رایگان بخشنامه
521 ابلاغ دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 1399.11.18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
522 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811354 مورخ 1399.10.20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385.09.27 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص درآمد اشخاص خارجی از محل اعطای وام و تسهیلات مالی دانلود رایگان بخشنامه
523 ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی 31.04.1394 برای اجرا در سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
524 اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) دانلود رایگان بخشنامه
525 دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
526 معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
527 ابلاغ فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1399 موضوع تصویب نامه شماره 118646.ت57915هـ مورخ 1399.10.17 هیات وزیران دانلود رایگان بخشنامه
528 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399.10.13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200.96.158 مورخ 1396.12.07 دانلود رایگان بخشنامه
529 احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت دانلود رایگان بخشنامه
530 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی مجامع تصمیم­گیری و اجرایی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
531 ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
532 الزام ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به تعیین ارزش معاملاتی سال 1399 معادل 10 درصد میانگین قیمت های روز منطقه در سال جاری دانلود رایگان بخشنامه
533 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
534 نحوه اجرای مقررات ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
535 اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1399.04.31 دانلود رایگان بخشنامه
536 ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-14 دانلود رایگان بخشنامه
537 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش دانلود رایگان بخشنامه
538 فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
539 اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
540 ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 12-07-1399 دانلود رایگان بخشنامه
541 ابلاغ مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا مورخ12-07-1399 دانلود رایگان بخشنامه
542 آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (63) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
543 ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا دانلود رایگان بخشنامه
544 اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه در خصوص اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1394 دانلود رایگان بخشنامه
545 ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18-09-1399 دانلود رایگان بخشنامه
546 اجرای همزمان مقررات جزء ۱ بند ج تبصره ۸ یا جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیتها یا نرخ صفر مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
547 اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
548 دستورالعمل موضوع ارسال قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مذکور دانلود رایگان بخشنامه
549 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
550 قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن دانلود رایگان بخشنامه
551 تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
552 تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 01-09-1399 دانلود رایگان بخشنامه
553 ارسال « قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی( پروتکل) دانلود رایگان بخشنامه
554 ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 01-09-1399 دانلود رایگان بخشنامه
555 ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 24-08-1399 دانلود رایگان بخشنامه
556 ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
557 درخصوص چگونگی تعطیلی ادارات دولتی درهفته جاری دانلود رایگان بخشنامه
558 ارسال فهرست اطلاعات شرکتها و موسسات دانش بنیان که در سال ۱۳۹۸ از سوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند دانلود رایگان بخشنامه
559 میزان حضور همکاران در ایام محدودیت کرونا با توجه به ضرورت تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
560 نحوه اعمال نرخ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مؤدی توأمان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
561 اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
562 تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
563 اجرای مقررات ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
564 ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (2-4) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه دانلود رایگان بخشنامه
565 مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به فصل تابستان سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
566 اصلاح بخشنامه شماره 80-98-200 مورخ 27-08-1398 درخصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ 27-01-1398 دانلود رایگان بخشنامه
567 بخشنامه موضوع اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
568 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
569 بخشنامه موضوع بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
570 ضرورت اطلاع رسانی حذف مرحله 45 ثبت نام شماره اقتصادی و حذف کد اقتصادی قدیمی 411 حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دانلود رایگان بخشنامه
571 عدم انجام مکاتبه مستقیم با دستگاههای اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در اطلاعاتی که دستگاه های مذکور در اجرای ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه و یا ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه می نمایند دانلود رایگان بخشنامه
572 ابلاغ تصویب نامه شماره 74264ت58036هـ مورخ 01-07-1399 هیئت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
573 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 دانلود رایگان بخشنامه
574 بخشنامه درخصوص ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
575 بخشنامه درخصوص ابلاغ تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴ ت ۵۸۰۳۶هـ هیات محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
576 تصویبنامه درخصوص تهاتر اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانلود رایگان بخشنامه
577 بخشنامه موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۲-۲۰۱ دانلود رایگان بخشنامه
578 بخشنامه موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۶-۲۰۱ دانلود رایگان بخشنامه
579 اصلاح اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران دانلود رایگان بخشنامه
580 تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
581 دستورالعمل موضوع لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰-۱۱-۲۷ و ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
582 دستورالعمل موضوع نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
583 دستورالعمل موضوع رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال ۱۳۹۳ موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل دانلود رایگان بخشنامه
584 نحوه برخورد با رکوردهای اطلاعات خرید اشخاص موضوع ماده (2) دانلود رایگان بخشنامه
585 دستورالعمل موضوع نحوه اقدام درخصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم دانلود رایگان بخشنامه
586 اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی دانلود رایگان بخشنامه
587 بخشنامه موضوع الحاقیه دستورالعمل شماره 509-99-200 موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
588 ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) دانلود رایگان بخشنامه
589 اعلام آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده (100) صاحبان مشاغل دانلود رایگان بخشنامه
590 ابلاغ تصویب نامه شماره 19186ت57660هـ هیئت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
591 نحوه اعمال تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در مشارکتها دانلود رایگان بخشنامه
592 ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) دانلود رایگان بخشنامه
593 ابلاغ بند (2) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 13-02-99 دانلود رایگان بخشنامه
594 تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
595 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 24-04-1399 دانلود رایگان بخشنامه
596 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 24-04-1399 دانلود رایگان بخشنامه
597 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 24-04-1399 دانلود رایگان بخشنامه
598 ابلاغ بند (4) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 03-03-1399 دانلود رایگان بخشنامه
599 ابلاغ دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
600 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810464 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 8820 مورخ 1375/03/02 دانلود رایگان بخشنامه
601 ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
602 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (10) بخشنامه شماره7821 مورخ 1389/05/02 دانلود رایگان بخشنامه
603 ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 16-02-1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 200-97-146-ص مورخ 24-10-1397 دانلود رایگان بخشنامه
604 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 13-03-1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 230-30660-د مورخ 17-06-1397 دانلود رایگان بخشنامه
605 ابلاغ بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 03-03-1399 دانلود رایگان بخشنامه
606 ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
607 ابلاغ تصویب نامه های شماره 989-ت55625هـ مورخ 09-01-1399و شماره 29710-ت55625هـ مورخ 25-03-1399 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
608 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 30-02-1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 7258-230-د معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 25607-232-ص مورخ 20-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
609 ابلاغ دادنامه شماره 262 و 263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200ص مورخ 27-10-1390 موضوع دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ04-03-1399 به زمان تصویب مصوبه دانلود رایگان بخشنامه
610 ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21-07-1398 دانلود رایگان بخشنامه
611 ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21-07-1398 دانلود رایگان بخشنامه
612 ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21-07-1398 دانلود رایگان بخشنامه
613 ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21-07-1398 دانلود رایگان بخشنامه
614 ابلاغ ارزش معاملاتی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31-04-1394 برای اجرا در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
615 تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
616 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ع، ف، ر، ص و ش تبصره ۵ و بند م تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
617 نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ 2۷-۵-9۷ می باشد دانلود رایگان بخشنامه
618 ابلاغ ستاد ملی مبارزه باشیوع کرونا مبنی برتمدید ضرائب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال ۱۳۹۹ (بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸) دانلود رایگان بخشنامه
619 ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا درخصوص موعدهای مقرر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
620 نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیرواقعی دانلود رایگان بخشنامه
621 رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (2) بخشنامه شماره 177-97-200 مورخ 28-12-1397 دانلود رایگان بخشنامه
622 مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب دانلود رایگان بخشنامه
623 احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی دانلود رایگان بخشنامه
624 ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی 31-04-1394) دانلود رایگان بخشنامه
625 حق تمبر بروات اسنادی - ارزی دانلود رایگان بخشنامه
626 شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
627 تصویبنامه درخصوص محسوب شدن تجهیزات اهدایی برای کاهش آلودگی هوا از مصادق بند ۶ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
628 نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
629 تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
630 اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
631 دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
632 نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی دانلود رایگان بخشنامه
633 ابلاغ تصویب نامه شماره ۵۶۵۴۵/۲۸۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ هیات محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
634 بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده - ابلاغ رای شماره 2895 مورخ 10-10-1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای شماره 432 مورخ 10-05-1396 هیات مذکور دانلود رایگان بخشنامه
635 ابلاغ موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لغو بند ۲ دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
636 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدا محاسبه آن کشور دانلود رایگان بخشنامه
637 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت مقرر در ماده ( 7 ) قانون تشکیل هیات امنای صرفه جویی ارزی دانلود رایگان بخشنامه
638 معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء (2) بند(الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
639 اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
640 مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27-11-1380 دانلود رایگان بخشنامه
641 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 43-201 مورخ 13-12-1398 دانلود رایگان بخشنامه
642 تفویض اختیار تقسیط و انهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 1-99-200 مورخ 5-1-99 دانلود رایگان بخشنامه
643 تفویض اختیار تقسیط و انهال بدهی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
644 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
645 ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 08-11-1398 دانلود رایگان بخشنامه
646 ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 13-12-1398 حمایت مالیاتی از گروه‌های اقتصادی آسیب‌دیده به سبب شیوع ویروس کرونا دانلود رایگان بخشنامه
647 ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26-12-1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» دانلود رایگان بخشنامه
648 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 13-12-1398 دانلود رایگان بخشنامه
649 مطالبه یا استرداد مالیات متعلق به صاحبان مشاغل خودرو دانلود رایگان بخشنامه
650 ساماندهی وتنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
651 ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
652 تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
653 استقرار سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در مناطق 22 گانه شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
654 اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به «اوراق جعاله»،«اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی» دانلود رایگان بخشنامه
655 ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت دولت درخصوص طرح «حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی فشرده سوز» دانلود رایگان بخشنامه
656 چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1-3-1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12-11-1388 دانلود رایگان بخشنامه
657 اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-04-1394 دانلود رایگان بخشنامه
658 رای شماره‌های ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۹۷۱۴۶ص سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
659 ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان- در خصوص معافیت مالیاتی 50 درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید دانلود رایگان بخشنامه
660 ابلاغ قانون اصلاح بند «هـ» تبصره 1 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 21-7-1398 دانلود رایگان بخشنامه
661 انجام هماهنگی و تمهیدات لازم به منظور بکارگیری و ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارت خوان بانکی) حرف و فعالین حوزه درمان توسط ادارات کل دانلود رایگان بخشنامه
662 انجام تمهیدات لازم به منظور بکارگیری و ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارت خوان بانکی) دانلود رایگان بخشنامه
663 ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
664 ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت دانلود رایگان بخشنامه
665 ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده - حق بیمه سهم کارفرما - تسلیم فهرست ماده 197 دانلود رایگان بخشنامه
666 مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت دانلود رایگان بخشنامه
667 نظر معاونت قضایی دادستان کل کشور نسبت به عدم اجرای بخشنامه 1119-96-1000 مورخ 07-02-1396 سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
668 لزوم تسهیل و تسریع در رسیدگی به استعلام های دریافتی در اجرای ماده 186 ق.م.م دانلود رایگان بخشنامه
669 لزوم بروز رسانی پرونده های مالیاتی و پاسخگویی به استعلامات در مهلت مقرر با توجه به ماده 186ق.م.م دانلود رایگان بخشنامه
670 ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 21-8-1398 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
671 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
672 بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دانلود رایگان بخشنامه
673 ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 31-04-1394 دانلود رایگان بخشنامه
674 ابلاغ دادنامه شماره 314-10313 مورخ 25-06-1398 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 04-04-1390 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
675 عدم شمول مالیات و عوارض نسبت به سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دانلود رایگان بخشنامه
676 اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
677 ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 27-01-1398 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 09-12-1389 آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان دانلود رایگان بخشنامه
678 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 17-06-1398 دانلود رایگان بخشنامه
679 مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به تعطیلی روز 15-8-98 دانلود رایگان بخشنامه
680 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
681 ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 17-06-1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 259-260-ص مورخ 18-03-1393 و شماره 8640-267-د مورخ 21-11-1394 معاونت مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
682 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
683 تمدید مهلت مقرر در بند (1) بخشنامه شماره 41-98-200 مورخ 8-5-1398 دانلود رایگان بخشنامه
684 ارسال و ابلاغ دادنامه شماره 67 مورخ 20-01-1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 04-02-1386 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
685 ارسال فهرست اطلاعات شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1397 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده‌اند دانلود رایگان بخشنامه
686 اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 41-98-200 مورخ 08-05-1398 دانلود رایگان بخشنامه
687 ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010152 مورخ 1-5-1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 12-11-1388 قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
688 ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 31-04-1398 مبنی بر عدم ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 مورخ 30-06-1384 سازمان و بند (2) رأی شماره 5586-4-30 مورخ 22-05-1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
689 ارسال فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش دانلود رایگان بخشنامه
690 ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 66066-ت 56545هـ مورخ 28-05-1398 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب‌نامه شماره 53970-ت52406 هـ مورخ 10-05-1395 هیأت وزیران دانلود رایگان بخشنامه
691 ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 37229-ت 55839هـ مورخ 01-04-1398 هیئت وزیران دانلود رایگان بخشنامه
692 آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت (به-از) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دانلود رایگان بخشنامه
693 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 31-04-1398 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 131-96-200 مورخ 04-10-1396 دانلود رایگان بخشنامه
694 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
695 ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1397 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) دانلود رایگان بخشنامه
696 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 01-05-1398 مبنی بر عدم ابطال تعدادی از نامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی دانلود رایگان بخشنامه
697 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
698 ارسال مصوبه شماره 58144-ت55637 هـ مورخ 13-05-1398 هیات محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها دانلود رایگان بخشنامه
699 نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
700 ارسال دستورالعمل بازرسی دوره‌ای سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
701 ارسال تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
702 رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج دانلود رایگان بخشنامه
703 تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره 41-98-200 مورخ 8-5-1398 دانلود رایگان بخشنامه
704 کسر هزینه‌ها و انواع بیمه‌های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات دانلود رایگان بخشنامه
705 ارسال تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
706 ارسال قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن در خصوص دهیاری‌ها دانلود رایگان بخشنامه
707 ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
708 ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان‌های استان تهران) دانلود رایگان بخشنامه
709 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
710 ارائه نکاتی در رابطه با ارزش‌های اجاری املاک تعیین‌شده توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای عملکرد سال قبل در مورد نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد سال 97 و به بعد دانلود رایگان بخشنامه
711 ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
712 ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی دانلود رایگان بخشنامه
713 اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
714 مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
715 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010020 مورخ 25-02-1398 مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 53-96-230 مورخ 17-04-1396 دانلود رایگان بخشنامه
716 ارسال مصوبه شماره 25071-ت 54991 ه مورخ 01-03-1398 هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا دانلود رایگان بخشنامه
717 ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010023 مورخ 14-02-1398 مبنی بر رد شکایت نسبت به تبصره های (1)، (2) و (6) ماده (2)، تبصره (2) ماده (3)، تبصره (2) ماده (7) و تبصره ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
718 رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 - کتمان درامد موضوع مواد 156 و 227- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش دانلود رایگان بخشنامه
719 تقاضای تهاتر مطالبات با بدهی مالیاتی جامعه مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
720 ابلاغ رأی شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562-ت49128 هـ مورخ 15-02-1392 هیات وزیران درخصوص پروژه های مسکن مهر دانلود رایگان بخشنامه
721 اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 7-2-1398 و 28-2-1398 دانلود رایگان بخشنامه
722 ابلاغ صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ 01-۰۳-1398 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
723 درخواست وصول مطالبات بانک مسکن از طریق عملیات اجرایی دانلود رایگان بخشنامه
724 مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل دانلود رایگان بخشنامه
725 ابلاغ تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳-ت ۵۶۱۷۹ هـ مورخ 31-02-1398 هیأت محترم وزیران درخصوص بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
726 ارسال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵-ت۵۶۳۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۷-۱۲-۲۲ هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید دانلود رایگان بخشنامه
727 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
728 ارسال مصوبه شماره ۲۳۹۰-ت ۵۶۴۳۵ ه مورخ ۱۳۹۸-۱-۱۸ هیات وزیران درخصوص ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
729 موعد و زمان بندی برای الحاق اطلاعات معاملات سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ توسط ادارات اطلاعات و خدمات دانلود رایگان بخشنامه
730 ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 31-04-1394 دانلود رایگان بخشنامه
731 معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها(که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری دانلود رایگان بخشنامه
732 ابلاغ تصویب­ نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد. دانلود رایگان بخشنامه
733 احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دانلود رایگان بخشنامه
734 تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
735 میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸ وفق مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
736 تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
737 تاکید بر کسر وجوه پرداختی مودیان محترم مالیاتی به حساب های تعیین شده برای حادثه سیل اخیر در برخی مناطق کشور از جمله استان­های گلستان، مازندران و فارس دانلود رایگان بخشنامه
738 تعیین تکلیف نمایندگی های بیمه در اجرای بخشنامه