ابلاغ اصلاح حکم صدر جزء 3 بند (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم
-
200/27165/د
1402/04/27
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد