گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی وزارت نفت


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 مستندات ایمنی حفاظت جاده ها سلرها تاسیسات میادین نفتی غرب کارون در برابر سیلاب-ژئوتکنیک328 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 2 نظرخواهی از ذینفعان مرتبط با پیش نویس اسناد همسان پیمان تعمیرات اساسی (OH) دانلود رایگان بخشنامه
3 مستندات ایمنی_حفاظت جاده ها سلرها تاسیسات میادین نفتی غرب کارون در برابر سیلاب-سیلاب خطوط لوله328 دانلود رایگان بخشنامه
4 پرسشنامه پایش عملکرد شرکت ها در پیاده سازی شیوه نامه تعمیرات اساسی ماشین های دوار دانلود رایگان بخشنامه
5 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان دانلود رایگان بخشنامه
6 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان- پیوست جدید دانلود رایگان بخشنامه
7 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
8 ابلاغیه و دستورالعمل نقش بهرهبردار در پروژه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
9 ابلاغ و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان به انضمام پیوستها دانلود رایگان بخشنامه
10 مستندات ایمنی حفاظت جاده ها سلرها تاسیسات میادین نفتی غرب کارون در برابر سیلاب-سیلاب خطوط لوله دانلود رایگان بخشنامه
11 مستندات ایمنی حفاظت جاده ها سلرها تاسیسات میادین نفتی غرب کارون در برابر سیلاب-ژئوتکنیک دانلود رایگان بخشنامه
12 ضابطه ایمنی حفاظت جاده ها سلرها تاسیسات میادین نفتی غرب کارون در برابر سیلاب-سیلاب و خطوط لوله328 دانلود رایگان بخشنامه
13 ضابطه ایمنی حفاظت جاده ها سلرها تاسیسات میادین نفتی غرب کارون در برابر سیلاب-ژئوتکنیک328 دانلود رایگان بخشنامه
14 ضابطه ایمنی حفاظت جاده ها سلرها تاسیسات میادین نفتی غرب کارون در برابر سیلاب-ژئوتکنیک دانلود رایگان بخشنامه
15 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان - دستورالعمل رسیدگی به تاخیرات دانلود رایگان بخشنامه
16 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان - دستورالعمل رسیدگی به تاخیرات دانلود رایگان بخشنامه
17 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان - پیوست1- فرایند تاخیرات دانلود رایگان بخشنامه
18 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان - پیوست2-فرم شماره1 دانلود رایگان بخشنامه
19 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان - پیوست2-فرم شماره2 دانلود رایگان بخشنامه
20 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان - پیوست2-فرم شماره3 دانلود رایگان بخشنامه
21 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان - پیوست2-فرم شماره4 دانلود رایگان بخشنامه
22 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان - پیوست2-فرم شماره5 دانلود رایگان بخشنامه
23 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان - پیوست2-فرم شماره6 دانلود رایگان بخشنامه
24 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان - پیوست2-فرم شماره7 دانلود رایگان بخشنامه
25 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان - پیوست3-فرم درخواست تمدید- تطویل پیمان دانلود رایگان بخشنامه
26 فهرست بهای آزمایشات بالادستی - سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
27 فهرست بهای آزمایشات بالادستی - سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
28 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی در پروژه های پژوهش بالادستی مسئله محور فناورانه و پایین دستی تقاضامحور صنعت نفت سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
29 دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در فرایندهای واگذاری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
30 دستورالعمل اخذ نظرات بهره برداران در پروژه ها.طرح های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
31 دستورالعمل اخذ نظرات بهره برداران در پروژه ها,طرح های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
32 تفسیر آیین نامه لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
33 آیین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
34 پیش نویس دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در فرایندهای واگذاری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
35 فهرست شرکت های متقاضی فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید دانلود رایگان بخشنامه
36 اسناد همسان پیمان EPC ابلاغ شماره 296 مورخ 1402.04.01 وزیر محترم نفت دانلود رایگان بخشنامه
37 اسناد همسان پیمان PC ابلاغ شماره 296 مورخ 1402.04.01 وزیر محترم نفت دانلود رایگان بخشنامه
38 تفسیر آیین نامه لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
39 آیین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
40 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
41 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
42 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
43 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
44 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
45 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
46 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
47 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
48 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
49 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
50 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
51 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
52 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
53 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
54 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
55 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
56 ابلاغیه شماره 296 مورخ 1402.4.1 وزیر نفت دانلود رایگان بخشنامه
57 ابلاغیه شماره 296 مورخ 1402.4.1 وزیر نفت دانلود رایگان بخشنامه
58 اسناد پیمان طرح پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
59 دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت - سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
60 دستورالعمل نحوه جبران افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه های قراردادهای مقطوع مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
61 تمدید دستورالعمل های تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
62 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت در سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
63 تعمیرات پالایشگاه - سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
64 تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر- سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
65 تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز - سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
66 خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
67 خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
68 خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
69 خطوط لوله گاز شهری - سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
70 عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
71 گازرسانی به صنایع - سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
72 نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) - سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
73 نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
74 نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
75 نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
76 نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
77 معیارهای ارزیابی صلاحیت و رتبه بندی تأمین کنندگان داخلی کالا دانلود رایگان بخشنامه
78 حقوق مالکیت فکری صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
79 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
80 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی دانلود رایگان بخشنامه
81 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
82 اصلاحیه تکمیلی دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره 387103-28.1 مورخ 1391.9.2 دانلود رایگان بخشنامه
83 راهنمای ارزیابی کیفی شرکت های ارائه دهنده خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
84 راهنمای ارزیابی کیفی شرکت های ارائه دهنده خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
85 مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار دانلود رایگان بخشنامه
86 الزامات فرآیند خرید خدمات آزمایشگاهی در حوزه بالادستی دانلود رایگان بخشنامه
87 الزامات فرآیند خرید خدمات آزمایشگاهی در حوزه بالادستی دانلود رایگان بخشنامه
88 دستورالعمل شماره 773-20.2 مورخ 7.10.1400 وزیر محترم نفت درخصوص نحوه بکارگیری بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ 1400.5.12 درخصوص نحوه پذیرش بار مالی ناشی از رعایت پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کووید 19 دانلود رایگان بخشنامه
89 پیمان های دوره فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
90 سند همسان پیوست فناوری قراردادهای صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
91 بازنگری ماده 54 شرایط عمومی پیمان های 5490EPC ؛ PC و ماده 34 پیمان EPC نسخه 1398 صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
92 برون سپاری پیمان های نگهداری، تعمیرات (M) در صنعت نفت ایران دانلود رایگان بخشنامه
93 فهرست مدارک و اقلام قابل تحویل در بخش طراحی پایه و طراحی تفصیلی دانلود رایگان بخشنامه
94 فهرست مدارک و اقلام قابل تحویل در بخش طراحی پایه و طراحی تفصیلی دانلود رایگان بخشنامه
95 بازنگری ماده 68 شرایط عمومی پیمان های EPC، PC و ماده 48 پیمان EPC نسخه 1398 دانلود رایگان بخشنامه
96 دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره در فرآیند انتخاب و تعیین حق الزحمه مشاور به روش کیفیت و قیمت به شماره 1400.193223 مورخ 1400.05.20 دانلود رایگان بخشنامه
97 فهرست بها تعمیرات پالایشگاه - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
98 فهرست بها تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
99 فهرست بها خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
100 فهرست بها خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
101 فهرست بها خطوط لوله گاز شهری - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
102 فهرست بها عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
103 فهرست بها آزمایش های بالادستی صنعت نفت - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
104 فهرست بها گازرسانی به صنایع - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
105 نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
106 نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
107 نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
108 نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
109 نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی سال 1400 (NGL) دانلود رایگان بخشنامه
110 تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
111 خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
112 شیوه نامه ارزشیابی عملکرد مجریان و نتایج طرح ها و پروژه های صنعت نفت ابلاغیه شماره 1400.84802 مورخ 1400.0308 دانلود رایگان بخشنامه
113 شیوه نامه ارزشیابی عملکرد مجریان و نتایج طرح ها و پروژه های صنعت نفت ابلاغیه شماره 1400.84802 مورخ 1400.0308 دانلود رایگان بخشنامه
114 شیوه نامه ارزشیابی عملکرد مجریان و نتایج طرح ها و پروژه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
115 بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز در قراردادها.مناقصه های ارزی و بخش ارزی قراردادها. مناقصه های ارزی - ریالی 122-20.2 مورخ 1400.03.01 دانلود رایگان بخشنامه
116 بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز در قراردادها.مناقصه های ارزی و بخش ارزی قراردادها. مناقصه های ارزی - ریالی 122-20.2 مورخ 1400.03.01 دانلود رایگان بخشنامه
117 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
118 دستورالعمل رسیدگی به تقاضای بررسی عدم صلاحیت حرفه ای شرکت ها دانلود رایگان بخشنامه
119 دستورالعمل رسیدگی به تقاضای بررسی عدم صلاحیت حرفه ای شرکت ها دانلود رایگان بخشنامه
120 نحوه پذیرش بار مالی ناشی از رعایت پروتکل های بهداشتی، برای مقابله با کووید 19 دانلود رایگان بخشنامه
121 ضوابط ارجاع کار به گروه مشارکت برای اجرای طرح ها و پروژه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
122 راهنمای استفاده از دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
123 راهنمای استفاده از دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
124 دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت - اصلاحیه (1) دانلود رایگان بخشنامه
125 دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
126 کلیات شرح خدمات یکپارچه عملیات حفاری چاههای نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
127 کلیات شرح خدمات اکتشاف منابع هیدروکربنی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
128 کلیات شرح خدمات یکپارچه عملیات حفاری چاههای نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
129 پیوست فناوری در قراردادهای صنعت نفت (ماده 12 نظام نامه پژوهش، فناوری و تجاری سازی) دانلود رایگان بخشنامه
130 پیمان دوره فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در صنعت‌ نفت - متقاضی انفرادی- انعقاد پیمان با متقاضی دانلود رایگان بخشنامه
131 دستورالعمل الزام استفاده از سازندگان و تأمین کنندگان داخلی در اجرای قراردادها به شماره 99.366090 مورخ 1399.10.10 دانلود رایگان بخشنامه
132 دستورالعمل الزام استفاده از سازندگان و تأمین کنندگان داخلی در اجرای قراردادها به شماره 99.366090 مورخ 1399.10.10 دانلود رایگان بخشنامه
133 پیمان دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در صنعت‌نفت – متقاضی گروهی انعقاد پیمان با مؤسسه دانلود رایگان بخشنامه
134 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی خدمات پژوهشی در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت 1399 دانلود رایگان بخشنامه
135 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی خدمات پژوهشی در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت 1399 دانلود رایگان بخشنامه
136 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی دانلود رایگان بخشنامه
137 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
138 اصلاحیه تکمیلی دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره 387103-28-1مورخ 02-09-1391 دانلود رایگان بخشنامه
139 نمونه پیوست های مرتبط با سند همسان (O&M) تاسیسات با محوریت ماشین های دوار دانلود رایگان بخشنامه
140 بخشنامه370571 سازمان اداری و استخدامی در خصوص عدم حضور و دورکاری کارکنان به میزان ۵۰ درصد دانلود رایگان بخشنامه
141 دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
142 اسناد همسان پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (O&M) در صنعت نفت با محوریت ماشین های دوار دانلود رایگان بخشنامه
143 تصویبنامه درخصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران دانلود رایگان بخشنامه
144 خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
145 ضوابط ارجاع کار به گروه مشارکت برای اجرای طرح ها و پروژه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
146 نحوه پذیرش بار مالی ناشی از رعایت پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کووید 19 دانلود رایگان بخشنامه
147 دستورالعمل تدوین و بازنگری و ابلاغ اسناد همسان پیمان های وزارت نفت دانلود رایگان بخشنامه
148 دستورالعمل تدوین و بازنگری و ابلاغ اسناد همسان پیمان های وزارت نفت دانلود رایگان بخشنامه
149 موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های پژوهشی میدان اکتشاف محور بالادستی دانلود رایگان بخشنامه
150 کلیات شرح خدمات اکتشاف منابع هیدروکربنی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
151 موافقت‌نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست‌های همسان پیمان ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) واحدهای پیش‌ساخته (Skid Mounted) فرآورش نفت دانلود رایگان بخشنامه
152 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت 1398 دانلود رایگان بخشنامه
153 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت(تمدید بخشنامه سال 1395) 1398 دانلود رایگان بخشنامه
154 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
155 نرخ تسعیر ارز در قراردادهای صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
156 دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه های بالاسری شرکت های مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
157 موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
158 پیمان دورۀ فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی در صنعت نفت - متقاضی انفرادی انعقاد پیمان با مؤسسه و متق دانلود رایگان بخشنامه
159 دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت (جایگزین) دانلود رایگان بخشنامه
160 ابلاغ آزمایشی سند کلیات شرح خدمات اکتشاف منابع هیدروکربنی در صنعت نفت (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
161 فهرست بهای آزمایش های پژوهشی بالادستی صنعت نفت در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
162 دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل C , P , PC , EP , EPC و حفاری و تعمیراتی صنعت نفت(تمدید بخشنامه سال 1395) دانلود رایگان بخشنامه
163 دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل C , P , PC , EP , EPC و حفاری و تعمیراتی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
164 شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی - سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
165 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی خدمات پژوهشی در پروژه های پژوهشی بالا دستی میدان محور- 1397 دانلود رایگان بخشنامه
166 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
167 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
168 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
169 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
170 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - گاز رسانی به صنایع سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
171 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
172 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب پالایشگاه های نفت و گاز واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
173 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
174 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله گاز شهری سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
175 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
176 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال1397 دانلود رایگان بخشنامه
177 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
178 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - تعمیرات پالایشگاه سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
179 سند همسان بازنگری شده پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
180 اسناد همسان پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
181 فصلنامه نظام و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت دانلود رایگان بخشنامه
182 Iranian Seismic Design Code for Petroleum Facilities and Structures -3rd Edition دانلود رایگان بخشنامه
183 پیش نویس اولیه سند پیمان همسان خدمات عمومی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
184 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی پژوهشی در پروژه های بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
185 اصلاحیه فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
186 آیین نامه نحوه تامین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها دانلود رایگان بخشنامه
187 نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
188 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
189 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحد های سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
190 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت وگاز و انبارهای نفت منطقه ای سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
191 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
192 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
193 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گاز رسانی به صنایع سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
194 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
195 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهری سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
196 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
197 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
198 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی تغذیه و شبکه گاز سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
199 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
200 کلیات خدمات تعمیرات اساسی ماشین‌آلات فرآیندی دوار در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
201 موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب(EPC)- نسخه آزمایشی دانلود رایگان بخشنامه
202 اسناد همسان پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
203 دستورالعمل نحوه بهنگام سازی برآورد اجرای کار در پروژه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
204 دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار دانلود رایگان بخشنامه
205 دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
206 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل EPC، EP PC ،P،C ،حفاری و تعمیراتی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
207 ابلاغ نظام نامه جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
208 اصلاحیه فهرست های بهای اختصاصی تاسیسات نفت،گاز و پتروشیمی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
209 آیین نامه طراحی لرزه ای- تاسیسات و سازه های صنعت نفت (ویرایش 3) دانلود رایگان بخشنامه
210 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
211 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- گاز رسانی به صنایع- سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
212 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
213 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
214 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
215 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز- سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
216 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله بین شهری و انتقال نفت و گاز - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
217 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- تعمیرات پالایشگاه - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
218 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
219 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
220 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
221 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله گاز شهری- سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
222 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395 - فصل بیست و چهارم- کار های برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم دانلود رایگان بخشنامه
223 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای دانلود رایگان بخشنامه
224 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها دانلود رایگان بخشنامه
225 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی دانلود رایگان بخشنامه
226 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل تجهیزات و مصالح تا انبار پیمانکار دانلود رایگان بخشنامه
227 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کار های تکمیلی نصب تجهیزات، رنگ و عایق دانلود رایگان بخشنامه
228 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل شانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی دانلود رایگان بخشنامه
229 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه دانلود رایگان بخشنامه
230 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- مخازن ذخیره استوانه ای دانلود رایگان بخشنامه
231 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار دانلود رایگان بخشنامه
232 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل بیست و یکم- کار های برق- کابل کشی و سیم کشی دانلود رایگان بخشنامه
233 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و پنجم- کارهای برق- نصب سیستم روشنایی دانلود رایگان بخشنامه
234 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و ششم- کارهای برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر، و حفاظت کاتدی دانلود رایگان بخشنامه
235 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و سوم- کارهای برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت دانلود رایگان بخشنامه
236 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و دوم- کارهای برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها دانلود رایگان بخشنامه
237 گریس پایه سدیم - ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
238 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های رشته تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه دانلود رایگان بخشنامه
239 دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC ،EP ،PC ،C ،P و تعمیراتی دانلود رایگان بخشنامه
240 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های رشته ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی دانلود رایگان بخشنامه
241 نظام اجرایی طرح ها ی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
242 استاندارد های نفت ایران - استاندارد های عمومی شامل 18 استاندارد دانلود رایگان بخشنامه
243 استاندارد های نفت ایران - WS - Technical Protection دانلود رایگان بخشنامه
244 استاندارد های نفت ایران - WS - Safety,FireFighting & Environmental Pollution Control دانلود رایگان بخشنامه
245 استاندارد های نفت ایران - WS - Process Machineries دانلود رایگان بخشنامه
246 استاندارد های نفت ایران - WS - Process & Chemical دانلود رایگان بخشنامه
247 استاندارد های نفت ایران - WS - Piping & Pipelines دانلود رایگان بخشنامه
248 استاندارد های نفت ایران - WS - Instrument دانلود رایگان بخشنامه
249 استاندارد های نفت ایران - WS - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration دانلود رایگان بخشنامه
250 استاندارد های نفت ایران - WS - General Machineries دانلود رایگان بخشنامه
251 استاندارد های نفت ایران - WS - General دانلود رایگان بخشنامه
252 استاندارد های نفت ایران - WS - Fixed Mechanical Equipment دانلود رایگان بخشنامه
253 استاندارد های نفت ایران - WS - Electrical دانلود رایگان بخشنامه
254 استاندارد های نفت ایران - WS - Civil دانلود رایگان بخشنامه
255 استاندارد های نفت ایران - SD - Technical Protection دانلود رایگان بخشنامه
256 استاندارد های نفت ایران - SD - Piping & Pipelines دانلود رایگان بخشنامه
257 استاندارد های نفت ایران - SD - Instrument دانلود رایگان بخشنامه
258 استاندارد های نفت ایران - SD - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration دانلود رایگان بخشنامه
259 استاندارد های نفت ایران - SD - Fixed Mechanical Equipment دانلود رایگان بخشنامه
260 استاندارد های نفت ایران - SD - Electrical دانلود رایگان بخشنامه
261 استاندارد های نفت ایران - SD - Civil دانلود رایگان بخشنامه
262 استاندارد های نفت ایران - IPS - Technical Protection دانلود رایگان بخشنامه
263 استاندارد های نفت ایران - IPS - Safety,FireFighting & Environmental Pollution Control دانلود رایگان بخشنامه
264 استاندارد های نفت ایران - IPS - Process Machineries دانلود رایگان بخشنامه
265 استاندارد های نفت ایران - IPS - Process & Chemical - بخش دوم دانلود رایگان بخشنامه
266 استاندارد های نفت ایران - IPS - Process & Chemical - بخش اول دانلود رایگان بخشنامه
267 استاندارد های نفت ایران - IPS - Piping & Pipelines دانلود رایگان بخشنامه
268 استاندارد های نفت ایران - IPS - Instrument - بخش دوم دانلود رایگان بخشنامه
269 استاندارد های نفت ایران - IPS - Instrument - بخش اول دانلود رایگان بخشنامه
270 استاندارد های نفت ایران - IPS - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration دانلود رایگان بخشنامه
271 استاندارد های نفت ایران - IPS - General دانلود رایگان بخشنامه
272 استاندارد های نفت ایران - IPS - Fixed Mechanical Equipment دانلود رایگان بخشنامه
273 استاندارد های نفت ایران - IPS - Electrical دانلود رایگان بخشنامه
274 استاندارد های نفت ایران - IPS - Civil دانلود رایگان بخشنامه
275 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: گازرسانی به صنایع دانلود رایگان بخشنامه
276 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب پالایشگاه های نفت و گاز واحد های پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی(NGL) دانلود رایگان بخشنامه
277 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب واحد های سرچاهی نفت گاز و چندراهه ها دانلود رایگان بخشنامه
278 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز ایستگاه های تراکم گاز دانلود رایگان بخشنامه
279 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب تلمبه خانه های نفت و گاز و انبار های نفت منطقه ای دانلود رایگان بخشنامه
280 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
281 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله گاز شهری دانلود رایگان بخشنامه
282 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
283 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
284 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
285 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: تعمیرات پالایشگاه دانلود رایگان بخشنامه
286 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
287 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1394- فصل ششم- لوله کشی- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
288 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و سوم- کار های برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت دانلود رایگان بخشنامه
289 فهرستبهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و هشتم- تجهیزات آنالایزرها دانلود رایگان بخشنامه
290 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای دانلود رایگان بخشنامه
291 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
292 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه دانلود رایگان بخشنامه
293 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
294 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها دانلود رایگان بخشنامه
295 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی دانلود رایگان بخشنامه
296 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هفتم- لوله کشی- کارهای متفرقه لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
297 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هجدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی دانلود رایگان بخشنامه
298 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کار های تکمیلی نصب تجهیزات، رنگ و عایق دانلود رایگان بخشنامه
299 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی- فصل ششم- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
300 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل شانزدهم- نصب تجهیزات،رنگ و عایق- عملیات نسوزکاری دانلود رایگان بخشنامه
301 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق-مخازن ذخیره و سیلو ها دانلود رایگان بخشنامه
302 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و یکم- کارهای ابزار دقیق -عملیات نصب در محوطه ابزار دقیق دانلود رایگان بخشنامه
303 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و سوم- کار های ابزار دقیق- عملیات تست لوپ دانلود رایگان بخشنامه
304 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و دوم- کار های ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل دانلود رایگان بخشنامه
305 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی دانلود رایگان بخشنامه
306 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کارهای لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
307 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب کوره ها و بویلر ها دانلود رایگان بخشنامه
308 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار دانلود رایگان بخشنامه
309 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیستم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل بیش از 5 کیلومتر تجهیزات رنگ و عایق دانلود رایگان بخشنامه
310 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و یکم- کار های برق- کابل کشی و سیم کشی دانلود رایگان بخشنامه
311 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و چهارم- کار های برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم دانلود رایگان بخشنامه
312 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و پنجم- کارهای برق- نصب سیستم روشنایی دانلود رایگان بخشنامه
313 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و هفتم- کار های برق- نصب تجهیزات ارتباطی دانلود رایگان بخشنامه
314 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و هشتم- کار های برق- پیش اندازی گیری و راه اندازی برق دانلود رایگان بخشنامه
315 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و نهم- کار های برق- حمل بیش از 5 کیلومتر تجهیزات کارهای برقی دانلود رایگان بخشنامه
316 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و ششم- کار های برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی دانلود رایگان بخشنامه
317 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و دوم- کار های برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها دانلود رایگان بخشنامه
318 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل اول لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح دانلود رایگان بخشنامه
319 فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
320 فهرست بهای رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها- فصل اول- لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
321 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای دانلود رایگان بخشنامه
322 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
323 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه دانلود رایگان بخشنامه
324 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
325 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها دانلود رایگان بخشنامه
326 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی دانلود رایگان بخشنامه
327 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل هفتم- لوله کشی- کار های متفرقه لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
328 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل هجدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی دانلود رایگان بخشنامه
329 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کارهای تکمیلی نصب تجیزات، رنگ و عایق دانلود رایگان بخشنامه
330 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل ششم- لوله کشی- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
331 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل شانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات نسوزکاری دانلود رایگان بخشنامه
332 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- مخازن ذخیره استوانه ای دانلود رایگان بخشنامه
333 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سی و یکم- کارهای ابزار دقیق- عملیات نصب در محوطه دانلود رایگان بخشنامه
334 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سی و سوم- کارهای ابزار دقیق- عملیات لوپ تست دانلود رایگان بخشنامه
335 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سی و دوم- کارهای ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل دانلود رایگان بخشنامه
336 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی دانلود رایگان بخشنامه
337 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کارهای لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
338 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کوره ها و بویلر ها دانلود رایگان بخشنامه
339 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار دانلود رایگان بخشنامه
340 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیستم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل تجهیزات و مصالح تا انبار پیمانکار دانلود رایگان بخشنامه
341 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست ونهم- کارهای برق- حمل بیش از 5 کیلومتر دانلود رایگان بخشنامه
342 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و یکم- کارهای برق- کابل کشی و سیم کشی دانلود رایگان بخشنامه
343 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و چهارم- کارهای برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم دانلود رایگان بخشنامه
344 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و پنجم- کار های برق- نصب سیستم روشنایی دانلود رایگان بخشنامه
345 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و هفتم- کارهای برق- نصب تجهیزات ارتباطی دانلود رایگان بخشنامه
346 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و هشتم- کارهای برق- پیش راه اندازی و راه اندازی برق دانلود رایگان بخشنامه
347 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و ششم- کارهای برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی دانلود رایگان بخشنامه
348 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و سوم- کار های برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت دانلود رایگان بخشنامه
349 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و دوم- کار های برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها دانلود رایگان بخشنامه
350 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل اول لوله کشی- حمل و جابجائی مصالح دانلود رایگان بخشنامه
351 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
352 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
353 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و یکم- کارهای ابزار دقیق- عملیات نصب در محوطه دانلود رایگان بخشنامه
354 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و سوم- کارهای ابزار دقیق- عملیات لوپ تست دانلود رایگان بخشنامه
355 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و دوم- کارهای ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل دانلود رایگان بخشنامه
356 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی دانلود رایگان بخشنامه
357 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کار های لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
358 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و هفتم- کارهای برق- نصب تجهیزات ارتباطی دانلود رایگان بخشنامه
359 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و هشتم- کارهای برق- پیش راه اندازی و راه اندازی برق دانلود رایگان بخشنامه
360 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و نهم- کارهای برق- حمل بیش از 5 کیلومتر دانلود رایگان بخشنامه
361 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل اول- لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
362 فهرست بهای رشته خطوط لوله گاز شهری سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
363 فهرست بهای رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1394- فصل اول - عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
364 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل یازده- مبدل ها دانلود رایگان بخشنامه
365 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهلم- تجهیزات نیوماتیک دانلود رایگان بخشنامه
366 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و یکم- تجهیزات رایانه ای صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
367 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و چهارم- بنایی صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
368 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و پنجم- رسوب زدایی و تمیزکاری دانلود رایگان بخشنامه
369 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و هفتم- داربست بندی دانلود رایگان بخشنامه
370 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و ششم- عایق کاری و نوارپیچی دانلود رایگان بخشنامه
371 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهارم- پیش ساخت کار های لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
372 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهاردهم- دیگ های بخار دانلود رایگان بخشنامه
373 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل پنجم- لوله کشی روزمینی دانلود رایگان بخشنامه
374 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل پانزدهم- آب شیرین کن ها دانلود رایگان بخشنامه
375 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هفدهم- ظروف دانلود رایگان بخشنامه
376 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هفتم- عملیات تکمیلی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
377 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هشتم- فعالیت های عمومی دانلود رایگان بخشنامه
378 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هجدهم- ادوات متفرقه دانلود رایگان بخشنامه
379 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل نوزدهم- تلمبه ها دانلود رایگان بخشنامه
380 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل نهم- برج ها دانلود رایگان بخشنامه
381 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل ششم- لوله کشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
382 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل شانزدهم- برج های خنک کننده دانلود رایگان بخشنامه
383 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سیزدهم- کوره ها دانلود رایگان بخشنامه
384 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و یکم- باطری شارژ،یوپی اس و چاپر دانلود رایگان بخشنامه
385 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و چهارم- تجهیزات متفرقه برق دانلود رایگان بخشنامه
386 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و پنجم- تجهیزات کنترلی مربوط به سیستم های ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&G دانلود رایگان بخشنامه
387 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و هفتم- تجهیزات پرووینگ دانلود رایگان بخشنامه
388 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و نهم- تجهیزات الکترونیک دانلود رایگان بخشنامه
389 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و ششم- تجهیزات میترینگ دانلود رایگان بخشنامه
390 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و سوم- ارت و برق گیر دانلود رایگان بخشنامه
391 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و دوم- شبکه هوایی دانلود رایگان بخشنامه
392 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی ام- خطوط زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
393 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سوم- فلزکاری و جوشکاری دانلود رایگان بخشنامه
394 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دوم- تراشکاری و واشربری دانلود رایگان بخشنامه
395 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دوازدهم- مخازن دانلود رایگان بخشنامه
396 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دهم- رآکتور ها دانلود رایگان بخشنامه
397 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیستم- کمپرسورها دانلود رایگان بخشنامه
398 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و یکم- توربین ها دانلود رایگان بخشنامه
399 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و چهارم- تجهیزات و سیستم های جانبی دانلود رایگان بخشنامه
400 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و پنجم- الکتروموتور ها دانلود رایگان بخشنامه
401 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و هفتم- ژنراتورها دانلود رایگان بخشنامه
402 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و هشتم- تابلو ها و کلید های برق دانلود رایگان بخشنامه
403 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و نهم- سیستم های روشنایی دانلود رایگان بخشنامه
404 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورها و راکتور ها دانلود رایگان بخشنامه
405 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و سوم- فن ها دانلود رایگان بخشنامه
406 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل اول- شیرآلات دانلود رایگان بخشنامه
407 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394-فصل چهل و سوم- زنگ زدایی و رنگ آمیزی دانلود رایگان بخشنامه
408 فهرست بهای رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز- فصل اول- آماده سازی و جوشکاری لوله،شیرآلات و اتصالات دانلود رایگان بخشنامه
409 فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
410 فهرست بهای خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
411 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت در قراردادهای P، C، PC، EP، EPC و تعمیراتی دانلود رایگان بخشنامه
412 شیوه نامه ارزشیابی مهندسان مشاور صنعت نفت در پروژه های E و EP دانلود رایگان بخشنامه
413 شیوه نامه ارزشیابی عملکرد پیمانکاران صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
414 کاربرگ های ارزشیابی مهندسان مشاور صنعت نفت در پروژه های E و EP (ویرایش یکم) دانلود رایگان بخشنامه
415 ارزشیابی پیمانکاران صنعت نفت در پروژه های EPC,PC,C و EPCC دانلود رایگان بخشنامه
416 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
417 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: گازرسانی به صنایع دانلود رایگان بخشنامه
418 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) دانلود رایگان بخشنامه
419 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب واحدهای سرچاهی نفت گاز و چند راهه ها دانلود رایگان بخشنامه
420 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز دانلود رایگان بخشنامه
421 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله گاز شهری دانلود رایگان بخشنامه
422 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
423 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
424 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
425 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: تعمیرات پالایشگاه دانلود رایگان بخشنامه
426 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب تلمبه خانه های نفت و گاز و انبارهای نفت منطقه ای دانلود رایگان بخشنامه
427 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
428 اسناد قرارداد همسان بهبود کارایی انرژی / آب در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
429 دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC، EP ،PC ،C ،P سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
430 دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
431 اسناد همسان پیمان و شرایط عمومی تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، تأسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
432 اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC ،EP ،PC ،C ،Pسال 1391 دانلود رایگان بخشنامه
433 دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت بخش C و P از قرارداد های P,EPC,PC,EP و C دانلود رایگان بخشنامه
434 دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
435 نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
436 بخشنامه نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی دانلود رایگان بخشنامه
437 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه دانلود رایگان بخشنامه
438 تغییرات آیین نامه جدید خرید مشاوره دانلود رایگان بخشنامه
439 دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مشاور (E , EP) دانلود رایگان بخشنامه
440 دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر دانلود رایگان بخشنامه
441 ارزشیابی عملکرد پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
442 شاخص های مربوط به تعدیل پیمان های صنعت نفت - بخش P و C از قراردادهای EP و PC، EPC، P و C دانلود رایگان بخشنامه
443 آیین نامه اجرایی دستورالعمل حل اختلاف قراردادی دانلود رایگان بخشنامه
444 دستورالعمل جبران افزایش بهای قیر دانلود رایگان بخشنامه
445 دستورالعمل پرداخت مابه التفاوت سیمان و کالاهای فلزی بخش C و P از قراردادهای C , P ،EPC ،PC ،EP در پیمان های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
446 نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
447 دستورالعمل نحوه جبران هزینه های ناشی از تغییرات نامتعارف قیمت تجهیزات در قراردادهایP-PC-EP-EPC دانلود رایگان بخشنامه
448 دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت - بخش P و C از قراردادهای EP، PC، EPC، P، C دانلود رایگان بخشنامه
449 فهرست خدمات همسان مطالعات ارزیابی آسیب پذیری دانلود رایگان بخشنامه
450 مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
451 دستورالعمل پرداخت مابه تفاوت نرخ سیمان و فولاد دانلود رایگان بخشنامه
452 راهنمای اجرای بتن ویژه صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
453 آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت های تعمیرات ماشین های دوار و فرآیندی دانلود رایگان بخشنامه
454 راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
455 موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست بهاء دانلود رایگان بخشنامه
456 موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
457 موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات پژوهشی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
458 موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره ای در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
459 دستورالعمل پیشگیری از بحران زلزله در تاسیسات صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
460 ضوابط کلی پدافند غیر عامل در وزارت نفت دانلود رایگان بخشنامه
461 آیین نامه اختصاصی ارجاع کار به مهندسان مشاور طرح های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
462 شرح خدمات مشاور طرح های خطوط لوله انتقال نفت و گاز و تاسیسات افزایش و کاهش فشار مرحله امکان سنجی دانلود رایگان بخشنامه
463 دستورالعمل ارجاع کار و انتخاب واحد های مهندسی ارزش و شرح خدمات آن در طرح های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
464 قرارداد همسان PC برای‌ کارهای‌ صنعتی‌ (مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ ) دانلود رایگان بخشنامه
465 قرارداد همسان EP برای‌ کارهای‌ صنعتی‌ (مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ ) دانلود رایگان بخشنامه
466 قرارداد همسان EPC در صنعت نفت ( ارجاع به نشریه 5490 سازمان مدیریت) دانلود رایگان بخشنامه
467 شرح خدمات مدیریت طرح دانلود رایگان بخشنامه
468 آیین نامه احراز صلاحیت مجری دانلود رایگان بخشنامه
469 تعدیل فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری-پلی اتیلن دانلود رایگان بخشنامه
470 آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت دانلود رایگان بخشنامه
471 تعدیل فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
472 شرح خدمات- اکتشاف نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
473 تعیین ضریبK دانلود رایگان بخشنامه
474 ضابطه ایمنی حفاظت جاده ها سلرها تاسیسات میادین نفتی غرب کارون در برابر سیلاب-سیلاب و خطوط لوله دانلود رایگان بخشنامه