گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی وزارت نفت


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 دستورالعمل شماره 773-20.2 مورخ 7.10.1400 وزیر محترم نفت درخصوص نحوه بکارگیری بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ 1400.5.12 درخصوص نحوه پذیرش بار مالی ناشی از رعایت پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کووید 19 دانلود رایگان بخشنامه
2 پیمان های دوره فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
3 سند همسان پیوست فناوری قراردادهای صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
4 بازنگری ماده 54 شرایط عمومی پیمان های 5490EPC ؛ PC و ماده 34 پیمان EPC نسخه 1398 صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
5 برون سپاری پیمان های نگهداری، تعمیرات (M) در صنعت نفت ایران دانلود رایگان بخشنامه
6 فهرست مدارک و اقلام قابل تحویل در بخش طراحی پایه و طراحی تفصیلی دانلود رایگان بخشنامه
7 فهرست مدارک و اقلام قابل تحویل در بخش طراحی پایه و طراحی تفصیلی دانلود رایگان بخشنامه
8 بازنگری ماده 68 شرایط عمومی پیمان های EPC، PC و ماده 48 پیمان EPC نسخه 1398 دانلود رایگان بخشنامه
9 تعمیرات پالایشگاه - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
10 تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
11 خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
12 خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
13 خطوط لوله گاز شهری - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
14 عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
15 آزمایش های بالادستی صنعت نفت - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
16 گازرسانی به صنایع - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
17 نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
18 نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
19 نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
20 نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
21 نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی سال 1400 (NGL) دانلود رایگان بخشنامه
22 تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
23 خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
24 شیوه نامه ارزشیابی عملکرد مجریان و نتایج طرح ها و پروژه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
25 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
26 دستورالعمل رسیدگی به تقاضای بررسی عدم صلاحیت حرفه ای شرکت ها دانلود رایگان بخشنامه
27 دستورالعمل رسیدگی به تقاضای بررسی عدم صلاحیت حرفه ای شرکت ها دانلود رایگان بخشنامه
28 نحوه پذیرش بار مالی ناشی از رعایت پروتکل های بهداشتی، برای مقابله با کووید 19 دانلود رایگان بخشنامه
29 راهنمای استفاده از دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
30 راهنمای استفاده از دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
31 دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت - اصلاحیه (1) دانلود رایگان بخشنامه
32 دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
33 کلیات شرح خدمات یکپارچه عملیات حفاری چاههای نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
34 کلیات شرح خدمات اکتشاف منابع هیدروکربنی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
35 کلیات شرح خدمات یکپارچه عملیات حفاری چاههای نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
36 پیوست فناوری در قراردادهای صنعت نفت (ماده 12 نظام نامه پژوهش، فناوری و تجاری سازی) دانلود رایگان بخشنامه
37 پیمان دوره فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در صنعت‌ نفت - متقاضی انفرادی- انعقاد پیمان با متقاضی دانلود رایگان بخشنامه
38 دستورالعمل الزام استفاده از سازندگان و تأمین کنندگان داخلی در اجرای قراردادها به شماره 99.366090 مورخ 1399.10.10 دانلود رایگان بخشنامه
39 پیمان دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در صنعت‌نفت – متقاضی گروهی انعقاد پیمان با مؤسسه دانلود رایگان بخشنامه
40 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی خدمات پژوهشی در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت 1399 دانلود رایگان بخشنامه
41 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی خدمات پژوهشی در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت 1399 دانلود رایگان بخشنامه
42 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی دانلود رایگان بخشنامه
43 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
44 اصلاحیه تکمیلی دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت به شماره 387103-28-1مورخ 02-09-1391 دانلود رایگان بخشنامه
45 نمونه پیوست های مرتبط با سند همسان (O&M) تاسیسات با محوریت ماشین های دوار دانلود رایگان بخشنامه
46 بخشنامه370571 سازمان اداری و استخدامی در خصوص عدم حضور و دورکاری کارکنان به میزان ۵۰ درصد دانلود رایگان بخشنامه
47 دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
48 اسناد همسان پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (O&M) در صنعت نفت با محوریت ماشین های دوار دانلود رایگان بخشنامه
49 تصویبنامه درخصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران دانلود رایگان بخشنامه
50 خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
51 نحوه پذیرش بار مالی ناشی از رعایت پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کووید 19 دانلود رایگان بخشنامه
52 دستورالعمل تدوین و بازنگری و ابلاغ اسناد همسان پیمان های وزارت نفت دانلود رایگان بخشنامه
53 دستورالعمل تدوین و بازنگری و ابلاغ اسناد همسان پیمان های وزارت نفت دانلود رایگان بخشنامه
54 موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های پژوهشی میدان اکتشاف محور بالادستی دانلود رایگان بخشنامه
55 کلیات شرح خدمات اکتشاف منابع هیدروکربنی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
56 موافقت‌نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست‌های همسان پیمان ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) واحدهای پیش‌ساخته (Skid Mounted) فرآورش نفت دانلود رایگان بخشنامه
57 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت 1398 دانلود رایگان بخشنامه
58 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت(تمدید بخشنامه سال 1395) 1398 دانلود رایگان بخشنامه
59 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
60 نرخ تسعیر ارز در قراردادهای صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
61 دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه های بالاسری شرکت های مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
62 موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
63 پیمان دورۀ فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی در صنعت نفت - متقاضی انفرادی انعقاد پیمان با مؤسسه و متق دانلود رایگان بخشنامه
64 دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت (جایگزین) دانلود رایگان بخشنامه
65 ابلاغ آزمایشی سند کلیات شرح خدمات اکتشاف منابع هیدروکربنی در صنعت نفت (ویرایش دوم) دانلود رایگان بخشنامه
66 فهرست بهای آزمایش های پژوهشی بالادستی صنعت نفت در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
67 دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل C , P , PC , EP , EPC و حفاری و تعمیراتی صنعت نفت(تمدید بخشنامه سال 1395) دانلود رایگان بخشنامه
68 دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل C , P , PC , EP , EPC و حفاری و تعمیراتی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
69 شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی - سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
70 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی خدمات پژوهشی در پروژه های پژوهشی بالا دستی میدان محور- 1397 دانلود رایگان بخشنامه
71 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
72 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
73 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
74 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
75 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - گاز رسانی به صنایع سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
76 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
77 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - نصب پالایشگاه های نفت و گاز واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
78 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
79 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله گاز شهری سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
80 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
81 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال1397 دانلود رایگان بخشنامه
82 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
83 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - تعمیرات پالایشگاه سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
84 سند همسان بازنگری شده پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
85 اسناد همسان پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
86 فصلنامه نظام و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت دانلود رایگان بخشنامه
87 Iranian Seismic Design Code for Petroleum Facilities and Structures -3rd Edition دانلود رایگان بخشنامه
88 پیش نویس اولیه سند پیمان همسان خدمات عمومی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
89 دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی پژوهشی در پروژه های بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
90 اصلاحیه فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
91 آیین نامه نحوه تامین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها دانلود رایگان بخشنامه
92 نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
93 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
94 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحد های سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
95 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت وگاز و انبارهای نفت منطقه ای سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
96 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
97 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
98 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گاز رسانی به صنایع سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
99 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
100 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهری سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
101 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز سال1396 دانلود رایگان بخشنامه
102 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
103 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی تغذیه و شبکه گاز سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
104 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1396 دانلود رایگان بخشنامه
105 کلیات خدمات تعمیرات اساسی ماشین‌آلات فرآیندی دوار در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
106 موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب(EPC)- نسخه آزمایشی دانلود رایگان بخشنامه
107 اسناد همسان پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
108 دستورالعمل نحوه بهنگام سازی برآورد اجرای کار در پروژه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
109 دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار دانلود رایگان بخشنامه
110 دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
111 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل EPC، EP PC ،P،C ،حفاری و تعمیراتی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
112 ابلاغ نظام نامه جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
113 اصلاحیه فهرست های بهای اختصاصی تاسیسات نفت،گاز و پتروشیمی سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
114 آیین نامه طراحی لرزه ای- تاسیسات و سازه های صنعت نفت (ویرایش 3) دانلود رایگان بخشنامه
115 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
116 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- گاز رسانی به صنایع- سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
117 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
118 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
119 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
120 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز- سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
121 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله بین شهری و انتقال نفت و گاز - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
122 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- تعمیرات پالایشگاه - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
123 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
124 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
125 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز - سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
126 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- خطوط لوله گاز شهری- سال 1395 دانلود رایگان بخشنامه
127 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395 - فصل بیست و چهارم- کار های برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم دانلود رایگان بخشنامه
128 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای دانلود رایگان بخشنامه
129 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها دانلود رایگان بخشنامه
130 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی دانلود رایگان بخشنامه
131 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل تجهیزات و مصالح تا انبار پیمانکار دانلود رایگان بخشنامه
132 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کار های تکمیلی نصب تجهیزات، رنگ و عایق دانلود رایگان بخشنامه
133 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل شانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی دانلود رایگان بخشنامه
134 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه دانلود رایگان بخشنامه
135 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- مخازن ذخیره استوانه ای دانلود رایگان بخشنامه
136 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1395- فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار دانلود رایگان بخشنامه
137 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای- فصل بیست و یکم- کار های برق- کابل کشی و سیم کشی دانلود رایگان بخشنامه
138 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و پنجم- کارهای برق- نصب سیستم روشنایی دانلود رایگان بخشنامه
139 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و ششم- کارهای برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر، و حفاظت کاتدی دانلود رایگان بخشنامه
140 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و سوم- کارهای برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت دانلود رایگان بخشنامه
141 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1395- فصل بیست و دوم- کارهای برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها دانلود رایگان بخشنامه
142 گریس پایه سدیم - ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
143 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های رشته تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه دانلود رایگان بخشنامه
144 دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC ،EP ،PC ،C ،P و تعمیراتی دانلود رایگان بخشنامه
145 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های رشته ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی دانلود رایگان بخشنامه
146 نظام اجرایی طرح ها ی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
147 استاندارد های نفت ایران - استاندارد های عمومی شامل 18 استاندارد دانلود رایگان بخشنامه
148 استاندارد های نفت ایران - WS - Technical Protection دانلود رایگان بخشنامه
149 استاندارد های نفت ایران - WS - Safety,FireFighting & Environmental Pollution Control دانلود رایگان بخشنامه
150 استاندارد های نفت ایران - WS - Process Machineries دانلود رایگان بخشنامه
151 استاندارد های نفت ایران - WS - Process & Chemical دانلود رایگان بخشنامه
152 استاندارد های نفت ایران - WS - Piping & Pipelines دانلود رایگان بخشنامه
153 استاندارد های نفت ایران - WS - Instrument دانلود رایگان بخشنامه
154 استاندارد های نفت ایران - WS - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration دانلود رایگان بخشنامه
155 استاندارد های نفت ایران - WS - General Machineries دانلود رایگان بخشنامه
156 استاندارد های نفت ایران - WS - General دانلود رایگان بخشنامه
157 استاندارد های نفت ایران - WS - Fixed Mechanical Equipment دانلود رایگان بخشنامه
158 استاندارد های نفت ایران - WS - Electrical دانلود رایگان بخشنامه
159 استاندارد های نفت ایران - WS - Civil دانلود رایگان بخشنامه
160 استاندارد های نفت ایران - SD - Technical Protection دانلود رایگان بخشنامه
161 استاندارد های نفت ایران - SD - Piping & Pipelines دانلود رایگان بخشنامه
162 استاندارد های نفت ایران - SD - Instrument دانلود رایگان بخشنامه
163 استاندارد های نفت ایران - SD - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration دانلود رایگان بخشنامه
164 استاندارد های نفت ایران - SD - Fixed Mechanical Equipment دانلود رایگان بخشنامه
165 استاندارد های نفت ایران - SD - Electrical دانلود رایگان بخشنامه
166 استاندارد های نفت ایران - SD - Civil دانلود رایگان بخشنامه
167 استاندارد های نفت ایران - IPS - Technical Protection دانلود رایگان بخشنامه
168 استاندارد های نفت ایران - IPS - Safety,FireFighting & Environmental Pollution Control دانلود رایگان بخشنامه
169 استاندارد های نفت ایران - IPS - Process Machineries دانلود رایگان بخشنامه
170 استاندارد های نفت ایران - IPS - Process & Chemical - بخش دوم دانلود رایگان بخشنامه
171 استاندارد های نفت ایران - IPS - Process & Chemical - بخش اول دانلود رایگان بخشنامه
172 استاندارد های نفت ایران - IPS - Piping & Pipelines دانلود رایگان بخشنامه
173 استاندارد های نفت ایران - IPS - Instrument - بخش دوم دانلود رایگان بخشنامه
174 استاندارد های نفت ایران - IPS - Instrument - بخش اول دانلود رایگان بخشنامه
175 استاندارد های نفت ایران - IPS - Heating,Ventilation,Air Condination & Cooling & Refrigeration دانلود رایگان بخشنامه
176 استاندارد های نفت ایران - IPS - General دانلود رایگان بخشنامه
177 استاندارد های نفت ایران - IPS - Fixed Mechanical Equipment دانلود رایگان بخشنامه
178 استاندارد های نفت ایران - IPS - Electrical دانلود رایگان بخشنامه
179 استاندارد های نفت ایران - IPS - Civil دانلود رایگان بخشنامه
180 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: گازرسانی به صنایع دانلود رایگان بخشنامه
181 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب پالایشگاه های نفت و گاز واحد های پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی(NGL) دانلود رایگان بخشنامه
182 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب واحد های سرچاهی نفت گاز و چندراهه ها دانلود رایگان بخشنامه
183 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز ایستگاه های تراکم گاز دانلود رایگان بخشنامه
184 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: نصب تلمبه خانه های نفت و گاز و انبار های نفت منطقه ای دانلود رایگان بخشنامه
185 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
186 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله گاز شهری دانلود رایگان بخشنامه
187 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
188 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
189 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
190 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: تعمیرات پالایشگاه دانلود رایگان بخشنامه
191 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- رشته: تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
192 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبار های نفت منطقه ای سال 1394- فصل ششم- لوله کشی- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
193 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و سوم- کار های برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت دانلود رایگان بخشنامه
194 فهرستبهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و هشتم- تجهیزات آنالایزرها دانلود رایگان بخشنامه
195 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای دانلود رایگان بخشنامه
196 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
197 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه دانلود رایگان بخشنامه
198 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
199 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها دانلود رایگان بخشنامه
200 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی دانلود رایگان بخشنامه
201 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هفتم- لوله کشی- کارهای متفرقه لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
202 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل هجدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی دانلود رایگان بخشنامه
203 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کار های تکمیلی نصب تجهیزات، رنگ و عایق دانلود رایگان بخشنامه
204 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی- فصل ششم- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
205 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل شانزدهم- نصب تجهیزات،رنگ و عایق- عملیات نسوزکاری دانلود رایگان بخشنامه
206 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق-مخازن ذخیره و سیلو ها دانلود رایگان بخشنامه
207 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و یکم- کارهای ابزار دقیق -عملیات نصب در محوطه ابزار دقیق دانلود رایگان بخشنامه
208 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و سوم- کار های ابزار دقیق- عملیات تست لوپ دانلود رایگان بخشنامه
209 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سی و دوم- کار های ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل دانلود رایگان بخشنامه
210 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی دانلود رایگان بخشنامه
211 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کارهای لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
212 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب کوره ها و بویلر ها دانلود رایگان بخشنامه
213 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار دانلود رایگان بخشنامه
214 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیستم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل بیش از 5 کیلومتر تجهیزات رنگ و عایق دانلود رایگان بخشنامه
215 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و یکم- کار های برق- کابل کشی و سیم کشی دانلود رایگان بخشنامه
216 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و چهارم- کار های برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم دانلود رایگان بخشنامه
217 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و پنجم- کارهای برق- نصب سیستم روشنایی دانلود رایگان بخشنامه
218 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و هفتم- کار های برق- نصب تجهیزات ارتباطی دانلود رایگان بخشنامه
219 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و هشتم- کار های برق- پیش اندازی گیری و راه اندازی برق دانلود رایگان بخشنامه
220 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و نهم- کار های برق- حمل بیش از 5 کیلومتر تجهیزات کارهای برقی دانلود رایگان بخشنامه
221 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و ششم- کار های برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی دانلود رایگان بخشنامه
222 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل بیست و دوم- کار های برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها دانلود رایگان بخشنامه
223 فهرست بهای رشته سال 1394-(NGL) نصب پالایشگاه های نفت و گاز،واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی-فصل اول لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح دانلود رایگان بخشنامه
224 فهرست بهای رشته گازرسانی به صنایع سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
225 فهرست بهای رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها- فصل اول- لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
226 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل یازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات ثابت و بسته ای دانلود رایگان بخشنامه
227 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
228 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل چهاردهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات متفرقه دانلود رایگان بخشنامه
229 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
230 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل پانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکیه گاه ها دانلود رایگان بخشنامه
231 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل هفدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی دانلود رایگان بخشنامه
232 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل هفتم- لوله کشی- کار های متفرقه لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
233 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل هجدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی دانلود رایگان بخشنامه
234 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل نوزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کارهای تکمیلی نصب تجیزات، رنگ و عایق دانلود رایگان بخشنامه
235 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل ششم- لوله کشی- عملیات پیش راه اندازی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
236 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل شانزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- عملیات نسوزکاری دانلود رایگان بخشنامه
237 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سیزدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- مخازن ذخیره استوانه ای دانلود رایگان بخشنامه
238 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سی و یکم- کارهای ابزار دقیق- عملیات نصب در محوطه دانلود رایگان بخشنامه
239 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سی و سوم- کارهای ابزار دقیق- عملیات لوپ تست دانلود رایگان بخشنامه
240 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سی و دوم- کارهای ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل دانلود رایگان بخشنامه
241 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی دانلود رایگان بخشنامه
242 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کارهای لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
243 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل دوازدهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- کوره ها و بویلر ها دانلود رایگان بخشنامه
244 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل دهم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- نصب تجهیزات دوار دانلود رایگان بخشنامه
245 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیستم- نصب تجهیزات، رنگ و عایق- حمل تجهیزات و مصالح تا انبار پیمانکار دانلود رایگان بخشنامه
246 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست ونهم- کارهای برق- حمل بیش از 5 کیلومتر دانلود رایگان بخشنامه
247 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و یکم- کارهای برق- کابل کشی و سیم کشی دانلود رایگان بخشنامه
248 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و چهارم- کارهای برق- نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم دانلود رایگان بخشنامه
249 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و پنجم- کار های برق- نصب سیستم روشنایی دانلود رایگان بخشنامه
250 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و هفتم- کارهای برق- نصب تجهیزات ارتباطی دانلود رایگان بخشنامه
251 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و هشتم- کارهای برق- پیش راه اندازی و راه اندازی برق دانلود رایگان بخشنامه
252 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و ششم- کارهای برق- نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی دانلود رایگان بخشنامه
253 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و سوم- کار های برق- نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت دانلود رایگان بخشنامه
254 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل بیست و دوم- کار های برق- سرسیم بندی و اتصال کابل ها دانلود رایگان بخشنامه
255 فهرست بهای رشته نصب واحد های بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1394- فصل اول لوله کشی- حمل و جابجائی مصالح دانلود رایگان بخشنامه
256 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل چهارم- لوله کشی- لوله کشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
257 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل پنجم- لوله کشی- عملیات تکمیلی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
258 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و یکم- کارهای ابزار دقیق- عملیات نصب در محوطه دانلود رایگان بخشنامه
259 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و سوم- کارهای ابزار دقیق- عملیات لوپ تست دانلود رایگان بخشنامه
260 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سی و دوم- کارهای ابزار دقیق- تجهیزات اتاق کنترل دانلود رایگان بخشنامه
261 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل سوم- لوله کشی- لوله کشی روزمینی دانلود رایگان بخشنامه
262 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل دوم- لوله کشی- پیش ساخت کار های لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
263 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و هفتم- کارهای برق- نصب تجهیزات ارتباطی دانلود رایگان بخشنامه
264 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و هشتم- کارهای برق- پیش راه اندازی و راه اندازی برق دانلود رایگان بخشنامه
265 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل بیست و نهم- کارهای برق- حمل بیش از 5 کیلومتر دانلود رایگان بخشنامه
266 فهرست بهای رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 1394- فصل اول- لوله کشی- حمل و جابجایی مصالح لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
267 فهرست بهای رشته خطوط لوله گاز شهری سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
268 فهرست بهای رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1394- فصل اول - عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
269 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل یازده- مبدل ها دانلود رایگان بخشنامه
270 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهلم- تجهیزات نیوماتیک دانلود رایگان بخشنامه
271 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و یکم- تجهیزات رایانه ای صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
272 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و چهارم- بنایی صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
273 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و پنجم- رسوب زدایی و تمیزکاری دانلود رایگان بخشنامه
274 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و هفتم- داربست بندی دانلود رایگان بخشنامه
275 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهل و ششم- عایق کاری و نوارپیچی دانلود رایگان بخشنامه
276 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهارم- پیش ساخت کار های لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
277 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل چهاردهم- دیگ های بخار دانلود رایگان بخشنامه
278 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل پنجم- لوله کشی روزمینی دانلود رایگان بخشنامه
279 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل پانزدهم- آب شیرین کن ها دانلود رایگان بخشنامه
280 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هفدهم- ظروف دانلود رایگان بخشنامه
281 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هفتم- عملیات تکمیلی لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
282 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هشتم- فعالیت های عمومی دانلود رایگان بخشنامه
283 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل هجدهم- ادوات متفرقه دانلود رایگان بخشنامه
284 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل نوزدهم- تلمبه ها دانلود رایگان بخشنامه
285 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل نهم- برج ها دانلود رایگان بخشنامه
286 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل ششم- لوله کشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
287 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل شانزدهم- برج های خنک کننده دانلود رایگان بخشنامه
288 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سیزدهم- کوره ها دانلود رایگان بخشنامه
289 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و یکم- باطری شارژ،یوپی اس و چاپر دانلود رایگان بخشنامه
290 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و چهارم- تجهیزات متفرقه برق دانلود رایگان بخشنامه
291 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و پنجم- تجهیزات کنترلی مربوط به سیستم های ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&G دانلود رایگان بخشنامه
292 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و هفتم- تجهیزات پرووینگ دانلود رایگان بخشنامه
293 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و نهم- تجهیزات الکترونیک دانلود رایگان بخشنامه
294 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و ششم- تجهیزات میترینگ دانلود رایگان بخشنامه
295 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و سوم- ارت و برق گیر دانلود رایگان بخشنامه
296 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی و دوم- شبکه هوایی دانلود رایگان بخشنامه
297 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سی ام- خطوط زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
298 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل سوم- فلزکاری و جوشکاری دانلود رایگان بخشنامه
299 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دوم- تراشکاری و واشربری دانلود رایگان بخشنامه
300 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دوازدهم- مخازن دانلود رایگان بخشنامه
301 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل دهم- رآکتور ها دانلود رایگان بخشنامه
302 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیستم- کمپرسورها دانلود رایگان بخشنامه
303 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و یکم- توربین ها دانلود رایگان بخشنامه
304 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و چهارم- تجهیزات و سیستم های جانبی دانلود رایگان بخشنامه
305 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و پنجم- الکتروموتور ها دانلود رایگان بخشنامه
306 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و هفتم- ژنراتورها دانلود رایگان بخشنامه
307 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و هشتم- تابلو ها و کلید های برق دانلود رایگان بخشنامه
308 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و نهم- سیستم های روشنایی دانلود رایگان بخشنامه
309 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورها و راکتور ها دانلود رایگان بخشنامه
310 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل بیست و سوم- فن ها دانلود رایگان بخشنامه
311 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394- فصل اول- شیرآلات دانلود رایگان بخشنامه
312 فهرست بهای رشته تعمیرات پالایشگاه سال 1394-فصل چهل و سوم- زنگ زدایی و رنگ آمیزی دانلود رایگان بخشنامه
313 فهرست بهای رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز- فصل اول- آماده سازی و جوشکاری لوله،شیرآلات و اتصالات دانلود رایگان بخشنامه
314 فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
315 فهرست بهای خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1394- فصل اول- عملیات ریسه دانلود رایگان بخشنامه
316 دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت در قراردادهای P، C، PC، EP، EPC و تعمیراتی دانلود رایگان بخشنامه
317 شیوه نامه ارزشیابی مهندسان مشاور صنعت نفت در پروژه های E و EP دانلود رایگان بخشنامه
318 شیوه نامه ارزشیابی عملکرد پیمانکاران صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
319 کاربرگ های ارزشیابی مهندسان مشاور صنعت نفت در پروژه های E و EP (ویرایش یکم) دانلود رایگان بخشنامه
320 ارزشیابی پیمانکاران صنعت نفت در پروژه های EPC,PC,C و EPCC دانلود رایگان بخشنامه
321 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
322 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: گازرسانی به صنایع دانلود رایگان بخشنامه
323 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) دانلود رایگان بخشنامه
324 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب واحدهای سرچاهی نفت گاز و چند راهه ها دانلود رایگان بخشنامه
325 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز دانلود رایگان بخشنامه
326 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله گاز شهری دانلود رایگان بخشنامه
327 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
328 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
329 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
330 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: تعمیرات پالایشگاه دانلود رایگان بخشنامه
331 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته: نصب تلمبه خانه های نفت و گاز و انبارهای نفت منطقه ای دانلود رایگان بخشنامه
332 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
333 اسناد قرارداد همسان بهبود کارایی انرژی / آب در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
334 دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC، EP ،PC ،C ،P سال 1393 دانلود رایگان بخشنامه
335 دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
336 اسناد همسان پیمان و شرایط عمومی تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، تأسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
337 اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC ،EP ،PC ،C ،Pسال 1391 دانلود رایگان بخشنامه
338 دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت بخش C و P از قرارداد های P,EPC,PC,EP و C دانلود رایگان بخشنامه
339 دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
340 نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
341 بخشنامه نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی دانلود رایگان بخشنامه
342 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز شرح ردیف های فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه دانلود رایگان بخشنامه
343 تغییرات آیین نامه جدید خرید مشاوره دانلود رایگان بخشنامه
344 دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مشاور (E , EP) دانلود رایگان بخشنامه
345 دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر دانلود رایگان بخشنامه
346 ارزشیابی عملکرد پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
347 شاخص های مربوط به تعدیل پیمان های صنعت نفت - بخش P و C از قراردادهای EP و PC، EPC، P و C دانلود رایگان بخشنامه
348 آیین نامه اجرایی دستورالعمل حل اختلاف قراردادی دانلود رایگان بخشنامه
349 دستورالعمل جبران افزایش بهای قیر دانلود رایگان بخشنامه
350 دستورالعمل پرداخت مابه التفاوت سیمان و کالاهای فلزی بخش C و P از قراردادهای C , P ،EPC ،PC ،EP در پیمان های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
351 نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
352 دستورالعمل نحوه جبران هزینه های ناشی از تغییرات نامتعارف قیمت تجهیزات در قراردادهایP-PC-EP-EPC دانلود رایگان بخشنامه
353 دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت - بخش P و C از قراردادهای EP، PC، EPC، P، C دانلود رایگان بخشنامه
354 فهرست خدمات همسان مطالعات ارزیابی آسیب پذیری دانلود رایگان بخشنامه
355 مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
356 دستورالعمل پرداخت مابه تفاوت نرخ سیمان و فولاد دانلود رایگان بخشنامه
357 راهنمای اجرای بتن ویژه صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
358 آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت های تعمیرات ماشین های دوار و فرآیندی دانلود رایگان بخشنامه
359 راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
360 موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست بهاء دانلود رایگان بخشنامه
361 موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
362 موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات پژوهشی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
363 موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره ای در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
364 دستورالعمل پیشگیری از بحران زلزله در تاسیسات صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
365 ضوابط کلی پدافند غیر عامل در وزارت نفت دانلود رایگان بخشنامه
366 آیین نامه اختصاصی ارجاع کار به مهندسان مشاور طرح های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
367 شرح خدمات مشاور طرح های خطوط لوله انتقال نفت و گاز و تاسیسات افزایش و کاهش فشار مرحله امکان سنجی دانلود رایگان بخشنامه
368 دستورالعمل ارجاع کار و انتخاب واحد های مهندسی ارزش و شرح خدمات آن در طرح های صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
369 قرارداد همسان PC برای‌ کارهای‌ صنعتی‌ (مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ ) دانلود رایگان بخشنامه
370 قرارداد همسان EP برای‌ کارهای‌ صنعتی‌ (مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ ) دانلود رایگان بخشنامه
371 قرارداد همسان EPC در صنعت نفت ( ارجاع به نشریه 5490 سازمان مدیریت) دانلود رایگان بخشنامه
372 شرح خدمات مدیریت طرح دانلود رایگان بخشنامه
373 آیین نامه احراز صلاحیت مجری دانلود رایگان بخشنامه
374 تعدیل فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری-پلی اتیلن دانلود رایگان بخشنامه
375 آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت دانلود رایگان بخشنامه
376 تعدیل فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
377 شرح خدمات- اکتشاف نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
378 تعیین ضریبK دانلود رایگان بخشنامه