دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل EPC، EP PC ،P،C ،حفاری و تعمیراتی صنعت نفت
-
95/603634
1395/12/21
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد