استاندارد های نفت ایران - استاندارد های عمومی شامل 18 استاندارد
مجموعه استانداردها و نقشه های استانداردی که تا پایان سال 1393 تدوین، بروزرسانی، و تبیین فارسی شده و در تیرماه 1394 توزیع گردیده است
***
1394/04/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد