بازنگری ماده 54 شرایط عمومی پیمان های 5490EPC ؛ PC و ماده 34 پیمان EPC نسخه 1398 صنعت نفت
-
1400/319189
1400/09/28
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد