دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل C , P , PC , EP , EPC و حفاری و تعمیراتی صنعت نفت
-
97/391270
1397/08/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد