دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت
منسوخ شده با دستورالعمل 796-20.2 مورخ 11/12/99
20/2-452
1399/07/06
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد