دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت
جایگزین ابلاغیه 20.2-452- جدید
20.2-796
1399/12/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد