موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت
-
98/123787
1398/03/26
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد