قرارداد همسان EPC در صنعت نفت ( ارجاع به نشریه 5490 سازمان مدیریت)
ضوابط اجرای روش طرح وساخت در پروژه های صنعتی
5490
1381/03/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد