موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست بهاء
شماره ابلاغ 2783- 1-28 ب
نشریه شماره 031
1383/08/06
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه