دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت - بخش P و C از قراردادهای EP، PC، EPC، P، C
-
28/1-2-2283
1387/01/31
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد