اسناد همسان پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (O&M) در صنعت نفت با محوریت ماشین های دوار
-
نشریه شماره 093
1399/07/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد