شاخص های مربوط به تعدیل پیمان های صنعت نفت - بخش P و C از قراردادهای EP و PC، EPC، P و C
-
82/69109/م س
1388/03/04
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد