دستورالعمل شماره 773-20.2 مورخ 7.10.1400 وزیر محترم نفت درخصوص نحوه بکارگیری بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ 1400.5.12 درخصوص نحوه پذیرش بار مالی ناشی از رعایت پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کووید 19
-
20/2-773
1400/10/07
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد