ارسال دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400.03.04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-18-مورخ 1399.09.18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210.99.72 مورخ 1399.10.20
-
210/1400/29
1400/04/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد