ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812671 مورخ 1401.10.27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بندهای 1 و 3 و جزء های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200.1401.533 مورخ 1401.05.15 سازمان امور مالیاتی کشور
-
210/823/ص
1402/01/26
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد