اصلاح بند (1) بخشنامه شماره 200.99.53 مورخ 1399.06.15 در ارتباط با اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی
-
200/1400/66
1400/10/11
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد