ارسال تصویر تصویب نامه شماره 68762.ت61386هـ مورخ 1402.04.21 هیأت محترم وزیران، موضوع دستورالعمل بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در خصوص فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی و عوارض صادراتی افزوده شده آنها
-
210/33662/د
1402/05/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد