ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001660758 مورخ 29.06.1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه شرکت‌های دادآفرین دادبه پارسیان و گروه بهمن و آقای علی حبیبی از بخشنامه شماره 32.1401.200 مورخ 10.06.1401 سازمان امور مالیاتی;
-
212/14639/ص
1402/08/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد