ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813222 مورخ1400.12.07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت و تعهدات در بخشنامه شماره 200.98.102 مورخ 1398.12.21 سازمان امور مالیاتی کشور
-
210/3913/ص
1401/03/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد