الزام ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به تعیین ارزش معاملاتی سال 1399 معادل 10 درصد میانگین قیمت های روز منطقه در سال جاری
-
210/51733/د
1399/11/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد