ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر نقض دادنامه های شماره 11636 مورخ 1399.11.7 و شماره 10272 مورخ 1400.2.28 هیات عمومی و اعتبار حقوقی جزء ب از بند 2 و قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200.97.177 مورخ 1397.12.28 سازمان امور مالیاتی
-
210/17936/ص
1401/08/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد