ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001457527 مورخ 1402.06.07 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بیژن امیری از بخشنامه شماره 211.1808.40107 مورخ 1381.07.15 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور
-
212/11613/ص
1402/07/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد