ابلاغ تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 138.11.27، موضوع تصویب‌نامه شماره 77899.ت59727هـ مورخ 1401.05.09 هیئت محترم وزیران
-
200/1401/41
1401/07/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد