ارسال تصویر نامه شماره 105938.11 مورخ 1402.05.04 نائب رئیس محترم شورای راهبری فناوری ‌ها و تولیدات دانش بنیان عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن فهرست اشخاص مشمول موضوع بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان
-
200/40465/د
1402/06/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد