ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 6315.ت58572 هـ مورخ 1400.01.24 موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
-
200/1400/11
1400/02/22
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد