ارسال فهرست اطلاعات شرکتها و موسسات دانش بنیان که در سال ۱۳۹۸ از سوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند
-
210/99/63
1399/09/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد