ارسال تاییدیه مربوط به فهرست (13) مورد کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم- بازه زمانی 1402.04.26 لغایت 1402.06.05
-
230/41709/د
1402/06/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد