پیرو نامه شماره 200.11913.د مورخ 1401.03.02 در خصوص نحوه رسیدگی به اطلاعات واریزی به حساب های متصل به ابزارهای پرداخت الکترونیکی مودیان و استفاده از نسبت سود فعالیت برای عملکرد سال 1399
-
230/16289/د
1401/03/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد