ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
200/99/64
1399/09/09
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد