نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ 2۷-۵-9۷ می باشد
-
200/99/508
1399/03/07
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد