ابلاغ دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400.10.15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رأی عدم مغایرت مفاد بخشنامه 200.99.58 مورخ 1399.08.14 با قانون در ارتباط با هزینه های رفاهی کارکنان
-
200/1400/77
1400/11/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد