ابلاغ فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1399 موضوع تصویب نامه شماره 118646.ت57915هـ مورخ 1399.10.17 هیات وزیران
-
210/99/89
1399/11/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد